Hiện tượng khống chế sinh học và ý nghĩa của nó

Kiểm soát sinh học là gì? Ví dụ ? Giải thích nguyên nhân và tác dụng của các hiện tượng phòng trừ sinh học.

Kiểm soát sinh học và ví dụ.

a) Kiểm soát sinh học là hiện tượng sinh trưởng của một loài kìm hãm sự phát triển của loài khác.

b) Ví dụ: Vào ngày mùa, ruộng lúa tươi tốt, số lượng chuột đồng có nhiều thức ăn tăng lên nhanh chóng. Chuột làm thức ăn cho rắn nên số lượng rắn ngày càng nhiều. Sự phát triển của rắn làm giảm số lượng chuột.

* Nguyên nhân và tác dụng của kiểm soát sinh học:

a) Lý do:

Trong quần xã sinh vật, các loài sinh vật có quan hệ mật thiết với nhau về mặt dinh dưỡng trong môi trường sống và một loài là nguồn thức ăn cho các loài khác. Do đó, giữa các loài thường xảy ra các mối quan hệ đối nghịch, hạn chế sự phát triển số lượng của mỗi quần thể.

b) Vai trò của kiểm soát sinh học:

– Các biện pháp kiểm soát định lượng đối với mỗi dân số điều chỉnh tỷ lệ sinh và tử, dẫn đến sự cân bằng dân số.

– Cân bằng quần thể trong quần xã sinh vật dẫn đến cân bằng sinh vật.

– Vì vậy, kiểm soát sinh học là cơ chế cân bằng của quần xã sinh vật.

Luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh lớp 9 – Xem ngay

Related Articles

Back to top button