Kế toán quản trị (Management accounting) là gì?

hình minh họa. nguồn: toppr

kế toán quản trị

định nghĩa

kế toán quản trị trong tiếng Anh là kế toán quản trị hoặc kế toán quản trị .

kế toán quản trị là một loại kế toán liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính và thông tin khác cho các mục đích quản lý khác nhau trong một đơn vị kế toán để hỗ trợ các nhà quản lý điều hành của đơn vị phụ trách việc lập kế hoạch và thực hiện, kiểm soát và đưa ra các quyết định liên quan.

có thể hiểu đơn giản như sau:

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu quản lý và các quyết định kinh tế, tài chính trong đơn vị kế toán. .

thực chất của kế toán quản trị

– Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của kế toán nói chung trong các tổ chức kinh tế, đặc biệt là trong các công ty thương mại.

– Thông tin kế toán quản trị được cung cấp chủ yếu để người quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành các hoạt động kinh doanh.

các cấp quản lý từ trưởng nhóm sản xuất, trưởng cửa hàng, trưởng bộ phận đến hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty.

– Thông tin kế toán quản trị thường mang tính chất cụ thể và định lượng vì nó gắn liền với các hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty.

– thông tin kế toán quản trị được quy định trong các chức năng cơ bản của nhà quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện, phân tích, đánh giá và ra quyết định.

vai trò quản trị viên

Vai trò cơ bản của người quản lý là vai trò ra quyết định điều phối các hoạt động kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận.

đối tượng nghiên cứu

– Kế toán quản trị có đối tượng chung của kế toán nghiên cứu là tài sản, nguồn vốn gắn liền với các mối quan hệ tài chính của các tổ chức hoạt động.

– Ngoài ra, kế toán quản trị còn nghiên cứu các chuyên đề cụ thể như:

+ Nghiên cứu sâu về chi phí của các công ty từ các góc độ khác nhau, chẳng hạn như phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, tạo định mức chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản xuất và lợi nhuận …

+ nghiên cứu các yếu tố sản xuất như lao động, hàng tồn kho và tài sản cố định …

phương pháp nghiên cứu kế toán quản trị

– các phương pháp truyền thống như chứng từ, tài khoản, giá cả và báo cáo kế toán

– các phương pháp kế toán quản trị điển hình như:

+ Phương pháp phân loại chi phí: tiêu thức phân loại chi phí giúp nhà quản lý hiểu được bản chất của các yếu tố chi phí phát sinh trong công ty, từ đó có biện pháp kiểm soát và quyết định phù hợp.

+ Phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành chi phí biến đổi và chi phí cố định giúp nhà quản lý dự đoán được mức chi phí sẽ phát sinh đồng thời kiểm soát được chi phí phát sinh.

+ Phương pháp thiết kế thông tin dưới dạng so sánh: để thông tin có ý nghĩa, cần phải có các tiêu chuẩn cho việc so sánh các dữ liệu thu thập được. Thông tin so sánh trong kế toán quản trị thường được thiết kế dưới dạng bảng, biểu đồ, đồ thị, phương trình, hàm số …

(tham khảo: tổng quan về kế toán quản trị, tổ hợp công nghệ giáo dục chuyên đề)

Related Articles

Back to top button