Hạn mức, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Hạn mức, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Hạn chế, rút ​​ngắn quy trình báo giá cạnh tranh (ảnh trong)

1. Hạn chế phân phối cạnh tranh trong ngắn hạn

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn có sẵn cho các gói thầu sau:

– Gói thầu dịch vụ phi tư vấn tổng hợp, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng Việt Nam;

– Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, có sẵn trên thị trường, có đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, chất lượng tương đương có giá trị không quá 1 tỷ đồng Việt Nam;

– Gói thầu xây lắp công trình đơn giản có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt không quá 01 tỷ đồng Việt Nam;

– Gói thầu mua hàng thông thường có giá trị không quá 200 triệu đồng.

(Điều 57 (2) Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp)

2. Quy trình báo giá cạnh tranh được đơn giản hóa

Bước 1: Chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá

– Yêu cầu báo giá bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời gian gửi báo giá, yêu cầu bảo hành và đảm bảo, bảo trì, đào tạo, phân công, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và gửi báo giá (tối thiểu kể từ ngày yêu cầu báo giá ) 03 ngày làm việc) và các nội dung cần thiết khác nhưng không nêu rõ các yêu cầu về an toàn trong đấu thầu;

– Sau khi hồ sơ mời thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng thông báo mời thầu trên các báo phát hành rộng rãi trong ngành, tỉnh, thành phố, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp hồ sơ mời thầu đến công chúng. Báo giá của ít nhất 03 nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu. Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu có nhà thầu khác có yêu cầu tham gia chào hàng trước thời hạn dự thầu thì luật sư dự thầu phải gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Yêu cầu báo giá được gửi miễn phí trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax.

Bước 2: Gửi và Nhận Báo giá

– Nhà thầu chuẩn bị và đệ trình 01 Báo giá phù hợp với Yêu cầu Báo giá. Báo giá có thể được gửi bằng thư trực tiếp, thư từ, thư điện tử (email) hoặc fax;

– Luật sư đấu thầu có trách nhiệm giữ bí mật thông tin trong hồ sơ dự thầu của mỗi nhà thầu. Sau thời hạn nộp báo giá, nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu để nhận báo giá đã nộp trước thời hạn mời thầu, bao gồm các thông tin chi tiết như: tên nhà thầu, báo giá, báo cáo thời gian có hiệu lực, v.v. giá và gửi biên lai này cho nhà thầu đã nộp báo giá.

Bước 3: Đánh giá phiếu mua hàng

– Bên mời thầu so sánh bản báo giá với bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có báo giá sửa sai, sửa sai trừ đi mức chiết khấu tối thiểu (nếu có) và không vượt quá giá gói thầu. Sự lựa chọn được đề xuất;

-Trong quá trình đánh giá, khi cần thiết, luật sư đấu thầu sau khi sửa lỗi, điều chỉnh sai lệch và trừ chiết khấu (nếu có), mời nhà thầu có giá thấp nhất đến đàm phán hợp đồng.

Bước 4: Trình, đánh giá, phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp.

Bước 5: Hoàn thành và ký hợp đồng

Hợp đồng hai bên ký kết phải phù hợp với các tài liệu liên quan như quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, v.v.

(Điều 59 Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp)

3. Ưu đãi cạnh tranh trong thời gian ngắn

– Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu đến khi luật sư dự thầu nộp hồ sơ yêu cầu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Trích dẫn;

-Thời gian rà soát kết quả lựa chọn nhà thầu là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ rà soát;

– Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của nhà thầu và báo cáo thẩm định của thẩm định viên.

(Điều 59 Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp)

Xem thêm: Hạn chế, đây là quy trình đặt giá thầu cạnh tranh bình thường.

Ưu đãi Cạnh tranh theo Luật Đấu thầu là gì? Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ được quy định như thế nào?

Làm thế nào để điều chỉnh quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường? Đối với gói thầu rút gọn có phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Đấu thầu thiết bị điện tử theo hình thức đấu giá: Phạm vi áp dụng, quy trình đấu thầu được thực hiện như thế nào?

Cuộc sống của tôi

Related Articles

Back to top button