Điểm hòa vốn (BEP) là gì? Ý nghĩa và cách xác định

Điểm hòa vốn

Định nghĩa

Điểm hòa vốn được gọi là điểm hòa vốn trong tiếng Anh. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng bằng với chi phí.

Tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không có lãi cũng không bị lỗ.

Ý nghĩa

– Đặt giá hợp lý.

– Phân tích hòa vốn cho biết mức độ hiệu quả đầu tư phải đạt được để thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Doanh nghiệp có lãi khi doanh số bán hàng vượt quá điểm hòa vốn.

– Việc xác định điểm hòa vốn được coi là một phương pháp kiểm tra biên độ an toàn.

– Phân tích hòa vốn được sử dụng rộng rãi, từ giao dịch cổ phiếu và quyền chọn đến xác định ngân sách dự án của doanh nghiệp.

(Theo Bách khoa toàn thư đầu tư, định nghĩa phân tích hòa vốn)

Danh mục

Khi xem xét điểm hòa vốn, mọi người phân biệt giữa hòa vốn kinh tế và hòa vốn tài chính

Điểm hòa vốn kinh tế

là điểm tại đó doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh (bao gồm tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định kinh doanh, không bao gồm lãi vay kinh doanh phải trả). Tại điểm hòa vốn kinh tế, EBIT của một công ty bằng không.

Hòa vốn Tài chính

là điểm tại đó doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh và lãi vay kinh doanh phải trả. Tại điểm hòa vốn tài chính, lợi nhuận trước thuế của công ty bằng không.

Các điều khoản liên quan

Để xác định điểm hòa vốn, trước tiên bạn cần xác định những điều sau:

Chi phí cố định là phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô sản xuất, chẳng hạn như khấu hao, thuế và chi phí chung.

Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo quy mô của đầu ra. Nó là khoản thanh toán cho các yếu tố thay đổi như nguyên vật liệu, lao động, v.v.

Cách đánh giá

Xác định Sản lượng Hòa vốn Kinh tế

Tại điểm hòa vốn của nền kinh tế, tổng doanh thu bằng tổng chi phí, vì vậy chúng tôi có các đánh giá sau:

Đây,

qh: là lượng sản lượng cần thiết để đạt mức hòa vốn kinh tế

f: Tổng Chi phí Kinh doanh Cố định

v: Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm

p: giá bán đơn vị

Xác định điểm hòa vốn

Đây,

qht: là số tiền bán hàng cần thiết để đạt được hòa vốn tài chính

i: Chi phí lãi vay thương mại

Ví dụ

Một công ty chuyên sản xuất một sản phẩm với chi phí cố định là 20 triệu Rp. Mỗi sản phẩm trên thị trường có giá 10.000 đồng và chi phí biến đổi cho mỗi sản phẩm là 5.000 đồng.

a) Xác định sản lượng hòa vốn kinh tế.

b) Xác định điểm hòa vốn tài chính khi chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả là 5 triệu đồng.

Giải pháp

(Tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính)

Related Articles

Back to top button