Hội nghị thành lập đảng diễn ra ở đâu

Hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đảng bộ là một mốc lịch sử quan trọng ghi lại, tưởng nhớ những chiến công, thành tựu của Cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Bạn đang xem: Hội nghị thành lập đảng diễn ra ở đâu

Ngày 2 tháng 3 năm 1930, Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh bức tranh của họa sĩ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự bảo trợ của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. Lịch sử Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản An Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương thành một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu là Đảng lãnh đạo. của phong trào cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, Giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị đã đề ra Đề cương, Chính cương và Điều lệ, thể hiện nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nam giới.

Nhân Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Aiguo đã thay mặt những người cộng sản quốc tế và Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi công nhân, nông dân, bộ đội, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào. bị áp bức và bóc lột.

Đại hội lần thứ nhất: Khôi phục tổ chức, phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng thống nhất

Thời gian: 27-31 tháng 3 năm 1935

Vị trí: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 13

Tổng bí thư do hội nghị bầu ra: Đồng chí Lý Hồng Phong

Ban Chấp hành Trung ương Đảng do hội nghị bầu ra: 13 đồng chí

Các nhiệm vụ chính: từ trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, củng cố hệ thống tổ chức của đảng.

Đại hội đã thông qua nghị quyết chính trị của Đảng; nghị quyết về công tác vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính, mặt trận phản đế, tự vệ, dân tộc thiểu số …; hiến pháp đảng, hiến pháp tổ chức quần chúng.

Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Xứ ủy.

Tháng 7 năm 1936, đồng chí Ha Huita làm tổng bí thư.

Tháng 3 năm 1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng bí thư.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi cơ bản của cuộc đấu tranh giữ vững và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Đây là điều kiện cơ bản và cần thiết để Đảng bước vào thời kỳ đấu tranh mới với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội lần thứ hai: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi chung

Thời gian: Từ ngày 11 đến 19/2/1951

Vị trí: Xã Quảng Dung, Huyện Kiến Hà, Tỉnh Xuanguang

Thành viên quốc gia: 766.349

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 158

Chủ tịch Đảng do Đại hội bầu: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Chang

Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Đại hội bầu: 29 người

Các thành viên chính trị được bầu trong Quốc hội: 7

Nhiệm vụ chính của ủy ban: lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Hội nghị đã tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền mới và công cuộc kiến ​​quốc.

Do sự phát triển và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại hội đồng quyết định thành lập Đảng cộng sản riêng ở mỗi nước Đông Dương. Ở Việt Nam, đảng được đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.

Quốc hội thông qua hiến pháp Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng theo nguyên tắc của một đảng vô sản kiểu mới, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng; phê bình và tự phê bình là Quy luật phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là tôn chỉ hoạt động của Đảng. Hội nghị này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Công nhân Việt Nam, ngày 5 tháng 9 năm 1960.

Đại hội lần thứ ba: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, phấn đấu thống nhất đất nước

Thời gian: Từ 5 đến 10/9/1960

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số đảng viên cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu: 525

Chủ tịch Đảng do Đại hội bầu: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư thứ nhất được bầu tại Quốc hội: Đồng chí Le Douin

Đại hội Đảng Trung ương được bầu: 47 thành viên

Bộ Chính trị do Quốc hội bầu: 11 thành viên

Nhiệm vụ chính: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và đấu tranh thống nhất Tổ quốc ở miền Nam.

Đại hội đã tổng kết 30 năm Đảng lãnh đạo, đúc kết kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội xác định những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta. Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ giặc lái, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Mục tiêu chung của hai nhiệm vụ này là thực hiện hòa bình thống nhất đất nước và cả hai đều nhằm giải quyết mâu thuẫn chung giữa nhân dân ta với chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bọn tay sai của nó.

