Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động – FBLAW

tranh chấp không phải là một khái niệm mới và là điều không thể tránh khỏi trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong quan hệ lao động. Dưới đây là các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động.

1. Tranh chấp lao động là gì?

theo khoản 7 điều 3 bộ luật lao động năm 2012, tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa lực lượng lao động và người sử dụng lao động.

do đó, xung đột lao động không chỉ là xung đột lao động hoặc việc làm, tức là xung đột hành vi liên quan đến các hoạt động và chức năng của người lao động. xung đột lao động là một loại tranh chấp về các vấn đề liên quan đến quá trình lao động, tức là quá trình thiết lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động giữa các bên. Không chỉ vậy, xung đột lao động còn bao gồm các xung đột liên quan đến việc làm, đào tạo nghề nghiệp, quan hệ lao động đại diện,… tức là các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng việc làm.

2. phân loại xung đột dựa trên quy mô của xung đột: tương ứng với hai loại quan hệ lao động, đó là quan hệ lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động và quan hệ giữa tập thể nếu có hai loại xung đột lao động giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động, có hai loại tranh chấp lao động: tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

  • Xung đột cá nhân: quyền và nghĩa vụ có thể phát sinh trong quá trình làm việc như điều kiện, nơi làm việc, tiền lương, bảo hộ lao động, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ … Xung đột tập thể: bao gồm xung đột tập thể về quyền và các tranh chấp tập thể về lợi ích. căn cứ vào tính chất của tranh chấp: tùy theo tính chất của tranh chấp mà có thể chia tranh chấp lao động thành hai loại: tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích
  • tranh chấp tập thể quyền là tranh chấp phát sinh từ những cách hiểu khác nhau. áp dụng các quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế lao động và các thỏa ước hợp pháp khác. Xung đột lợi ích tập thể là xung đột phát sinh do tập thể lao động yêu cầu thiết lập điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy phạm, thỏa thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng. quy trình.

3. nguyên tắc giải quyết xung đột lao động

Tại Điều 194 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ 06 nguyên tắc mà bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động đều có nghĩa vụ phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Cụ thể:

  • tôn trọng và để các bên tự thương lượng, quyết định;
  • đảm bảo tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, lợi ích chung của xã hội và không vi phạm pháp luật khi thực hiện đứng ra hòa giải hoặc phân xử;
  • một cách công khai, minh bạch, khách quan, nhanh chóng, nhanh chóng và phù hợp với pháp luật;
  • đảm bảo sự tham gia của các đại diện đại diện cho các bên trong quy trình hòa giải;
  • đảm bảo sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình hòa giải;
  • li>
  • việc giải quyết tranh chấp trước hết phải được hai bên thương lượng trực tiếp để giải quyết hài hòa lợi ích , ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm trật tự, hòa bình, an ninh trong xã hội;
  • chỉ tiến hành giải quyết tranh chấp khi một trong hai bên có yêu cầu do bên kia từ chối, không thương lượng được r hoặc thương lượng thành công. không bên nào làm như vậy.

Trên đây là 6 nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động mà người, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động phải tuân thủ. Nếu bạn đọc gặp khó khăn về vấn đề tranh chấp lao động, vui lòng liên hệ fblaw để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

lời chào. /.

Related Articles

Back to top button