Bảo hiểm là gì? Các thuật ngữ cơ bản nhất trong bảo hiểm bạn nên biết

Sản phẩm bảo hiểm được triển khai hoặc bán thông qua các công ty hoặc đại lý bảo hiểm do nhà nước quản lý. Chẳng hạn, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm ô tô, sản phẩm bảo hiểm nhà ở, sản phẩm bảo hiểm du lịch… Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan tổ chức, thực hiện hệ thống, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. , bảo hiểm y tế, v.v. Bảo hiểm…

Đăng ký tư vấn bảo hiểm miễn phí ngay bây giờ

Những điều khoản bảo hiểm cơ bản nhất bạn nên biết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, theo quy định của pháp luật, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội.

Quỹ BHYT là quỹ tài chính được hình thành từ tiền đóng BHYT và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho việc khám bệnh, chữa bệnh. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí hành chính cho tổ chức bảo hiểm y tế, trang thiết bị và các chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.

Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, do người lao động và người sử dụng lao động đóng, được hình thành với sự hỗ trợ của người sử dụng lao động. nước.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời điểm từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm theo hợp đồng đại lý bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm ủy thác để tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hoạt động của đại lý bảo hiểm là các hoạt động giới thiệu, bán bảo hiểm, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm,… nhằm mục đích thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Quyền của công ty bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể vừa là người được bảo hiểm vừa là người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự và người được bảo vệ thông qua hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Related Articles

Back to top button