Về bản chất của giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

với nhận thức rõ ràng và sâu sắc rằng: chỉ có sự lãnh đạo của một đảng mới biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của đất nước mình, mới lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc đi đến kết thúc thắng lợi, cách mạng đi đến một Để thành công xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã có nhiều công sức sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Người luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng ta vững mạnh về mọi mặt. nội dung mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta giải quyết về công tác xây dựng đảng rất phong phú. về bản chất giai cấp công nhân của Đảng đã được nhân dân nêu rõ và nhất quán, thể hiện sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Mác về Đảng cộng sản trong điều kiện Việt Nam

trước hết, ông khẳng định, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

trong “thư tóm tắt” của Đảng cộng sản Việt Nam, được thông qua tại đại hội thống nhất lần thứ ba của Đảng năm 1930, đã nêu rõ: Đảng là đội tiên phong của quân đội vô sản gồm đông đảo giai cấp công nhân. khiến họ có khả năng dẫn dắt quần chúng.

Đại hội lần thứ hai của Đảng năm 1951 tuyên bố rằng “Đảng lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân của đảng. tiến tới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhằm thực hiện quyền tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc đa số, dân tộc thiểu số ở Việt Nam “. [1]

Đại hội lần thứ hai đã kết luận: Đảng lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nói cách khác, Đảng lao động Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Về bản chất, Đảng Lao động Việt Nam mang bản chất của công nhân, là chính đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, vì Đảng Lao động Việt Nam có đầy đủ những đặc trưng cơ bản của một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. :

  1. đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cơ sở tư tưởng;
  2. đảng lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức;
  3. đảng lấy tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của nó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm của mình về đảng (trong bài phát biểu tại hội nghị đào tạo, bồi dưỡng do trung ương triệu tập tháng 1 năm 1965): Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ. Được sự tư vấn của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và toàn dân tộc, Đảng ta đã học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta để đưa ra chủ trương, chính sách đúng đắn, bảo đảm sự phát triển thành công của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Cuộc cách mạng. cán bộ, đảng viên của ta nói chung là những người cộng sản chân chính, trung thành với lợi ích của giai cấp và của nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy.

tại nơi làm việc; “đạo đức cách mạng” viết: “muốn thắng lợi, cách mạng phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, kỷ luật nhất và có tổ chức nhất. Ở đó giai cấp vô sản là cán bộ của giai cấp công nhân, cách mạng Liên Xô và các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai có thể phủ nhận được. ”[2]

Trong tác phẩm “Ba mươi năm hoạt động của Đảng”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích những nhân tố dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. trong khi đó, giai cấp tư sản nhu nhược chỉ muốn thỏa hiệp với đế quốc để tìm đường sống. Các tầng lớp tiểu tư sản tuy sôi nổi nhưng tư tưởng của họ bị đình trệ và không có lối thoát. chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn can đảm đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân chúng ta đã chứng tỏ mình là người lãnh đạo xứng đáng và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam. ”[3]

Từ đó đến nay, qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta ngày càng xây dựng cụ thể hơn cả về lý luận và thực tiễn, bản lĩnh công nhân của Đảng.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội Đảng lần thứ VII thông qua năm 1981 đã nêu rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Mục đích của đảng là xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa “[4]

tư tưởng đó tiếp tục được đại hội VII, đại hội ix tiếp tục khẳng định và phát triển. Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của đảng đã bổ sung rằng “mục đích của đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, một xã hội công bằng, văn minh và thực sự.” thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. “ [5]

Đảng cộng sản việt nam là đảng của giai cấp công nhân việt nam, về lợi ích, đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp và của dân tộc.

nói bản lĩnh công nhân của đảng không có nghĩa là xem nhẹ vấn đề dân tộc, bởi vì ngày nay, khi chủ nghĩa đế quốc vẫn còn tồn tại và sử dụng một danh hiệu như: “văn minh của nền văn hóa” “trong quá khứ” và “bảo vệ nhân quyền “Ngày nay để áp bức các dân tộc và buộc dân tộc này phải phục tùng họ, chúng ta chỉ có thể nắm lấy địa vị của giai cấp công nhân hiện đại với lý luận tiên phong của chủ nghĩa Mác – Lê-nin với thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng, chỉ có như vậy chúng ta mới có chủ trương, chính sách đúng đắn, bảo đảm chắc chắn lợi ích trước mắt và lâu dài của dân tộc ta. chắc chắn.

trong báo cáo chính trị của đại hội đại biểu toàn quốc đảng công nhân Việt Nam lần thứ II vào tháng 2 năm 1951, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố mục tiêu đấu tranh của đảng chỉ được thực hiện khi phù hợp với nguyện vọng của đảng công nhân Việt Nam. Việt Nam. và lợi ích của nhân dân, cách mạng sẽ thắng lợi: những gì phù hợp với nguyện vọng của nhân dân lao động sẽ được quần chúng nhiệt tình ủng hộ và đấu tranh, và đó sẽ là một phong trào quần chúng thực sự. cũng trong bản báo cáo trước đây đã nói rằng lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc phải do Đảng phục vụ, thống nhất những lợi ích đó một cách bình đẳng: trong thời kỳ này, lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động. nhân dân và cả dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên phải là đảng của cả dân tộc. “

Chính trên quan điểm Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động ở bất cứ đâu, trên cương vị công tác nào cũng phải đặt lợi ích của nhân dân. đầu tiên. đảng và nhân dân. . Người đã viết trong tác phẩm nêu cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, ngày 3 tháng 2 năm 1969: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đặt trên hết lợi ích của cách mạng, của Đảng và của nhân dân. phải kiên quyết chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao tinh thần cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật. phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của con người, phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ công tác ”. > [6]

Sự thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng trước hết là rõ ràng, nhất là Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có giai cấp công nhân mới “đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công. ”

Trong di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc mà trục trung tâm là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là sợi dây chung của toàn bộ tư tưởng nhân loại. đây là kết quả của quá trình bôn ba hải ngoại tìm kiếm và lựa chọn con đường cứu nước, cứu dân theo lập trường cách mạng của giai cấp vô sản. Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp, xuất phát từ việc Hồ Chí Minh giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về quyền lãnh đạo của cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.

Trung thành với sự lựa chọn của nhân dân, từ trước đến nay, Đảng ta luôn xác định mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân là dân. làm chủ, văn minh “.

Những nội dung trên cũng là tiêu chí xác định bản chất giai cấp công nhân của đảng. vai trò lãnh đạo của đảng dao do nhân vật cách mạng quyết định chứ không phải do số đông hay số ít trong giai cấp. đặc trưng cách mạng đó là bản chất giai cấp công nhân của đảng. Thành phần giai cấp công nhân tuy là nhân tố quan trọng nhưng không phải là nhân tố duy nhất và là nhân tố quan trọng nhất quyết định bản chất giai cấp công nhân của đảng. điều đó có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay./.

là. dang thi minh hao le hong phong giáo viên trường đào tạo cán bộ

Related Articles

Back to top button