Phân hiệu là gì? Hoạt động của phân hiệu?

Phân hiệu là gì? Hoạt động của phân hiệu?

một bộ phận là gì? hoạt động của chi nhánh?

1. chi nhánh là gì?

1.1. chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam: thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học, không có tư cách pháp nhân, được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải là địa phương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học;

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam: do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập tại Việt Nam và bảo đảm các điều kiện hoạt động;

Phân hiệu ở nước ngoài của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam: do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ở nước ngoài thành lập, bảo đảm các điều kiện hoạt động và báo cáo với Bộ giáo dục và đào tạo;

1.2 Phân hiệu Trung học cơ sở và Cao đẳng

Phân hiệu Trường Trung cấp và Cao đẳng trực thuộc cơ cấu tổ chức chịu sự chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng Trường Trung cấp và Trường Cao đẳng.

Văn phòng chi nhánh của trường trung học hoặc trường cao đẳng không có tư cách pháp nhân độc lập và được đặt tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường trung học hoặc trường cao đẳng. quản lý nhà nước theo lãnh thổ nơi đặt chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật.

2. hoạt động chi nhánh

2.1. chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học

* chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam

– Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc cơ sở giáo dục đại học;

thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh về các hoạt động liên quan đến quản lý cạnh tranh tại địa phương;

– Cơ cấu tổ chức và hoạt động của phân hiệu cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

* chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo các quy định đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam.

* phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ở nước ngoài

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các quy định của nước sở tại về thành lập và hoạt động của phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.

2.2. phân hiệu trung cấp, cao đẳng

Phân hiệu trường trung cấp, cao đẳng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng, báo cáo Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng về hoạt động của phân hiệu, báo cáo cơ quan có trách nhiệm nơi phân hiệu đặt trụ sở về các hoạt động có liên quan. tới thẩm quyền quản lý của địa phương.

cơ sở pháp lý: điều 21 luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi bổ sung bởi luật giáo dục đại học năm 2018 sửa đổi, điều 16 luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Phân hiệu của trường trung cấp và trường đại học được pháp luật quy định như thế nào trong hệ thống giáo dục?

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, thay đổi điều kiện và trình tự thành lập phân hiệu đại học như thế nào?

Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định mới nhất là gì?

ngọc trai

Related Articles

Back to top button