Thẩm định bảo hiểm (Underwriting) là gì? Các bước thẩm định bảo hiểm

Phạm vi

Khái niệm

bảo lãnh phát hành trong tiếng Anh là bảo lãnh phát hành.

Bảo lãnh phát hành là quá trình các công ty bảo hiểm phân loại, đánh giá và lựa chọn rủi ro.

Đánh giá bảo hiểm có các nhiệm vụ sau: xác định rủi ro, đánh giá chúng một cách chính xác và toàn diện; phân nhóm rủi ro một cách chính xác; và đưa ra quyết định bảo lãnh phát hành, bao gồm cả việc chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu bảo hiểm.

Các công ty bảo hiểm thường xuất bản các hướng dẫn bảo lãnh phát hành chỉ rõ quy trình và tiêu chí đánh giá.

Các bước đánh giá bảo hiểm

Đánh giá bảo hiểm bao gồm hai bước cơ bản: xác định rủi ro và phân loại rủi ro.

Xác định rủi ro

Trong một yêu cầu bồi thường, nguyên nhân hoặc sự kiện có thể gây ra tổn thất (nguy hiểm) thường tương đối rõ ràng. Do đó, giai đoạn xác định rủi ro trong đánh giá bảo hiểm tập trung chủ yếu vào việc xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện hoặc gia tăng tổn thất (rủi ro), bao gồm cả các nguy cơ về thể chất và tinh thần.

Phân loại rủi ro

Sau khi đánh giá rủi ro, bộ phận đánh giá sẽ chia người được bảo hiểm thành các nhóm rủi ro thích hợp. Hạng rủi ro được hiểu là một nhóm đối tượng được bảo hiểm có cùng hạng rủi ro với một công ty bảo hiểm.

Mục đích của việc phân nhóm rủi ro là giúp các công ty bảo hiểm tìm ra những người cần được đánh giá trong các nhóm rủi ro khác nhau. Các mức phí bảo hiểm khác nhau sẽ được áp dụng cho người tham gia bảo hiểm có mức độ rủi ro khác nhau, mức độ rủi ro càng cao thì phí bảo hiểm càng cao.

Mỗi công ty bảo hiểm có các tiêu chí và phương pháp phân loại rủi ro khác nhau. Các công ty bảo hiểm (đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ) thường phân loại người được bảo hiểm thành một trong bốn nhóm rủi ro chính: loại rủi ro tiêu chuẩn; loại rủi ro ưu tiên; loại rủi ro không tiêu chuẩn và rủi ro giảm.

Ngoài việc đánh giá bảo hiểm, còn có các bước quan trọng không kém khác:

Tính toán phí bảo hiểm và rủi ro tài chính

Bảo hiểm là hoạt động kinh doanh dựa trên rủi ro và tất cả các vấn đề như tính phí bảo hiểm, ước tính mức bồi thường, trích lập dự phòng nghiệp vụ, xác định thu nhập và chi phí … đều được xác định trên cơ sở ước tính rủi ro và các quy tắc xác suất thống kê.

Như vậy, nghiệp vụ tính phí bảo hiểm và tính toán rủi ro tài chính là rất đặc trưng và đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của các công ty bảo hiểm.

Quản lý xác nhận quyền sở hữu

Bộ phận yêu cầu bảo hiểm tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm của khách hàng, thẩm định và đánh giá những tổn thất thực tế đã xảy ra, tính toán mức bồi thường phù hợp, chi trả tiền bảo hiểm, bảo hiểm cho các đối tượng phù hợp theo hợp đồng bảo hiểm.

Việc thanh toán bảo hiểm cần được thực hiện chính xác và nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Nhưng mức bồi thường phù hợp cũng cần được tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là phát hiện, điều tra các trường hợp có dấu hiệu gian lận bảo hiểm.

(Tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và Định chế tài chính, Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Related Articles

Back to top button