Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng và đặc điểm của tranh chấp hợp đồng

tranh chấp hợp đồng là sự bất đồng giữa các bên trong việc thực hiện giao kết, sửa đổi, thực hiện hoặc hủy bỏ hợp đồng. Có những hợp đồng phát sinh tranh chấp ngay từ khi chưa được ký kết, hoặc có những hợp đồng đang có tranh chấp khi các bên đã ký kết có hành vi thanh lý hợp đồng. do đó, người phụ trách giải quyết tranh chấp hợp đồng phải tính đến các khía cạnh pháp lý sau:

đặc điểm của tranh chấp hợp đồng mà bạn nên biết?

✔ trước hết, dựa trên quyền tự định đoạt của các bên khi giao kết hợp đồng, tranh chấp hợp đồng chỉ có thể được giải quyết bằng cách tôn trọng ý chí của các bên.

✔ Thứ hai, tranh chấp hợp đồng đôi khi chỉ xuất phát từ việc yêu cầu không làm một công việc nhất định, do đó, bản chất của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng không chỉ đơn giản là phân chia lợi ích tài chính trong sản phẩm.

✔ thứ ba, trừ khi có thỏa thuận khác, các bên bình đẳng trước thẩm quyền trong việc khởi xướng tranh chấp hợp đồng. do đó, tranh chấp hợp đồng phải được xem xét dựa trên tiêu chí bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng gọi 0904.588.557

quy tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng

nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng phải nhanh chóng, chính xác và hợp pháp. Các quyết định giải quyết tranh chấp hợp đồng phải có tính khả thi và thực thi cao, đồng thời quá trình giải quyết phải đảm bảo tính dân chủ, quyền tự quyết của các bên với chi phí giải quyết thấp.

✔ các nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

+ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.

+ nguyên tắc tự do và thỏa thuận tự nguyện trong hoạt động thương mại

– Các bên có quyền tự do thoả thuận không làm trái các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. nhà nước tôn trọng và bảo vệ các quyền đó.

– Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện các hành vi áp đặt, ép buộc, đe dọa, cản trở bất kỳ bên nào khác.

+ các nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên

Trừ khi có thỏa thuận khác, sẽ được hiểu rằng các bên áp dụng ngầm trong các hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên nói trên mà các bên đã biết hoặc nên biết nhưng không được trái với các quy định của luật này.

+ nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Khi không có quy định của pháp luật, các bên không có thỏa thuận và không có thói quen đã hình thành giữa các bên thì việc sử dụng thương mại sẽ được áp dụng nhưng không được trái với các nguyên tắc quy định của luật này và trong dân sự. mã số. .

+ nguyên tắc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

– thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông báo đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà họ bán và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

– người bán thực hiện các hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng và tính hợp pháp của hàng hóa và dịch vụ mà họ thương mại hóa.

+ nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Trong các hoạt động thương mại, giá trị pháp lý tương tự được công nhận là các tài liệu đối với thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật do pháp luật quy định.

✔ nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

+ tất cả các thể nhân và pháp nhân đều bình đẳng, họ không được dùng bất cứ lý do gì để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo vệ bình đẳng về quyền nhân thân và tài sản.

+ các thể nhân và pháp nhân xác lập, thực hiện và hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ dân sự của họ trên cơ sở tự do và tự nguyện các cam kết và thỏa thuận của họ. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, đều có giá trị đối với các bên và phải được các chủ thể khác tôn trọng.

+ các thể nhân và pháp nhân phải xác lập, thực hiện và hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ dân sự của họ một cách thiện chí và trung thực.

+ Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

+ Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự của mình.

hòa giải ở đâu khi giải quyết tranh chấp hợp đồng?

✔ tự hòa giải khi tranh chấp hợp đồng phát sinh (hòa giải ngoài tư pháp): xảy ra do các bên xung đột tự tranh luận để đạt được thỏa thuận về giải pháp giải quyết tranh chấp mà không cần sự tác động hoặc trợ giúp của bên thứ ba. các bữa tiệc.

✔ hòa giải thông qua hòa giải theo yêu cầu của một trong các bên trong tranh chấp hợp đồng: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của bên thứ ba (hòa giải viên). hòa giải viên có thể là cá nhân, tổ chức hoặc tòa án do các bên tranh chấp lựa chọn hoặc pháp luật quy định.

✔ Hòa giải theo thủ tục: là hòa giải được thực hiện tại tòa án, trọng tài khi các sinh vật này tiến hành giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của một trong các bên (hòa giải dưới sự hỗ trợ của tòa án hoặc trọng tài). tòa án, trong trọng tài, sẽ ra một nghị quyết công nhận sự thoả thuận của các bên và nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành đối với các bên.

