Lợi nhuận trước thuế (Earnings Before Tax – EBT) là gì?

Lợi nhuận trước thuế

Xác định

lợi nhuận trước thuế hoặc earnings before tax trong tiếng Anh là thu nhập trước thuế. Lợi nhuận trước thuế đo lường hiệu suất tài chính của công ty và được tính bằng cách trừ chi phí (không bao gồm thuế) khỏi doanh thu.

Đặc điểm và ý nghĩa của các chỉ tiêu nợ nần

ebt là một mục trong báo cáo thu nhập của công ty (p&l). EBT cho thấy thu nhập của công ty liên quan đến chi phí bán hàng (thiết bị), tiền lãi, khấu hao, chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý cũng như các chi phí hoạt động khác được khấu trừ khỏi tổng doanh thu.

ebt là tiền được giữ trong công ty trước khi khấu trừ thuế. EBT là một chỉ số kế toán đo lường lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận phi hoạt động của một công ty.

Tất cả các công ty tính ebt theo cùng một cách, và đó là một “tỷ lệ thuần túy”, nghĩa là nó sử dụng các con số từ báo cáo thu nhập.

Các nhà phân tích và kế toán xác định trách nhiệm pháp lý từ các báo cáo tài chính cụ thể. Đầu tiên công ty sẽ ghi nhận doanh thu của mình trên dòng đầu tiên.

Ví dụ

Nếu một công ty bán 30 sản phẩm với giá 1.000 đô la mỗi sản phẩm trong tháng 1, thì công ty đã kiếm được 30.000 đô la trong khoảng thời gian đó. Công ty tốn 100 đô la để sản xuất một sản phẩm, vì vậy chi phí bán hàng trong tháng 1 là 3.000 đô la. Điều này có nghĩa là công ty có doanh thu thuần là $27.000 (30.000 – 3.000 = 27.000).

Sau khi xác định được doanh thu thuần, một công ty sẽ tính toán tất cả các chi phí hoạt động và lấy tổng doanh thu trừ đi con số đó. Chi phí hoạt động của công ty có thể bao gồm mọi chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, chẳng hạn như tiền lương, tiền công, tiền thuê nhà và các chi phí khác.

Nếu công ty là một công ty công nghệ có sự đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực, thì công ty đó có thể trả 10.000 đô la tiền lương một tháng và 1.000 đô la tiền thuê nhà.

Từ đó, chúng tôi xác định rằng thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (ebitda) là 16.000 đô la. (27.000 – 11.000 = 16.000)

Giả sử công ty không sở hữu tài sản vật chất mà thay vào đó chọn thuê máy tính và không gian máy chủ từ Amazon, thì thu nhập trước lãi vay và thuế (ebit) của công ty cũng sẽ bằng 16.000 USD. Nếu nó có chi phí lãi vay hàng tháng là 1.000 đô la, thì EBIT của nó sẽ là 15.000 đô la.

Mối quan hệ giữa EBIT và EBIT

– Thu nhập trước thuế (ebt) phản ánh lợi nhuận hoạt động trước thuế là bao nhiêu, trong khi thu nhập trước lãi vay và thuế (ebit) không bao gồm thuế và chi phí lãi vay.

– Mối quan hệ:

ebit = ebit + i

Trong đó: i là chi phí lãi vay của kỳ hiện tại

(ref: thu nhập trước thuế (ebt), investopedia)

Related Articles

Back to top button