Biện pháp phi quân sự là gì

1. Chiến lược Tiến hóa Hòa bình

Khái niệm: Diễn biến hoà bình là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. Từ bên trong, thông qua các biện pháp phi quân sự của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

Sự hình thành và phát triển của chiến lược diễn biến hòa bình:

Từ năm 1947 đến năm 1988:

· Tháng 3 năm 1947 Kenman => tt thực => chấm dứt chủ nghĩa cộng sản.

· Vào tháng 4 năm 1948, Quốc hội đã phê duyệt macsan (14 tỷ đô la)

· Tháng 12 năm 1957 tt aixenhao: Mỹ sẽ chiến thắng bằng hòa bình.

Tóm tắt: Những năm 1960-1980: Nhấn mạnh vào mục tiêu phát triển hòa bình, sau thất bại ở Việt Nam, Hoa Kỳ chuyển từ một cuộc tấn công quân sự lớn sang một cuộc phát triển hòa bình lớn. Hệ thống xã hội chủ nghĩa còn vững mạnh, Mĩ thực hiện chiến lược ngăn chặn => chiến lược diễn biến hòa bình bao gồm các biện pháp kỹ thuật, chính trị, ngoại giao, văn hóa.

Đặc điểm cơ bản của chiến lược diễn biến hòa bình:

· Sử dụng các phương tiện không có vũ khí.

· Thông qua các công cụ mềm: ngoại giao, kinh tế, văn hóa đến chính trị

· Ảnh hưởng bên ngoài => Chuyển hóa bên trong.

· Nhiều thủ đoạn khéo léo, phức tạp và xảo quyệt

· Nó có tính chất toàn cầu.

2. Bạo loạn lật đổ:

Khái niệm: Bạo loạn lật đổ là những cuộc nổi dậy bạo lực có tổ chức của các lực lượng phản động, chống ly khai trong nước, cấu kết với nước ngoài nhằm gây bất ổn chính trị, trật tự, an ninh xã hội hoặc nhằm lật đổ chính quyền địa phương hoặc trung ương.

Biểu mẫu: (3 biểu mẫu)

· Bạo lực chính trị

· bạo lực có vũ trang

· Bạo lực chính trị + vũ khí, nhưng chính trị thắng thế.

Quy mô: (3 dạng)

· Xảy ra ở các cấp độ khác nhau

Từ nhỏ đến lớn

· Ở khắp mọi nơi, nhưng chủ yếu là nơi vẫn còn nhiều điểm yếu.

Lực lượng: (có 2)

· các thế lực phản động trong nước

Tóm lại: điểm mạnh, điểm yếu.

1. Âm mưu của chiến lược phát triển hòa bình của Việt Nam:

Quá trình thực hiện chiến lược phát triển hòa bình của chủ nghĩa đế quốc ở Việt Nam:

· 1950-đầu 1975: Bị bao vây bởi cấm vận kinh tế, cô lập ngoại giao, kết hợp với diễn biến hòa bình, bạo loạn và lật đổ.

· 1975-1994: Các thế lực thù địch tích cực hơn trong việc thúc đẩy diễn biến hòa bình ở Việt Nam.

· Sau năm 1995, đẩy mạnh sự tham gia ngầm, thâm độc, nguy hiểm, chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu:

· Bãi bỏ sự lãnh đạo của Giáo hoàng để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

· Đưa nước ta vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa và từng bước dựa vào chủ nghĩa đế quốc.

Bí quyết chiến lược phát triển hòa bình của Việt Nam:

Mẹo kinh tế:

· Chuyển dần nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quỹ đạo của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

· Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển và làm mất dần sự thống trị của kinh tế quốc doanh.

· Sử dụng các điều kiện như viện trợ kinh tế, viện trợ, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để gây áp lực chính trị nhằm từng bước đưa Việt Nam lên con đường tư bản chủ nghĩa.

Những trò tai quái chính trị:

· Kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và tự do hóa.

• Tập hợp, dung dưỡng các tổ chức, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chia rẽ mối quan hệ giữa đảng với nhân dân, đoàn thể. Đại đoàn kết dân tộc => mất vai trò lãnh đạo của đảng.