Quốc hội đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hàng năm là ngày kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, tháng 12 năm 1976

Đại hội lần thứ IV: Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Thời gian: 14 đến 20/12/1976

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Xem thêm: Hang Én – Bỏ túi kinh nghiệm TREKKING chi tiết từ A-Z

Tư cách thành viên quốc gia: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 1.008

Tổng bí thư do hội nghị bầu ra: Đồng chí Duẩn Lê

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 14 thành viên chính thức, 3 thành viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển đất nước.

Hội nghị tổng kết những bài học kinh nghiệm to lớn của Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã xác định nhiệm vụ, khẩu hiệu và biện pháp công tác của đảng bộ trong thời kỳ mới là bảo đảm cho đảng bộ làm tròn trách nhiệm lãnh đạo đất nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới gồm 11 chương, 59 điều, đặt lại chức danh Tổng bí thư thay chức danh bí thư thứ nhất và làm rõ trách nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982.

Năm chính: mọi việc đều vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Khi nào: 27-31 tháng 3 năm 1982

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số đảng viên cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 1.033

Tổng bí thư do hội nghị bầu ra: Đồng chí Duẩn Lê

Đại hội Đảng Trung ương được bầu: 116 thành viên

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 13 thành viên

Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội nghị nhận định, Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn to lớn về kinh tế – xã hội, một phần do những khuyết điểm, sai lầm trong lãnh đạo, quản lý của các cơ quan đảng và nhà nước. Vì vậy, đảng phải lãnh đạo nhân dân hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị chiến đấu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ văn hóa – xã hội; củng cố đất nước xã hội chủ nghĩa và vận động quần chúng cách mạng; chính sách đối ngoại; nhiệm vụ nâng cao hiệu lực chiến đấu của Đảng. Hội nghị này đánh dấu sự lãnh đạo của Đảng bước vào một bước ngoặt mới trên con đường “tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân”.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội

Hội nghị: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp trẻ hóa đất nước

Thời gian: 15 đến 18/12/1986

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Tư cách thành viên Đảng Quốc gia: 2.109.613

Số lượng đại biểu tại hội nghị: 1.129

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu ra: 124 thành viên

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 13 thành viên

Nhiệm vụ chính: Thực hiện cập nhật quốc gia (bắt đầu quốc gia cho công cuộc đổi mới)

Hội nghị nêu rõ quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra tư tưởng mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa, đó là xây dựng quan hệ sản xuất mới trên ba phương diện, xây dựng sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, sở hữu công cộng về phương thức quản lý và phân phối xã hội chủ nghĩa. các phương pháp.

Để nâng cao năng lực và hiệu quả chiến đấu của đảng, đại hội nhấn mạnh đảng phải đổi mới nhiều mặt: cập nhật tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; cập nhật tổ chức, cập nhật đội ngũ cán bộ; thay đổi phương thức lãnh đạo và công tác. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, hiệu lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố khối đoàn kết thống nhất là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Đại hội lần thứ bảy: Đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội

Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Tư cách thành viên Đảng Quốc gia: 2.155.022

Số lượng đại biểu tại hội nghị: 1.176

Tổng bí thư do hội nghị bầu ra: Đồng chí Gan Shi

Đại hội Đảng Trung ương được bầu: 146 thành viên

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 13 thành viên

Nhiệm vụ chính: tiếp tục làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trên con đường đổi mới. Hội nghị khẳng định, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có nguyên tắc và kiên định là nền tảng của cuộc sống và là quá trình không thể đảo ngược.

Với nhiệm vụ “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trên con đường đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Đề cương xây dựng nước xã hội chủ nghĩa lần thứ nhất.

Đại hội khẳng định lại Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và nhân dân cả nước. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và chương trình hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đại hội lần thứ VIII: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Khi nào: 28 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 1996.

