TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

vật liệu tái chế dành cho những người ủng hộ doan.

bài học 1

một số câu hỏi cơ bản về đảng cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và hình thành. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập đảng. đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để giúp các bạn bước đầu tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu một số chủ đề cơ bản sau:

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.

– mục đích của nhóm chúng tôi là:

xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– bên hoạt động dựa trên:

+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm bắt mục tiêu hợp quy luật, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra đường lối chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

+ Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động, nguyên tắc tổ chức cơ bản là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, tự phê bình và tự phê bình. thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng.

+ Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền thống trị, chịu sự giám sát của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng đảng; đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng.

+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và của các dân tộc trên thế giới.

+ Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, sửa chữa, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của đảng.

quá trình hoạt động cách mạng của đảng:

Từ ngày thành lập đến nay, đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được nhiều thắng lợi to lớn.

tức là thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 và thành lập nhà nước dân chủ cộng hòa Việt Nam. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng diễn ra liên tục trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết – nghệ thuật, cao trào dân chủ 1936 – 1939, mặc dù cách mạng đã có lúc chìm trong khói lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ​​bị xóa bỏ ở nước ta, kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến ác liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà. đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

tức là thắng lợi của công cuộc đổi mới và cả nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong kháng chiến và những năm đầu sau khi đất nước thống nhất. khắc phục những sai sót, khuyết điểm về chủ quan, tự nguyện, vi phạm quy luật khách quan, nóng vội trong cải tạo xã hội; duy trì quá lâu cơ chế kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, phải trải qua nhiều nghiên cứu, thử nghiệm và tổng kết các sáng kiến ​​phổ biến. Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.

Từ thực tiễn thành công và từ những sai lầm, nhóm của chúng tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm:

một : giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đây là vấn đề đặt ra trong toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta, bởi độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc.

hai : đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. chính những con người làm nên chiến thắng lịch sử. mọi hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

ba : không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết toàn đảng, quân và dân, đoàn kết quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

bốn : kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

năm : Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng ta là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. vì đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ và khả năng tổ chức, tôn trọng quy luật khách quan, vạch ra con đường đúng đắn, đúng đắn để tiến lên cách mạng Việt Nam.

Từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo cách mạng và những kinh nghiệm trước đây, chúng ta có thể khẳng định: Đảng ta luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và có năng lực tiếp tục. tiếp tục lãnh đạo vững chắc cách mạng Việt Nam. vững bước, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giữ vững và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. anh bạn thân mến.

những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ Đảng cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vị trí cao đẹp của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. coi công tác thanh niên là vấn đề có tầm chiến lược và ý nghĩa đặc biệt. nó là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và toàn xã hội. thực hiện công tác thanh niên phải sử dụng sức mạnh tổng hợp đồng bộ của các thành viên trong hệ thống chính trị.

+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành những người có đủ phẩm chất, năng lực, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. do đó, nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu khi trưởng thành.

+ công tác thanh niên là một khoa học, vì vậy nó cần được coi như một khoa học thực sự. phương pháp cơ bản trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là thu hút, thuyết phục, vận động. Đó là lý do cần có các khoa học bổ trợ như tâm lý học, giáo dục học, sư phạm …

+ Xây dựng đoàn thể là một bộ phận của công tác xây dựng đảng vì xây dựng đoàn thể là cung cấp cho đảng những đảng viên trẻ và cán bộ trẻ; giúp đảng mạnh hơn. trách nhiệm xây dựng đoàn của cấp ủy các cấp là vấn đề cần được khẳng định trong công tác xây dựng đảng.

xem video hội nghị: bài 1_ một số câu hỏi cơ bản về đảng cộng sản việt nam

bài học 2

một số vấn đề cơ bản

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. truyền thống

Đoàn thanh niên cộng sản thành phố hồ chí minh được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931 (đây là ngày cuối cùng của hội nghị cấp ủy lần thứ 2 bàn về công tác vận động thanh niên tham gia đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của công đoàn quyết định lấy ngày thành lập công đoàn).

Đoàn thanh niên là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. nhóm gồm những người trẻ tiên tiến. Hơn 80 năm cống hiến và trưởng thành, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, từ 8 đoàn viên đầu tiên đến nay đã có trên 4 triệu đoàn viên. Các thế hệ thanh niên Việt Nam phải tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng, lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước. đó là:

– Truyền thống yêu nước nồng nàn, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, gắn bó thiết tha với lợi ích quốc gia, dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Truyền thống cách mạng xung kích, tình nguyện, không ngại hy sinh khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó.

– truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và tính nhân văn cao cả.

– Truyền thống hiếu học, ham học hỏi, vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.

Đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, thành phố đã nhiều lần đổi tên. tên của công đoàn qua các thời kỳ như sau:

– Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

– Từ năm 1937 đến năm 1939, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên của đoàn là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương.

– Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

– Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên của công đoàn là Liên hiệp Thanh niên Công nhân Việt Nam.

Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. mục đích của công đoàn

phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. bản chất của công đoàn

đặc điểm chính trị xã hội của liên minh được phản ánh trên hai khía cạnh: tính tiến bộ và tính quần chúng. Đoàn không phải là một tổ chức quần chúng bình dân mà là một tổ chức chính trị của thanh niên tiên tiến (thanh niên giác ngộ lý tưởng của Đảng). tuy nhiên, đoàn thanh niên cũng là một tổ chức xã hội vì nó là tổ chức của quần chúng thanh niên và vì thanh niên.

4. chức năng công đoàn

doan là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, đội xung kích cách mạng. chức năng này thể hiện ở chỗ, đoàn thanh niên luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng đảng, là nguồn cán bộ cho đảng, trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của đảng.

đoàn thanh niên là một xã hội trường học xã hội dành cho thanh niên. Công đoàn tạo môi trường để thanh niên tham gia sinh hoạt, giúp đỡ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

doan là người đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ. Đặc điểm này nêu rõ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên vì thanh niên.

doan phụ trách đội thiếu niên tiền phong thành phố hồ chí minh. chức năng này thể hiện trách nhiệm của đoàn thanh niên trong việc giáo dục thanh niên nhằm tạo thêm nguồn lực cho đoàn thanh niên.

5. vị trí và vai trò của công đoàn

– phái đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước. trong hệ thống này, đảng là lực lượng lãnh đạo, đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên tạo nên sức mạnh của nhân dân theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”. Với cương vị này, đoàn thanh niên sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, xã hội, tập thể lao động và gia đình để chăm sóc, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ thanh niên, nhi đồng, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

– Đối với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên giữ vai trò là người trực tiếp phụ trách, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, hỗ trợ kinh phí và lựa chọn nhân sự làm công tác thiếu nhi trong năm. .

– Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên (bao gồm: Đoàn thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam …) Đoàn là nòng cốt chính trị, giữ vai trò trung tâm trong hoạt động của các phong trào và tổ chức thanh niên. công đoàn hỗ trợ và giúp đỡ các hiệp hội thanh niên đạt được các mục tiêu và tôn chỉ phù hợp với quy chế của họ.

6. các nguyên tắc tổ chức của công đoàn

Đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thực hiện nguyên tắc này đảm bảo đoàn thanh niên thực sự là tổ chức quần chúng tự nguyện, dân chủ và tự chủ tiên tiến của thanh niên.

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn thể hiện ở các khía cạnh sau:

– Cơ quan lãnh đạo các cấp của công đoàn được thành lập theo hình thức bầu cử và áp dụng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm.

– cơ quan quản lý cao nhất của liên hiệp là đại hội toàn quốc. cơ quan chủ quản của công đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp đó. giữa hai kỳ đại hội, cơ quan chủ quản là ban chấp hành do đại hội đoàn thanh niên cùng cấp bầu ra. giữa hai kỳ họp cấp ủy, cơ quan chủ quản là ban thường vụ do cấp ủy cùng cấp bầu ra.

– Ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trước đại hội, hội nghị đại biểu cùng cấp, ban chấp hành đoàn thanh niên cấp trên, cấp uỷ cấp trên. cùng cấp, và thông báo cho ban giám đốc. phục tùng công đoàn cấp dưới.

các nghị quyết của công đoàn phải được tuân thủ nghiêm ngặt, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

trước khi quyết định công việc và biểu quyết nghị quyết của đoàn, các thành viên phải tự thông báo và phát biểu ý kiến ​​của mình, những ý kiến ​​thuộc thiểu số có quyền bảo lưu và thông báo cho cấp uỷ khoá trước. cho đến đại hội toàn quốc, nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết hiện hành.

7. quyền và nghĩa vụ của thành viên

a. đoàn viên có quyền

– được yêu cầu tổ chức ủy quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

– được ứng cử, đề cử và bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của công đoàn.

– thông báo cho bản thân, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết các đề xuất và bảo lưu ý kiến ​​của bạn về công việc của công đoàn.

b. đoàn viên có nhiệm vụ

– luôn chiến đấu vì lý tưởng của đảng và của chú ho. tích cực học tập, lao động và rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Gương mẫu trong việc theo dõi và vận động thanh niên thực hiện các chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền. chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ công đoàn và các nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt công đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

– liên hệ mật thiết với những người trẻ tuổi. tích cực xây dựng đoàn thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giúp thanh niên, đoàn viên trở thành đoàn viên.

xem video hội thảo: bài 2_ một số câu hỏi cơ bản về đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

bài học 3

Phấn đấu trở thành đoàn viên

1. tại sao bạn nên nỗ lực tham gia công đoàn?

mỗi chúng ta, nhất là thanh niên đều mong muốn được sống trong tổ chức, có môi trường đầy đủ để cống hiến và trưởng thành, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức, là môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ chúng ta. để cống hiến và phát triển nhanh chóng vì:

Vào công đoàn, bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, nơi bạn sẽ được hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để bạn thực hiện những ước mơ và nguyện vọng chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp các bạn học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

Khi tham gia đoàn thanh niên, các bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, nơi mọi người đều có cơ hội được sống trong sáng, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống của địa phương. con người tiếp cận nền văn minh hiện đại với những giá trị nhân văn cao cả. .

khi tham gia công đoàn, các bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân thiện, trong đó mọi người cùng nhau chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Vào đoàn viên bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn, bạn sẽ là người bạn tốt của cả tuổi trẻ, được các bạn nhỏ yêu mến.

2. làm thế nào để chiến đấu để trở thành một đoàn viên?

Phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu là công dân tốt, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập công tác, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

vui lòng nghiên cứu điều lệ công đoàn; Nếu đồng ý với điều lệ đoàn và tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở đoàn thì sẽ được tuyên dương “danh hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”. Cụ thể, tổ chức muốn những điều sau đây từ bạn:

– tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có khả năng cống hiến và trưởng thành.

– tích cực lao động sản xuất để thực hiện công bằng cho bản thân, gia đình và xã hội.

– Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức, phấn đấu trở thành thanh niên gương mẫu về mọi mặt, làm nòng cốt trong các hoạt động của đoàn thanh niên. phong trào thanh niên.

Với khát vọng chính đáng và nỗ lực thực hiện những ước mơ hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ, Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn mở rộng cánh cửa chào đón các bạn.

xem video bài giảng: bài học 3_ thử gia nhập công đoàn

lưu ý: liên hệ với ban chấp hành công đoàn cấp bậc và nộp hồ sơ để nhận phiếu bầu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button