· Lợi dụng những sơ hở trong đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước, chuẩn bị can thiệp bằng vũ lực một cách trắng trợn.

Mẹo về tư duy văn hóa:

· Bãi bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

· Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và âm mưu truyền bá tư tưởng tư sản trong các tầng lớp nhân dân.

· Bằng cách mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập các sản phẩm văn hóa thoái hóa và lối sống phương Tây, kích động lối sống tư bản trong giới trẻ, làm mai một dần bản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Mẹo về tôn giáo:

· Họ lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những khó khăn do lịch sử để lại và trình độ dân trí của một số người dân còn thấp.

· Lợi dụng cuộc chiến tranh giành tự do tôn giáo của nước ta để truyền bá tôn giáo trái pháp luật.

Kỹ năng về Quốc phòng và An ninh:

· Lợi dụng các xu hướng mở rộng hợp tác quốc tế, xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo, thu thập bí mật nhà nước.

· Xúi giục phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quân sự quốc phòng, an ninh.

· Phi chính trị hóa quân sự và quân sự (hơn 5 câu hỏi)

– Tự diễn biến trong quân đội.

-Quân đội và cảnh sát bị chia rẽ, quân đội và nhân dân chống lại nhau.

– Gây ra sự thờ ơ về chính trị trong cán bộ, chiến sĩ.

– Cuộc chiến tâm lý giữa sĩ quan và binh lính.

– Đưa nội dung xấu, độc hại vào quân đội.

Kỹ năng ngoại giao:

· Tận dụng chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam để truyền bá và dẫn dắt Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

· Hạn chế sự hợp tác của Việt Nam với các nước lớn trên thế giới và tìm cách ngăn chặn các dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

· Làm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa khác, làm giảm uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

2. Bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch Việt Nam:

Âm mưu:

· Tập trung nuôi dưỡng các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, câu kết với các phần tử cực đoan, bất mãn, phá hoại ổn định xã hội ở các vùng nhạy cảm như miền bắc, tây nguyên, tây nam bộ

· Sử dụng nhiều thủ đoạn xảo quyệt để dụ dỗ, mua chuộc người dân đi làm và chống lại chính quyền địa phương.

· Xúi giục người Hmông thành lập khu tự trị của riêng họ ở phía tây bắc.

· Nỗ lực thúc đẩy việc thành lập quốc gia Degas ở Tây Nguyên.

Mẹo Cơ bản:

· Kích động quần chúng bất mãn, lôi kéo, cưỡng chế nhân dân biểu tình, ủng hộ lực lượng phản động trộm cắp, đập phá trụ sở, sau đó uy hiếp, khống chế chính quyền. lực lượng tại chỗ.

· Tìm cách tăng phạm vi, quy mô, sức mạnh và kêu gọi tài trợ vũ khí, khí tài nước ngoài để tăng sức mạnh.

Yêu cầu Phòng ngừa:

· Nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện những âm mưu bạo loạn lật đổ. Dự đoán đúng kỹ thuật, kích thước, địa điểm và thời gian.

· Nguyên tắc xử lý: nhanh – chắc – linh hoạt – đúng đối tượng – không tăng sinh và kéo dài.

· Sử dụng vũ lực và các phương pháp chiến đấu thích hợp.

1. Mục tiêu:

Kẻ thù muốn chuyển đổi hệ thống xã hội chủ nghĩa của chúng ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy:

ð Âm mưu diễn biến hòa bình của toàn đảng-quân-dân đã thất bại. Giữ vững ổn định chính trị xã hội của đảng => đẩy mạnh cnh-hĐh.

2. Nhiệm vụ:

Chủ động – giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả – và luôn thể hiện khả năng lãnh đạo tốt khi xảy ra xáo trộn. Kiên quyết ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình (đây là ưu tiên hàng đầu).

3. Quan điểm hướng dẫn:

4. Phương châm hành vi:

5. Giải pháp:

Chống quan liêu, tham nhũng và các hiện tượng xã hội tiêu cực, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, chống nguy cơ lạc hậu về kinh tế.