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số đảng viên trên toàn quốc: 2,13 triệu

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 1.198 đại biểu

Tổng bí thư do hội nghị bầu ra: 10 đồng chí

Xem thêm: Thăm cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm — Tiếng Việt

Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu ra: 170 thành viên

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội đồng: 19 thành viên

Nhiệm vụ chủ yếu: thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị khẳng định đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng vẫn còn những mặt chưa chắc chắn. Hội nghị đã đưa ra định hướng phát triển các lĩnh vực trọng tâm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước tôi.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đánh dấu bước ngoặt đưa đất nước ta bước sang thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh. xã hội. Tháng 12 năm 1997, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa VIII) bầu đồng chí Lê Khả Phán làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001.

Đại hội lần thứ IX: Tăng cường sức mạnh quốc gia và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa

Thời gian: 19-22 / 4/2001

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Tư cách thành viên của Đảng Quốc gia: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham dự hội nghị: 1.168

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Mighty nong duc

Do Đại hội Trung ương Đảng bầu ra: 150 thành viên

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 15 thành viên

Nhiệm vụ chủ yếu: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, không ngừng đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị chỉ rõ mô hình chung của Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là phát triển nền kinh tế hàng hoá đa dạng có sự quản lý của nhà nước theo cơ chế thị trường và định hướng xhcn.

Hội nghị chỉ rõ cần coi trọng việc xây dựng phong cách đảng viên trong sạch, liêm chính. Đây là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng ta, nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và thế giới. Kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4 năm 2006.

Đại hội lần thứ X: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực để sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu

Khi nào: 18-25 tháng 4 năm 2006

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số đảng viên cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tại hội nghị: 1.176

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Mighty nong duc

Do Đại hội Trung ương Đảng bầu: 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 14 thành viên.

Nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc chấn chỉnh, vươn lên thoát khỏi lạc hậu càng sớm càng tốt.

Đại hội nhận xét, sau 20 năm đổi mới, đất nước tôi đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đồng thời nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quan trọng.

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội đề ra trong 5 năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện chuyển đổi, huy động và tận dụng mọi nguồn lực để tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị xã hội; đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển càng sớm càng tốt; đặt nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Xi Đà: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc trẻ hóa đất nước

Xi Đà: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc trẻ hóa đất nước

Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 1 năm 2011

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên cả nước: 3,6 triệu người

Số lượng đại biểu tại hội nghị: 1.377

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Nguyễn Phú trong

Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Đại hội bầu: 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 14 thành viên.

Nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công tác chấn chỉnh, đến năm 2020 cơ bản xây dựng nền công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị có trách nhiệm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, nêu cao tinh thần nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm, rút ​​kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ mười. .

Cuộc họp đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí về một văn kiện rất quan trọng mang tính chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Đề cương phát triển đất nước trong tương lai. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, xây dựng năm 2011), xã hội – Chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020, nhiệm vụ phương hướng 2011-2015 và hiến pháp của đảng (sửa đổi bổ sung).

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và sớm xây dựng cơ bản đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và cơ bản xây dựng đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Thời gian: 20-28 tháng 1 năm 2016

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên cả nước: 4,5 triệu người

Số lượng đại biểu tại hội nghị: 1.510

Tổng thư ký do Quốc hội bầu: Đồng chí Nguyễn Phú trong

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị do Đại hội bầu ra: 18 thành viên.

Nhiệm vụ chủ yếu: đẩy mạnh công cuộc đổi mới; phấn đấu sớm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp và phát triển theo hướng hiện đại. Đại hội đã đánh giá những thành tựu và hạn chế của công cuộc Đổi mới đất nước 30 năm sau.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới, chủ yếu xoay quanh kinh tế, xây dựng đảng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết bảo vệ độc lập, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. .

Đại hội lần này cũng là lần đầu tiên Đảng thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các chức danh lãnh đạo chính của Đảng và Nhà nước. Theo đó, việc thành lập nhân sự của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chính của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Kỷ luật và xây dựng tinh thần đoàn kết cao giữa các đại biểu Đại hội.

(Báo Đảng Cộng sản)

Xem thêm: Top 20 shop bán đầm dự tiệc đẹp, sang trọng tại TPHCM 2022 – Cardina

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.