Kỳ phiếu là gì? 05 điều cần biết về kỳ phiếu

Kỳ phiếu là gì? 05 điều cần biết về kỳ phiếu

Hối phiếu là gì? 05 Kiến thức về kỳ phiếu

Về câu hỏi này, Faku đã trả lời như sau:

1. Kỳ phiếu là gì?

Theo Điều 5 Thông tư 01/2020/tt-nhnn, kỳ phiếu là bằng chứng về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trả nợ cho người mua thương phiếu trong một thời hạn nhất định. hạn, trả lãi và các điều kiện khác.

2. Kỳ phiếu Người mua

Người mua Kỳ phiếu bao gồm:

– Người mua kỳ phiếu là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 2 Điều này. tại Thông tư 01/2020/tt-nhnn.

– Người mua kỳ phiếu do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phát hành là tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài.

– Đối với công cụ chuyển nhượng là kỳ phiếu, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua công cụ chuyển nhượng có thời hạn dưới 12 tháng.

(Điều 4 Thông tư 01/2020/tt-nhnn, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a và điểm b Điều 6 Thông tư 12/2021/tt-nhnn)

3. Đối tượng kỳ phiếu

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư số 01/2020/tt-nnnn quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Hàng ngoại, bao gồm:

– Ngân hàng Thương mại.

-Ngân hàng Hợp danh.

– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

4. Mẫu giấy nhận nợ

Việc phát hành kỳ phiếu được thực hiện theo hình thức quy định tại Điều 6 Thông tư 01/2020/tt-nhnn, cụ thể như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ và các hình thức khác phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019 và pháp luật có liên quan.

– Trường hợp kỳ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thiết kế, in ấn đảm bảo tính bảo mật cao, chống làm giả.

– Trường hợp kỳ phiếu được phát hành không có chứng chỉ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp cho người mua chứng chỉ sở hữu tài sản bảo đảm.

5. Nguyên tắc kỳ phiếu

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2020/tt-nhnn chủ động tổ chức phát hành kỳ phiếu, tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định. Điều 130 khoản 1 Luật Tài chính quy định về các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu trực tiếp cho người mua tại các địa điểm giao dịch hợp pháp trong mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Hối phiếu, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc chứng chỉ quyền sở hữu phải có các nội dung sau:

+Tên tổ chức phát hành;

+Hối phiếu, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi đứng tên;

+ ký hiệu, số phát hành;

+Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành L/C và các chữ ký khác theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+Mệnh giá, kỳ hạn, ngày phát hành, ngày đến hạn trả nợ;

+Lãi suất, phương thức trả lãi, thời gian trả lãi, nơi trả gốc và lãi;

+Họ và tên, số CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người mua, địa chỉ (nếu người mua là cá nhân); tên đơn vị mua, số giấy phép kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp ), địa chỉ của đơn vị mua hàng (như chức vụ của người mua hàng);

+ Đối với kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phát hành phải ghi rõ người sở hữu chỉ được chuyển quyền sở hữu cho tổ chức;

+ Các nội dung khác của kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định.

(Điều 11 Thông tư 01/2020/tt-nhnn)

Đan Lâm

Related Articles

Back to top button