Từ ngày 1-1-2013: Công an viên thường trực ở cấp xã được hưởng phụ cấp mới – Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

Tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 103 / ttr-ubnd về việc thông qua một số quy chế đối với lực lượng Công an xã Long Thành. . Cuộc họp đã xem xét và thông qua báo cáo này và đưa ra giải pháp về vấn đề này.

Báo cáo này của UBND tỉnh về việc thực hiện Điều lệ Công an xã; Nghị định số 73/2009 / nĐ-cp của Chính phủ và Thông tư số 12/2010 / ttbca của Bộ Công an, hiện nay trên địa bàn xã Bình Tỉnh Phước, Có 3 công an thường trực túc trực 24/24. Từ đó, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội của xã luôn ổn định, góp phần thực hiện thuận lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, các mục tiêu kinh tế, xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đối với công an viên thường trực cấp xã hiện đang hưởng phụ cấp tương đương 1,0 mức lương tối thiểu chung / tháng (theo Nghị quyết số 09/2011 / nq-hĐnd của Ủy ban nhân dân tỉnh) và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương 30%. phụ cấp đặc biệt (theo Nghị quyết số 18/2008 / nq-hĐnd của Hội đồng nhân dân tỉnh). Do đó, tổng thu nhập của công an viên là 1.365.000 đồng / người / tháng, ngoài ra họ không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào khác. Cùng với việc bố trí lực lượng thường trực công an xã, thực hiện “Luật dân quân tự vệ” và “Điều lệ dân quân tự vệ” đã bố trí dân quân thường trực ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đối với đơn vị này, hiện nay trong thời gian làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại địa phương được hưởng phụ cấp ngày công bằng 0,06 mức lương tối thiểu chung và tiền ăn bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung; tổng thu nhập của dân quân thường trực là 3.255.000 vnđ / người / trăng.

Do đó, cả hai lực lượng (công an và dân quân thường trực) đều thực hiện nhiệm vụ 24/24 trên địa bàn như nhau, nhưng có chế độ phụ cấp khác nhau. Để thực hiện chế độ phụ cấp công an cộng đồng quy định tại Điều 18 khoản 2 “Điều lệ công an cộng đồng”: Phó cảnh sát trưởng và công an viên có quyền “hưởng phụ cấp hàng tháng theo tiêu chuẩn của tỉnh” theo quy định của Chính phủ và thực tế địa phương, báo cáo tỉnh Đồng thời, chế độ trợ cấp cho công an và dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh không khác nhau, nhiệm vụ được giao gần như giống nhau, nhất là khi lực lượng công an làm việc lâu dài. nhiệm vụ kỳ hạn. Làm việc 24/24 trên địa bàn xã, được sự hỗ trợ chế độ bao cấp của đơn vị là đơn vị dân quân thường trực theo thực tế địa phương.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý và các lý do nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chế độ trợ cấp cho Công an xã trực 24/24 giờ tại địa phương như sau: Công an viên thường trú tại Công an xã được trợ cấp 24 giờ a ngày, 24 giờ trong ngày khi thực hiện nhiệm vụ thường trú trên địa bàn bằng 0,05 mức lương tối thiểu bình thường (theo Điều 7, Điều 5 Nghị định số 73/2009 / nĐ-cp của Chính phủ). Cung cấp hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho các nhiệm vụ thường trực 24/24 tại địa phương với mức 0,01 mức lương tối thiểu thông thường.

Trưởng công an xã, phó công an viên thôn, buôn, làng và công an xã khi cấp có thẩm quyền ra quyết định trực ban 24/24 giờ có quyền: hỗ trợ ngày công, tiền ăn như đối với cấp xã. cảnh sát thường trực. Sau khi thực hiện chế độ trên, tổng thu nhập của công an viên thường trực theo hệ thống mới bao gồm: tiền công (0,05 lương tối thiểu) = 52.500 đồng x 31 ngày = 1.627.500 đồng / tháng / người, tiền ăn (0,01 mức lương tối thiểu) = 10.500 VND x 31 Ngày = 325.500 VND. Do đó, sau khi thực hiện chế độ trên, tổng thu nhập của chức danh công an thường trực là: 3.317.500 đồng / người / tháng (tương đương với dân quân thường trực: 3.255.000 đồng / người / tháng).

Nội dung tờ trình trên đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2013, sau khi thực hiện chế độ trên, thu nhập của chức danh Công an viên thường trực là: 3.317.500 đồng / người / tháng.

pv

Related Articles

Back to top button