Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 | Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

Sự cai trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau lần lượt nổ ra để giải quyết mâu thuẫn chủ yếu này. Tiêu biểu là phong trào phò vua do nhà vua khởi xướng với thuyết nghi kỵ, tôn thất; phong trào Dongdu của Pan Peizhou; phong trào cải cách của Pan Zhuzhen, khởi nghĩa hòa bình do Huang và Dan lãnh đạo … Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra rất sôi nổi, nhưng trong kết thúc nó không được lưu. Các phương pháp của con người không thành công. Quốc gia đúng là thiếu một tổ chức lãnh đạo có thể đoàn kết sức mạnh dân tộc.

Trong bối cảnh đó, tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Ruan Daqing đã rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. 1920 nguyễn tất thanh – nguyễn ái quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đây không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc mà còn là bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã truyền cảm hứng cho Nguyễn Aiguo: muốn cứu nước trước hết phải có “đảng cách mạng”, để “vận động, tổ chức quần chúng bên trong, liên lạc với bên ngoài”. nó. Các nước bị áp bức và giai cấp vô sản ở khắp mọi nơi. ”Xuất phát từ nhận thức đó, Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam, từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trong nước một cách có hệ thống, để công nhân ‘ phong trào sẽ dần chuyển đổi .- một cách có ý thức; để chuyển phong trào yêu nước theo lập trường cộng sản.

Tháng 3 năm 1929, tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập tại nhà 5d Hàm Long, Hà Nội, gồm có trần văn cung, trinh dinh cuu, ngo gia tu, nguyen duc canh, do ngoc du, nguyen phong doc, nguyen van tuan. và duong hac dinh.

Ngày 1/5/1929, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hoàng Cảng (Trung Quốc), phái đoàn Tô-ki-ô đề nghị thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị đó đã không được thông qua, và sau khi trở về Trung Quốc, ngày 17 tháng 6 năm 1929, các đảng viên của Đảng Cộng sản Tây Long thứ năm tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 25-7-1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng 9-1929, Trung Đông Cộng sản Liên đoàn được thành lập.

Trong một thời gian ngắn, Việt Nam tuyên bố thành lập ba tổ chức cộng sản. Điều này phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Nhưng ba nhóm cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có khả năng dẫn đến chia rẽ nghiêm trọng. Yêu cầu cấp thiết của cách mạng là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Aiguo, chiến sĩ cách mạng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ khả năng và uy tín đáp ứng yêu cầu lịch sử: thống nhất tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất. Việt Nam.

Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, dưới sự bảo trợ của đồng chí Nguyễn Aiguo, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã được tổ chức tại Cự Long (Hồng Kông, Trung Quốc). Tham gia cuộc họp có các đồng chí chính trị viên dinh cuu, nguyen duc canh (đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương); Nguyễn Thiều, Châu Văn Liêm (đại biểu Đảng cộng sản An Nam). Đại diện Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đến không kịp. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng Thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Hiến pháp vắn tắt của Đảng. Ngày 3/2/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị hợp nhất tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử là Hội nghị thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta đầu thế kỷ XX, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; kết quả của một quá trình sàng lọc, sàng lọc lịch sử chặt chẽ, của tập thể chiến sĩ cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đứng đầu là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc trường chinh cứu nước kéo dài hàng chục năm. Trong Đề cương, Chính cương do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định cách mạng Việt Nam phải thực hiện một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng đúng đắn duy nhất để đạt được các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối, chủ trương cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của người sáng lập và rèn luyện Đảng ta là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. /.

Theo Biên niên sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập 2 (1930 – 1945),

nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button