Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – Tin tức, đọc báo, sự kiện

Trong những năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã phối hợp với các ban cán sự đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chủ trương, chính sách của Khối. Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo và đạt được những kết quả quan trọng. chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao; công tác dân số và phát triển được duy trì thường xuyên; công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được cải thiện; hoạt động khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, hình thành đội ngũ trí thức, … đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số. 10-kh / du ngày 25/02/2021, thực hiện kết luận số. 76-kl / tw ngày 4/6/2020 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số. 33 Nghị quyết / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ. , đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, các đảng bộ trực thuộc khối đã chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội triển khai các nghị quyết về công tác sư phạm như: chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo trong Năm 2021; kế hoạch thực hiện kết luận số. 76-kl / tw về việc tiếp tục triển khai nghị quyết số. Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hướng dẫn số 173-hd / btgtw ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng bình dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị báo cáo tổng kết việc thực hiện quyết định số 1 của Bộ Chính trị. 98-qđ / tw về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; xây dựng một tài liệu để thực hiện hướng dẫn số. 18-hd / btgtw ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước”; thực hiện chỉ thị số. 07-ct / tw ngày 7/6/2021 của Ban thư ký; định hướng Không. 14-hd / btgtw ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền dân tộc, tôn giáo”; triển khai các hướng dẫn về tuyên truyền chỉ thị số. 06-ct / tw ngày 24 tháng 6 năm 2021 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; thực hiện kết luận số. 12-kl / tw ngày 8/12/2021 của Bộ chính trị về công tác của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khoa giáo trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy ở một số cấp, nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên; một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực khoa giáo; công tác tham mưu về lĩnh vực khoa giáo cho cấp ủy hiện nay còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác khoa giáo thời gian qua và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo đến năm 2022, các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:Thứ nhất, cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2020; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác giáo dục và đào tạo; Khoa học và Công nghệ; sức khỏe, dân số; thể thao và gia đình; đào tạo nghề, việc làm, trẻ em; bảo vệ môi trường.

Hai là, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Cấp ủy các cấp tập trung phổ biến, giám sát và triển khai thực hiện Kết luận số 1. 51-kl / tw, ngày 30 tháng 5 năm 2019 từ ban thư ký. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12. 29-nq / tw ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quốc tế hội nhập ”; Nghị quyết số 03 / QĐ / TW ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị trong đảng bộ cơ quan, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình huống mới.

Thứ ba, về lĩnh vực khoa học và công nghệ: cấp ủy các cấp tiếp tục tuyên truyền, theo dõi và thực hiện Nghị quyết số. 20-nq / tw ngày 01/11/2012 của ban chấp hành trung ương. phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; độ phân giải không. Quyết định số 05 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy Khối về việc chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối trong việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động lao động giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ tư, đối với lĩnh vực xã hội: cấp ủy các cấp tập trung phổ biến, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhằm phát triển xã hội có hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, liên kết, an ninh con người; có như vậy mới xây dựng được môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, văn minh; tập trung nâng cao chất lượng y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách việc làm, việc làm và thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội và an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân một cách toàn diện.

Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 28-nq / TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; chú trọng phát triển chất lượng, quy mô và cơ cấu dân số trong việc thực hiện nghị quyết số 1. 21-nq / tw ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; tăng cường phong trào nhân dân rèn luyện thể lực, nâng cao thể lực theo Nghị quyết số 1. 08-nq / tw ngày 01 tháng 12 năm 2011 của bộ chính trị.

Cuối cùng, đối với lĩnh vực văn hóa – văn nghệ: các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 33-NQ / TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 23-NQ / TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tuyên truyền kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc và thực hiện các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045 đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân.

Thứ sáu, cấp ủy các cấp tiếp tục thống nhất và thực hiện Quyết định số 1. 238-qĐ / tw, ngày 30/9/2020 của Bí thư nhiệm kỳ về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo” các cấp và với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thi hành pháp luật, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết các vấn đề đang chờ xử lý mà người dân quan tâm. ”

Thứ bảy, cấp ủy các cấp phối hợp với ban cán sự đảng, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả. đồng thời tổng kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương về công tác khoa giáo.

phung khanh tri thức,

ban tuyên giáo của ủy ban các cơ quan trung ương đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *