Java I/O – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Nhập/Xuất trong java

java i/o hay input/output trong java Được sử dụng để xử lý đầu vào và đầu ra trong java.

Java sử dụng khái niệm luồng để thực hiện các thao tác i/o nhanh hơn. Gói java.io chứa tất cả các lớp cần thiết cho hoạt động nhập và xuất.

Khái niệm luồng

Luồng là một chuỗi dữ liệu. Trong java, một luồng bao gồm các byte. Nó được gọi là dòng vì nó giống như một dòng nước chảy liên tục.

Trong java có 3 luồng được tạo tự động cho chúng ta. Tất cả các luồng này được liên kết với bảng điều khiển.

1) system.out: luồng đầu ra tiêu chuẩn

2) system.in:luồng đầu vào tiêu chuẩn

3) system.err: luồng lỗi tiêu chuẩn

Hãy xem đoạn mã in thông báo đầu ra và lỗi ra bảng điều khiển.

và đoạn mã sau để lấy giá trị đầu vào từ bảng điều khiển

Lớp luồng đầu ra với luồng đầu vào

Các lớp luồng đầu ra và luồng đầu vào được giải thích như sau:

luồng đầu ra

Một ứng dụng java sử dụng luồng đầu ra để ghi dữ liệu đến đích, có thể là tệp, mảng, thiết bị ngoại vi hoặc ổ cắm.

luồng đầu vào

Ứng dụng java sử dụng luồng đầu vào để đọc dữ liệu từ nguồn, có thể là tệp, mảng, thiết bị ngoại vi hoặc ổ cắm.

Hoạt động của luồng đầu ra và luồng đầu vào của java được minh họa trong hình bên dưới.

Lớp luồng đầu ra

Lớp outputstream là một lớp trừu tượng. Nó là siêu lớp của tất cả các lớp đại diện cho luồng đầu ra byte. Chấp nhận các byte đầu ra và gửi chúng đến luồng đầu ra của bộ chứa.

Phương thức của lớp luồng xuất

Phân cấp luồng đầu ra

Lớp luồng đầu vào

Lớp inputstream là một lớp trừu tượng. Nó là siêu lớp của tất cả các lớp đại diện cho luồng đầu vào byte.

Phương thức của lớp luồng nhập

Phân cấp luồng đầu vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *