Chuyên mục
Hỏi Đáp

Phi chính trị hóa Quân đội – một thủ đoạn không mới, nhưng phải luôn cảnh giác – Tạp chí Quốc phòng toàn dân

“Phi chính trị hóa” quân đội là thủ đoạn nguy hiểm được các thế lực thù địch sử dụng nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực nhằm bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ ta. tuy không mới, nhưng nh ư ng rất nguy hiểm, chúng ta phải cảnh giác và chủ động có biện pháp phòng tránh, chống hiệu quả . > giải pháp.

bắt đầu từ sự sụp đổ của liên minh Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (những năm 1990, thế kỷ 20), cho thấy một trong những nguyên nhân quyết định dẫn đến sự kiện đó là do các thế lực thù địch đã tìm cách tước đoạt quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. về quân sự, tức là “phi chính trị hóa” quân đội.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch xác định “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục. thực tế là, từ những năm 1990 và thế kỷ 20, đã có âm mưu chống lại quân đội; mục tiêu cuối cùng là làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của đảng, phân tán về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về mục tiêu và đối tác. cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “chán đảng, khô hội, xa chính trị”. họ đưa ra các mô hình quân sự của một số quốc gia và viện ra “lý do” để chứng tỏ rằng quân đội không tham gia vào chính trị. họ cho rằng: quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân, vì dân; do đó, quân đội chỉ cần trung thành và bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng cần được nhân dân thảo luận và quyết định công khai thông qua diễn đàn quốc hội. lợi dụng chủ trương cắt giảm, cơ cấu lại công ty quân đội có ý xuyên tạc, chia rẽ, kích động, quy kết … là biểu hiện của tệ tham nhũng, lợi ích nhóm và đặc quyền, đặc lợi của một bộ phận cán bộ quân đội. đồng thời lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội để kích động, kích động mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong quân đội. nguy hiểm hơn, chúng còn sử dụng mạng internet để phát tán các bài báo, clip, thổi phồng, bóp méo sự thật, đào sâu thêm mâu thuẫn, v.v. bè phái, cục bộ, đòi hưởng đãi ngộ; chúng ta kêu gọi quân đội từ bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “chuyên nghiệp” như quân đội các nước tư bản, v.v.

Thực chất, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của chúng là nhằm chuyển hướng chính sách quân sự của chúng ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang quân đội tư bản chuyên nghiệp do giai cấp tư sản lãnh đạo. , phục vụ tận cùng của giai cấp tư sản. từ đó, làm cho quân đội ta mất đi đường lối chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để tiến lên các bước như: “Mùa xuân Ả Rập”, “Cách mạng hồng”, “Cách mạng thành phố”, “Cách mạng da cam”, … đã và đang thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới. do đó, việc nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, đánh bại các thủ đoạn tấn công, nhất là các thủ đoạn mới của chúng vẫn là nhiệm vụ cấp thiết mang tính thời sự, đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp phòng chống đồng bộ, hiệu quả.

trước hết, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam về mọi mặt. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, được đúc kết từ thực tiễn lịch sử nhân loại và quá trình tổ chức, xây dựng quân đội từ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cho đến nay. về bản chất, quân đội luôn là công cụ vũ trang bạo lực của một giai cấp, nhà nước nhất định. “Quân đội không thể và không nên trung lập. không để quân đội tham gia chính trị, đó là khẩu hiệu của bọn đầy tớ đạo đức giả của giai cấp tư sản “. Chính sách của quân đội ta là chính sách của đảng; mục tiêu, lý tưởng đấu tranh của quân đội là mục tiêu, lý tưởng của đảng; Hệ tư tưởng chính trị của quân đội ta là hệ tư tưởng chính trị của Đảng, dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất của quân đội ta là bản chất của giai cấp công nhân, trong đó có bản chất dân tộc và tính dân tộc của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. quân đội do Đảng ta xây dựng, do Đảng ta lãnh đạo và giáo dục. ”2 Trong tình hình mới, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng của ta. đất nước nói chung và quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt hơn … đòi hỏi toàn quân phải nâng cao tinh thần, cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, không để bị động hoặc bất ngờ trong mọi tình huống. trong đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt đối với quân đội là nhân tố quyết định giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. ; quyết định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng từng bước hiện đại, tinh nhuệ, chính quy; chủ động, xử trí nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hai là, tăng cường xây dựng sức mạnh chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đây là nội dung từ khi ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta cho đến nay. Trong chỉ thị thành lập Đội tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của quân đội ta) tháng 12 năm 1944, Hồ Chí Minh ghi rõ: “Tên Đội tuyên truyền giải phóng quân có nghĩa là chính trị trọng hơn quân đội.” . trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới hiện nay và sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo các nguyên tắc xây dựng Quân đội kiểu mới. từ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta quan điểm: “xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một loạt các quân chủng, các ngành, các lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. ”4 Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm. nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, đảng đoàn; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị đoàn kết trong thời kỳ mới”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc; truyền thống lịch sử của quân đội, đoàn kết; ý chí, quyết tâm bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân trong tình hình mới. trên. thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng”. phong trào “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh quân đội”. thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên; xây dựng các tổ chức, đảng phái quần chúng vững mạnh, nhạy bén về chính trị, nhanh chóng ngăn chặn âm mưu xâm nhập, xâm nhập của “phi chính trị hóa” quân đội.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”. cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 (lần thứ 6) về “một loạt vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội theo hướng “mềm, gọn, mạnh, linh hoạt”, phù hợp với xu thế phát triển quân sự thế giới và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, không chỉ giỏi về chiến đấu vũ trang mà còn giỏi về chiến đấu không vũ trang và tác chiến mạng, … thực hiện yêu cầu “giữ nước từ khi đất nước độc lập”. ; “Ngăn chặn và loại bỏ các nguy cơ chiến tranh và xung đột từ sớm và từ xa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội trong tình hình mới; bảo đảm quân số hợp lý, chất lượng cao, đồng bộ về tổ chức, biên chế, thành phần lực lượng. kết hợp công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính trị; xử lý nghiêm các tình huống trong nội bộ, nhất là các tiêu chí: phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, … khi tuyển dụng cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ vào các cơ quan, đơn vị như thế nào.

thứ tư, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Thực tiễn cho thấy, nếu điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần, môi trường văn hóa quân sự đáp ứng tốt nhu cầu chính đáng của cán bộ, chiến sĩ thì thường xuyên sẽ tác động đến mọi mặt hoạt động, giúp bộ đội giữ được bình tĩnh. sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. có như vậy mới tạo được sức “miễn dịch”, tăng sức “đề kháng” ngăn chặn sự tác động, xâm nhập của mặt trái xã hội trong môi trường quân đội, giúp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. , lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Muốn vậy, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu dân chủ ở cơ sở thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. tích cực xây dựng môi trường quân sự tập thể lành mạnh, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là mốc văn hóa, nơi cán bộ, chiến sĩ được giáo dục, rèn luyện để trở thành con người mới, có chung lý tưởng, cách mạng, hoài bão, mục tiêu và hiệu quả công việc. mọi hoạt động liên quan đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ phải được công khai và thực hiện nghiêm túc. động viên bộ đội tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, làm công tác vận động quần chúng, quan tâm đúng mức đến gia đình quân nhân và giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thường xuyên nêu cao việc theo dõi, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là vấn đề quan trọng hiện nay, có ý nghĩa quyết định trong việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của quân đội ta, bảo đảm quân đội luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. đó là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân.

nguyen van thfoto – ngo van luen _______________

1 – phiên bản. Yo. lenin – toàn tập, tập 12, nhà xuất bản tiến bộ, m. Năm 1979, tr. 136.

2 – ho chi minh – toàn tập, tập 14, ctqg biên tập, h. 2011, tr. 435.

3 – số điện thoại, tập 3, tr. 539.

4 – ấn phẩm – văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, biên tập ctqg, h. 2016, tr. 149.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.