Giá thể vi sinh

Giá thể vi sinh vật là gì? Giá thể vi sinh là vật liệu được bổ sung sinh học vào các quá trình xử lý nước thải nhằm tăng diện tích tiếp xúc của vi sinh vật với nước thải. Do đó, sinh khối được tăng lên, quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh chóng, hiệu quả xử lý cao.

Giá thể vi sinh mbbr

Nguyên lý hoạt động của giá thể vi sinh Nguyên lý hoạt động của giá thể vi sinh dựa trên diện tích tiếp xúc của giá thể vi sinh, giá thể sẽ bám vào bề mặt tạo thành màng nhầy có thể phân hủy sinh học. Quy tắc chung để phát triển màng vi sinh thông qua quá trình tiêu thụ cơ chất trong nước thải và rửa nước thải. Quá trình kết dính của nền vi sinh vật có thể được chia thành bốn giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Sự kết dính ban đầu. Là quá trình vi sinh vật bám vào bề mặt giá thể tạo thành màng mỏng. Trong những điều kiện này, tất cả các vi sinh vật đều phát triển như nhau, và trong những điều kiện như nhau thì quá trình sinh trưởng tương tự như quá trình huyền phù của vi sinh vật. Giai đoạn 2: Phát triển. Vi sinh vật bắt đầu phát triển trên màng và bắt đầu phân hủy sinh học Giai đoạn 3: Trưởng thành. Đây là giai đoạn vi sinh vật phát triển, tạo màng dày và hiệu quả phân hủy sinh học cao nhất. Lượng cơ chất đưa vào phải đủ cho quá trình trao đổi chất, nếu không sinh khối sẽ giảm và màng mỏng dần để đạt đến trạng thái cân bằng mới giữa cơ chất và sinh khối. Giai đoạn 4: Phân cấp. Sau khi phát triển đến một độ dày nhất định, màng không còn dày nữa và trở nên ổn định. Vi sinh vật sẽ bong ra khỏi bề mặt giá thể. Quá trình trao đổi chất xảy ra để phân hủy chất hữu cơ thành carbon dioxide và nước. Số lượng vi sinh vật không thay đổi do độ dày màng hữu hiệu không thay đổi và sinh khối không tăng trong giai đoạn này. Lượng cơ chất phải đủ cho quá trình trao đổi chất, nếu không vi sinh vật sẽ đói chất dinh dưỡng và bắt đầu phân hủy bên trong tế bào để cân bằng với cơ chất và sinh khối.

Các giai đoạn trên sẽ diễn ra đồng thời, xen kẽ với nhau, giúp quá trình phân hủy sinh học diễn ra liên tục. Quá trình thoái hóa nội bào và quá trình trao đổi chất sẽ xảy ra đồng thời. Tốc độ tăng trưởng của màng tế bào sau đó được cân bằng với tốc độ giảm của sự thoái hóa nội bào.

Biochip Media

Ứng dụng của giá thể vi sinh dựa trên nguyên lý hoạt động của giá thể vi sinh và được ứng dụng vào xử lý nước thải để nâng cao hiệu quả của quá trình phân hủy sinh học và giảm lượng bùn thải sinh ra. Hệ thống hoạt động hiệu quả và ổn định. Giảm thiểu mùi hôi do quá trình phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tổng hợp môi trường nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Related Articles

Back to top button