Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property) là gì? Thế nào là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

sở hữu trí tuệ – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh bởi cụm từ sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 2 của Công ước wipo 1967 , Quyền sở hữu trí tuệ được định nghĩa là các quyền liên quan đến:

– tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học,

– Các buổi biểu diễn, bản ghi âm (ghi âm), chương trình phát thanh và truyền hình của nghệ sĩ

– Các phát minh trong các lĩnh vực khác nhau về nỗ lực sáng tạo của con người, xem thêm bằng sáng chế cho các phát minh khoa học,

– Kiểu dáng Công nghiệp,

– Nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu, biểu trưng

– Để ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh,

– Các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

Sở hữu trí tuệ

Theo Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung năm 2013 , Sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả, công nghiệp tài sản và quyền đối với giống cây trồng.

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể hiểu là hành vi xâm phạm đối tượng được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 5 Nghị định số 105/2006 / nĐ-cp , các căn cứ để phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau:

1. Đối tượng đang xem xét thuộc phạm vi đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Có yếu tố xâm phạm đối tượng đang được xem xét.

3. Người thực hiện hành vi đang được xem xét không phải là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, cũng không phải là pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền theo Điều 25, Điều 26, Điều 32, Điều 33 khoản 2, khoản 3, Điều 125, Điều 133 Người có thẩm quyền , Điều 134 (2), 137, 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi đang được xem xét diễn ra tại Việt Nam.

Một số biện pháp bảo vệ

<3

– Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhận thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đó theo quy định của pháp luật. luật và các luật khác có liên quan về quyền sở hữu trí tuệ.

– Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác . Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà có thể áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Related Articles

Back to top button