· Duy trì ổn định xã hội và củng cố đất nước một cách toàn diện.

· Không để kẻ thù nhân cơ hội khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động nhân dân lao động biểu tình chống chính quyền địa phương, Đảng và đất nước ta, gây mất ổn định xã hội.

· Tuân theo phương hướng của chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chống lại các nguy cơ lạc hậu về kinh tế (bốn nguy cơ chính dẫn đến lạc hậu về kinh tế: xã hội chủ nghĩa chệch hướng, quan liêu tham nhũng, diễn biến hòa bình, v.v.)

· Tích cực hợp tác quốc tế, đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo.

· Kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc diễn biến của tình hình, không để bị động, sơ hở.

· Chủ động bắt địch, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của địch.

· Tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội, để mọi người dân, mọi tổ chức chính trị xã hội hiểu biết sâu sắc về chiến lược và sách lược diễn biến hòa bình.

· Kiên quyết chống và phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nhân dân và học sinh.

· Mọi người Việt Nam phải có lòng dũng cảm về tư tưởng và chính trị.

Xây dựng ý thức bảo vệ quốc gia:

· Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược lớn của Quân đội nhân dân và Quân đội nhân dân.

· Luôn cảnh giác và củng cố quốc phòng.

Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

-Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

– Cảnh giác trước tinh thần trước mọi âm mưu của kẻ thù.

– Quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

– Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc, vì Tổ quốc

– Các định dạng giáo dục đa dạng cho mọi đối tượng

Xây dựng nền tảng chính trị – xã hội vững chắc trên mọi mặt:

· Đoàn kết toàn dân tộc, mọi tôn giáo, mọi giai cấp, mọi thành phần kinh tế, mọi giới tính, mọi lứa tuổi, mọi vùng miền

• Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khả năng lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp.

· Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả và nền nếp hoạt động của các tổ chức quần chúng.

· Chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng các cấp.

Lưu ý việc thành lập các lực lượng vũ trang địa phương mạnh:

· Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ – Dự bị động viên phải được huy động rộng rãi và đặt trước sự lãnh đạo của đảng.

· Đảm bảo thế trận phòng thủ tại các căn cứ địa phương.

• Chú trọng kết hợp thực hiện các cuộc vận động quần chúng giữ gìn an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch và tình huống để phát triển hòa bình, chống rối loạn và lật đổ kẻ thù:

· Trước những thủ đoạn và phương thức của kẻ thù, phải có cách đối phó hữu hiệu.

· Nguyên tắc xử lý: nhanh chóng, dứt khoát, linh hoạt, chính xác, không phổ biến, không chậm trễ.

· Bám sát từng vùng, đơn vị, cấp, ngành, xây dựng đầy đủ và thường xuyên thực hiện các kế hoạch.

· Luôn quản lý chính phủ, quân đội và cảnh sát dưới sự lãnh đạo của đảng.

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động:

· Tạo nền tảng vật chất, phát triển lực lượng sản xuất, từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

· Tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động, xây dựng sức mạnh thế trận lòng dân.

Những vấn đề nào cần giải quyết sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về Cách mạng Nhung?

Hãy trình bày âm mưu và kỹ năng của chiến lược diễn biến hòa bình dựa trên thực tiễn của địa phương.

d Quản lý nhà nước về kinh tế chính trị, tự do và dân chủ.

Chính phủ đối lập mạnh hơn nhiều.

ð Quản lý các hoạt động giáo dục cho học sinh ở mỗi quốc gia là một vấn đề cần quan tâm.

D loại bỏ các nguyên nhân bên trong của một quốc gia.

ð Kinh tế tăng trưởng chậm, mức sống thấp => Đối lập chiếm lợi thế.

ð Núp bóng tự do và dân quyền để kích thích sức sống kinh tế là một hành vi thường bị Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu kích động.

Kết luận: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chấm dứt mọi thế lực thù địch nhằm làm suy yếu lòng dân. Ra sức phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giữ vững đường lối xã hội chủ nghĩa của Đảng.

Related Articles

Back to top button