Cần nhận thức đúng về công tác tuyên giáo của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Hiện nay, một số cấp ủy đảng và ngay cả những người làm công tác tuyên giáo có nhận thức rất khác nhau về công tác tuyên giáo, thậm chí còn có sự nhầm lẫn giữa công tác tuyên giáo với công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo với cơ quan tuyên giáo. Sự không thống nhất này nảy sinh nhiều vướng mắc trong quá trình nhận thức và thực hiện công tác tuyên giáo cũng như trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học về công tác tuyên giáo. Muốn hiểu đúng về công tác tuyên giáo thì không thể gọi tên mà phải tiếp cận dưới góc độ lịch sử và sự lãnh đạo của một đảng cầm quyền.

Khi chưa giành được chính quyền, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Đảng là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối, chủ nghĩa của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong nội bộ. bữa tiệc; đồng thời giác ngộ, tập hợp quần chúng dưới ngọn cờ của đảng. Trên thực tế, để có chương trình, đường lối đúng đắn, trước hết đảng phải tổ chức nghiên cứu, nắm vững lý luận và thực tiễn chủ nghĩa Mác – Lê-nin Việt Nam trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ. những công trình này thuộc về công việc lý thuyết, hay nói đúng hơn là công việc nghiên cứu lý thuyết. Cùng với việc nghiên cứu lý luận, đảng phải thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, tin tưởng, sẵn sàng đi theo đảng để làm cách mạng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, chi bộ còn thực hiện công tác tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ, động viên quần chúng sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dấn thân theo đuổi thực tế, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực tế, tuyên truyền và kích động luôn đi đôi với nhau, nhưng tuyên truyền thiên về cung cấp kiến ​​thức, thuyết phục, tạo niềm tin cho đối tượng, còn tuyên truyền là nâng cao tinh thần, động viên, cổ vũ, biến ý chí thành hành động. do đó, trong nghiên cứu khoa học, người ta phân biệt tuyên truyền và cổ động là hai khía cạnh khác nhau của công việc.

Các nhà khoa học Việt Nam cũng nhất trí gọi ba công trình quan trọng này là công trình tư tưởng và làm rõ sự khác biệt giữa chúng thông qua các bài nghiên cứu công phu và nghiêm túc (2). Cần lưu ý rằng, công tác tư tưởng khác với các cơ quan, tổ chức làm công tác tư tưởng. nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau cùng làm một công việc và một cơ quan, tổ chức có thể làm nhiều công việc khác nhau.

Về lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế, các cơ quan liên quan đến công tác tư tưởng của đảng được đặt tên khác nhau tùy theo quan niệm và nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng trong từng thời kỳ. khi đảng chưa giành chính quyền, mặc dù việc nghiên cứu lý luận là không thể thiếu trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhưng đảng không có tổ chức chuyên trách mà chủ yếu phụ thuộc vào sự tự nghiên cứu của người lãnh đạo. trong khi đó, nhiệm vụ cơ bản lúc này là tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, dân quân và nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng. do đó, ngay từ khi mới ra đời, đảng đã thành lập ban tuyên huấn, sau đó đổi thành ban tuyên huấn, ban tuyên huấn, ban tuyên huấn (3) … tuy tên gọi khác nhau nhưng các bạn có thể hiểu được. cơ quan tham mưu, giúp việc của ban cán sự đảng ở trung ương về công tác tư tưởng.

Năm 1959, thuật ngữ truyền giáo ra đời. đây là thuật ngữ xuất phát từ thực tiễn, không phải từ kết quả nghiên cứu khoa học. Khi đó, do yêu cầu tổ chức bộ máy lãnh đạo, Trung ương Đảng quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Văn hóa – Giáo dục Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, gọi là Ban Tuyên giáo Trung ương. từ đây thuật ngữ tuyên truyền ra đời và cũng từ đó thuật ngữ tuyên truyền chính thức và công tác tuyên giáo chính thức. Cần lưu ý rằng thuật ngữ công tác tuyên giáo trong thời kỳ này chỉ bao gồm: công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa học và giáo dục của đảng, chứ hoàn toàn không trùng với thuật ngữ công tác tuyên giáo hiện nay.

Năm 1968, Đảng bộ quyết định tách ban tuyên huấn trung ương thành ban tuyên huấn trung ương và ban giáo dục trung ương. kể từ đó thuật ngữ tuyên truyền ít được sử dụng. Năm 1989, Bộ chính trị quyết định hợp nhất ban văn hóa nghệ thuật trung ương với ban tuyên giáo trung ương, lấy tên là ban tư tưởng – văn hóa trung ương. Từ đây, cả về lý luận và thực tiễn, thuật ngữ công tác tư tưởng – văn hóa bắt đầu xuất hiện với những nội hàm khác nhau. có nghiên cứu cho rằng công tác tư tưởng – văn hóa và công tác tư tưởng là một, nhưng muốn nhấn mạnh văn hóa là phương tiện truyền tải nội dung tư tưởng, hay văn hóa phải gắn liền với hệ tư tưởng … Tuy nhiên, trên thực tế, thuật ngữ này chỉ hai lĩnh vực khác nhau. của công tác trong cơ quan đảng, bao gồm: công tác tư tưởng và công tác văn hóa văn nghệ. năm 2007, Bộ chính trị quyết định hợp nhất ban khoa giáo trung ương và ban tư tưởng – văn hóa trung ương thành ban tuyên giáo trung ương. do đó, thuật ngữ công việc truyền giáo được sử dụng lại cho đến ngày nay. tuy nhiên, thuật ngữ này đã có một nội dung mới, khác với thuật ngữ công việc truyền giáo vào những năm 1960.

Để hiểu thuật ngữ tuyên truyền hiện nay, cần phải thấy rõ phong cách lãnh đạo của một đảng cầm quyền. Từ khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng ta đã lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, an ninh, quốc phòng, đối ngoại … Đảng lãnh đạo các lĩnh vực này được gọi là lao động. ví dụ như công tác chính trị, tư tưởng; công việc kinh tế; công tác văn hóa nghệ thuật; giáo dục, khoa học … sự lãnh đạo của đảng trên các lĩnh vực này bao gồm: xác lập quan điểm, chủ trương trong lĩnh vực đó thông qua các nghị quyết, chỉ thị; phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị cho cán bộ, dân quân nói chung và cán bộ, dân quân, quần chúng làm công tác này; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cấp dưới và chính quyền các cấp, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của đảng; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ngoài ra, Đảng còn thành lập các tổ chức đảng và bố trí cán bộ vào các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực đó, để đảm bảo thực hiện đường lối của Đảng. nếu đảng muốn đi đầu trong các lĩnh vực rộng lớn này, đảng đó phải có một cơ quan tư vấn và hỗ trợ. đó là nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện những ban đảng có tên gọi gần giống cấp bộ, ngành trong các cơ quan nhà nước. Trong quá trình lãnh đạo của ông, để đảm bảo hiệu lực lãnh đạo và tinh gọn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ đảng viên liên tục thay đổi, có lúc tham gia, có lúc chia tay dưới những cái tên rất khác nhau. . đó là lý do tại sao thuật ngữ công việc truyền giáo cũng có một kiểu “thăng trầm” như vậy. do đó nếu không hiểu rõ quá trình hình thành thuật ngữ tuyên truyền thì sẽ khó định hình được nội dung công việc tuyên truyền. Nếu chỉ được định nghĩa trên danh nghĩa, thuật ngữ công việc truyền giáo có thể được hiểu rất khác nhau (4).

Các đại biểu Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018 Các đại biểu dự Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018

Đây không chỉ là hoạt động bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà còn là hoạt động mang tính chất lãnh đạo của đảng. công tác tư tưởng của đảng là nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn làm cơ sở khoa học để vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn. chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội với chủ trương, chính sách của đảng, nâng cao vị thế của đảng viên. việt nam trên trường quốc tế, chống giả tạo và thù địch. hệ tư tưởng v.v. ban tuyên giáo các cấp là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy ban hành nghị quyết, chỉ thị; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tư tưởng của cấp ủy.

Lĩnh vực thứ hai của công việc truyền giáo là công việc văn hóa và nghệ thuật. đây là hoạt động nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật của đất nước chứ không đơn thuần dùng văn hóa – văn nghệ để tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng như một số người vẫn nghĩ. . Tất nhiên, công tác văn hóa nghệ thuật bao gồm công tác tư tưởng, nhưng không chỉ có công tác tư tưởng. Công tác tuyên truyền quan trọng nhất là đảm bảo lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật luôn hoạt động và phát triển theo quan điểm, đường lối của Đảng.

khoa học là thuật ngữ viết tắt của các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, thể thao, dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn và sức khỏe. mọi quốc gia phải đảm bảo phát triển giáo dục, y tế. và các vấn đề xã hội theo mục tiêu và phương hướng riêng. Việt Nam thực hiện cơ chế độc đảng quản lý, sự phát triển của lĩnh vực khoa học phải thực hiện đúng chương trình, đường lối mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. công tác khoa giáo là hoạt động bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với các lĩnh vực đã nêu. khác với công tác tư tưởng, đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người thực hiện, công tác văn hóa nghệ thuật và công tác học tập đều là những hoạt động bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học. trong đó cơ quan tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy các cấp ban hành các nghị quyết, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa – nghệ thuật, khoa giáo; hướng dẫn, phổ biến các nghị quyết này trên các lĩnh vực liên quan; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của đảng; cho ý kiến ​​về việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảng viên trong các lĩnh vực đó; giáo dục và đề cao nghệ sĩ, trí thức …

truyền giáo và tuyên truyền là hai thuật ngữ khác nhau. công tác tuyên giáo là công tác tư tưởng của đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học. ban tuyên giáo là cơ quan tham mưu, chuyên môn giúp cấp uỷ thực hiện sự chỉ đạo nói trên. công tác tuyên giáo không đơn thuần là công tác tư tưởng; đồng thời, công tác tuyên giáo không thuộc lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, khoa giáo quản lý, vì đó là việc của cơ quan nhà nước. Ngoài các chức năng trên, ban tuyên giáo còn có thể được giao các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp uỷ ở từng địa phương và từng thời kỳ. Trong cơ quan tuyên giáo có thể có nhiều bộ phận khác nhau nhưng đều làm nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy về công tác tư tưởng, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo. công tác tuyên giáo là tên gọi chung của nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nên khó có thể đưa ra một định nghĩa khoa học đầy đủ. Từ những phân tích trên, bước đầu có thể quan niệm công tác tuyên giáo là toàn bộ hoạt động tư tưởng của đảng, bao gồm xây dựng, phát triển và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trí tuệ, chủ trương, chính sách của Đảng. đảng và nhà nước cho các bức tranh. , các chiến binh của đảng và nhân dân; đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học.

lưu ý:

(1) lương và hiếu: nguyên tắc tư tưởng, biên tập. chính sách quốc gia, h, 2008, tr.1.

(2) có nhiều tác phẩm như: khởi đầu công tác tư tưởng của nhánh cây khèn bè; công tác tư tưởng của đạo duy tung; công trình tư tưởng của đạo duy và nhiều luận văn, luận án, bài báo về chủ đề này.

(3) Ban tư tưởng – văn hóa trung ương: lịch sử công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam, xã luận. chính sách quốc gia, h, 2005, t.1, 2, 3.

(4) tuyên truyền có thể được hiểu là tuyên truyền, giáo dục; công tác tuyên giáo, sư phạm; công tác tư tưởng và khoa học…

ts. luong ngoc vinh

________________________________

bài báo trên tạp chí chuyên nghiệp tháng 5/2019

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button