Quá trình đường phân xảy ra ở?

Câu hỏi:

Quá trình đường phân xảy ra ở đâu?

A. trên màng tế bào.

b.Trong tế bào chất (cytoplasm).

c. trong tất cả các bào quan khác nhau.

d. trong nhân.

Câu trả lời đúng b.

Đường phân xảy ra trong tế bào chất (cytoplasm), và đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và các enzym tham gia, qua đó năng lượng được tạo ra dần dần thông qua nhiều phản ứng, kết thúc quá trình. Đường phân tạo ra 2atp và 2 nadh.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng là b

– Hô hấp tế bào là một quá trình biến đổi năng lượng. Trong đó, các phân tử carbohydrate được chia nhỏ thành carbon dioxide và nước, giải phóng năng lượng và chuyển hóa nó thành năng lượng được lưu trữ dưới dạng ATP.

– Vị trí: Ty thể.

– Thực chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử, trong đó cacbohydrat bị phân hủy thành cacbon đioxit còn nước và năng lượng được giải phóng và chuyển hóa thành một dạng năng lượng đơn giản. đối với atp phân tử.

– Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào bao gồm: đường phân, chu trình axit tricacboxylic và chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp.

+ Đường phân, cơ địa: tế bào chất.

Quá trình phát triển: Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và các enzym tham gia; năng lượng dần dần được tạo ra thông qua nhiều phản ứng. Glucose được kích hoạt đầu tiên bằng cách sử dụng 2ATP.

+ Glucose (6c) → 2 Pyruvate (3c) + 4atp + 2nadh (1nadh = 3atp)

nadh: Nicotinamide adenine dinucleotide.

Vì vậy, khi kết thúc quá trình đường phân, thu được 2atp và 2 nadh.

+ Chu trình Kreb, vị trí: ma trận ti thể.

2 Pyruvate được chuyển từ tế bào chất vào chất nền của ty thể.

2 pyruvices → 2 acetyl-coa (2c) + 2nadh + 2co2

Acetyl-coa bị phân huỷ hoàn toàn → 4co2 + 2 atp + 6nadh + 2fadh2 (1fadh2 = 2atp)

+ Chuỗi vận chuyển electron trong hô hấp, nơi diễn ra: màng trong ti thể

Vật liệu: nadp và fadh2.

Trình tự: Các electron chuyển từ nadh đến o2 thông qua một loạt các phản ứng oxi hóa khử liên tiếp. Quá trình oxy hóa các phân tử nadh và fadh2 giải phóng năng lượng và tạo ra ATP.

Sản phẩm: Nước và nhiều atp.

– Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ vật chất vô cơ.

– Có 2 nhóm chính:

+ Chất diệp lục (diệp lục): có tác dụng hấp thụ năng lượng ánh sáng.

+ Carotene và Phycobilin (sắc tố): Bảo vệ chất diệp lục không bị phá vỡ khi tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng.

Quá trình quang hợp được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.

– Photophase là giai đoạn trong đó năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong phân tử atp, nadh. Pha sáng còn được gọi là pha biến đổi năng lượng ánh sáng.

-Pha tối: Trong pha tối, khí cacbonic bị khử thành cacbohydrat. Do quá trình này, quá trình này còn được gọi là quá trình cố định carbon dioxide. Các phân tử carbon dioxide tự do được “cố định” trong các phân tử carbohydrate.

Related Articles

Back to top button