Nộp đơn tranh chấp hợp đồng ở đâu?

Nộp hồ sơ tranh chấp hợp đồng tại tòa án hoặc trọng tài thương mại là hai phương thức khởi kiện được pháp luật quy định để giải quyết tranh chấp hợp đồng. các đặc điểm của các phương pháp yêu cầu này như sau

✔ Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài thương mại

Các bên đồng ý đưa ra trọng tài giải quyết các tranh cãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh giữa họ và trọng tài, sau khi xem xét các thực tế của tranh cãi, sẽ đưa ra phán quyết có hiệu lực cho các bên.

+ trọng tài cũng có nguồn gốc từ sự thoả thuận của các bên trên cơ sở tự nguyện.

+ các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn trọng tài viên phù hợp, chỉ định trọng tài viên để thiết lập hợp đồng (hoặc ủy ban) giải quyết tranh chấp.

+ khác với hòa giải, trọng tài là cơ quan tài phán (xét xử). thẩm quyền của trọng tài được phản ánh trong phán quyết trọng tài có hiệu lực thi hành.

+ Trung tâm trọng tài quốc tế việt nam có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế, trong đó có tranh chấp hợp đồng (tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dân sự thuần túy không thuộc thẩm quyền). quyền trọng tài).

+ thẩm quyền của trọng tài được xác định không phụ thuộc vào quốc tịch, địa chỉ trụ sở giao dịch chính của các bên tranh chấp hoặc nơi các bên tranh chấp có tài sản của mình hoặc nơi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

+ điều kiện để trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là các bên phải có thoả thuận trọng tài.

+ thoả thuận trọng tài là sự thoả thuận của các bên để đưa ra trọng tài giải quyết những tranh cãi đã nảy sinh hoặc sẽ nảy sinh giữa họ.

+ thỏa thuận trọng tài phải bằng văn bản và phải chỉ định một trung tâm trọng tài cụ thể.

+ thỏa thuận trọng tài có thể là một điều khoản của hợp đồng (điều khoản trọng tài) hoặc một thỏa thuận riêng biệt (thỏa thuận trọng tài).

+ mọi thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ hoặc vô hiệu hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của thỏa thuận trọng tài (trừ trường hợp lý do hợp đồng bị vô hiệu cũng là lý do đưa ra thỏa thuận). thỏa thuận trọng tài vô hiệu).

+ thỏa thuận trọng tài không ràng buộc các bên khi nó không hợp lệ hoặc không thể thi hành.

+ Trường hợp có thỏa thuận trọng tài, các bên chỉ có thể khởi kiện ra trọng tài theo thỏa thuận. Tòa án sẽ không tiến hành giải quyết nếu các bên đã đồng ý phân xử trọng tài, trừ khi thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thi hành.

+ trọng tài chỉ hoạt động trên cơ sở thử nghiệm. phán quyết của trọng tài là cuối cùng: các bên không thể kháng cáo lên tòa án hoặc tổ chức khác.

+ các bên tranh chấp phải thi hành phán quyết của trọng tài trong thời hạn được ấn định cho phán quyết.

✔ đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, nếu các bên không thương lượng, hòa giải được với nhau thì có thể đưa ra tòa án giải quyết. Tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng, kinh tế hay dân sự, các tranh chấp phát sinh có thể được giải quyết bằng tư pháp thông qua các kênh kinh tế hoặc dân sự.

1. Ưu điểm của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua tòa án:

+ các quyết định tư pháp (đại diện cho cơ quan tư pháp của nhà nước) có hiệu lực thi hành đối với các bên.

+ với nguyên tắc 2 cấp chứng minh, các sai sót có thể được phát hiện và sửa chữa trong quá trình giải quyết tranh chấp.

+ Với điều kiện thực tế tại Việt Nam, án phí thấp hơn phí trọng tài.

2. Nhược điểm của Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng Thông qua Tòa án:

+ giải quyết tranh chấp thường mất nhiều thời gian (vì thủ tục của tòa án quá nghiêm ngặt).

+ khả năng giúp các bên thu thập và làm rõ bằng chứng vẫn còn hạn chế.

luật sư tri nam nhận dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín. chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại, tòa án các cấp đảm bảo luôn bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi được mời. Nếu bạn cần sự hỗ trợ của luật sư ngay hôm nay hãy gọi 0904.588.557 để được báo giá. chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn trong công việc của bạn.

tham khảo:

& gt; & gt; dịch vụ luật sư uy tín

& gt; & gt; giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *