Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế? Nơi nộp thuế là ở đâu?

Nếu thời hạn nộp thuế là thời gian thực hiện nghĩa vụ thì địa điểm nộp thuế và địa điểm nộp thuế là khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ. Địa điểm khai thuế, địa điểm nộp thuế quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế, chỉ nộp hồ sơ đúng thời điểm. . nơi nó thực sự quan trọng.

Tư vấn Pháp lý qua Điện thoại : 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Đạo luật quản lý thuế năm 2019.

Nghị định số 126/2020 / nĐ-cp về Luật quản lý thuế.

1. Địa điểm nộp hồ sơ thuế:

Nghị định số 126/2020 / nĐ-cp giải thích hồ sơ khai thuế là “tờ khai thuế và các hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nhà nước lập và gửi đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử hoặc giấy tờ. ”

Nơi nộp tờ khai thuế được hiểu một cách chính xác là cơ quan tiếp nhận tờ khai thuế của người nộp thuế. Theo đó, Điều 45 Luật Quản lý và Thu thuế ghi 4 trường hợp xác định địa điểm khai thuế, cụ thể như sau:

Trước tiên, người nộp thuế nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp . Đây được coi là “nền tảng cứng” khi xác định nơi nộp hồ sơ khai thuế. Việc xác định cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế sẽ khác nhau, ví dụ như giữa doanh nghiệp và cá nhân. Có thể xem xét kỹ hơn nội dung cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Quyết định số 2845 / qd-btc do Bộ Tài chính ban hành năm 2016 về việc chỉ định cơ quan thuế quản lý người nộp thuế. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thường là chi cục thuế hoặc chi cục thuế, việc phân công trách nhiệm giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thuế cấp trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc di chuyển, tiết kiệm thời gian và công sức.

Thứ hai, nộp tài liệu khai thuế theo cơ chế một cửa và địa điểm nộp tài liệu khai thuế phải tuân thủ các quy định của cơ chế. Quy định về chế độ một cửa được nêu tại Nghị định số 61/2018 / nĐ-cp về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục hành chính, theo đó: “Cơ chế một cửa dừng dịch vụ thủ tục hành chính là phương thức phối hợp có thẩm quyền giữa các bộ phận trong việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả xử lý của một hoặc một nhóm thủ tục hành chính. ở nước ta còn rất hạn chế, quy định về nơi nộp thuế chưa rõ ràng.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan. Luật hải quan chưa rõ ràng về nguyên liệu khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trên thực tế, hải quan nơi giải quyết thủ tục hải quan là nơi khai thuế.

Xem thêm: Nghĩa vụ báo cáo thuế của doanh nghiệp

Thứ tư, nơi nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp đặc biệt : Quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định số 126/2020 / nĐ-cp. Tuy nhiên nội dung này phức tạp hơn, hồ sơ nghị định cũng rất chi tiết nên tác giả chỉ đưa ra một số ví dụ để bạn đọc dễ nhận biết hơn:

-Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều lĩnh vực quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thu thuế là cơ quan thuế thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nơi kê khai của người nộp thuế thuộc đối tượng chịu thuế đối với từng khoản thuế mà người nộp thuế đã kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ trường hợp pháp luật có quy định. .

– Người nộp thuế chịu thuế đối với thu nhập từ đất; cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất chịu thuế.

Nhìn chung, các quy định về nơi kê khai thuế là tương đối rõ ràng và việc phân bổ trách nhiệm nhận tương đối cụ thể, nhưng để duy trì sự thống nhất trong hệ thống văn bản thuế thì cần phải xác định rõ ràng. Kết nối và mạch lạc hơn, các quy định có thể dễ dàng được phân tích và xác định.

2. Địa điểm thuế ở đâu?

Điều 56 của Luật Quản lý và Thu thuế quy định về địa điểm đánh thuế hoặc địa điểm đánh thuế. Liên kết với địa điểm đánh thuế là một phương pháp đánh thuế, theo đó Điều 56 quy định:

“1. Người nộp thuế nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:

a) trong Kho bạc;

Xem thêm: Tờ khai thuế là gì? Bao gồm những gì? Loại hình khai thuế?

b) Tại cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế;

c) Thuế được thu thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy quyền;

d) Thông qua các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác và các cơ quan dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và các cơ quan dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện, công chức và cán bộ thu thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Người nộp thuế kịp thời đưa các khoản thuế của mình vào ngân sách nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức phải cung cấp cho người nộp thuế chứng từ thu, khấu trừ thuế.

4. Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi thu thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế, tổ chức phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp đánh thuế bằng tiền mặt ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng khó tiếp cận thì khung thời gian nộp thuế vào ngân sách quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. “

Thông tin thêm về các cơ quan thuế và địa điểm:

– Căn cứ Quyết định số 26/2015 / qd-ttg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc thuộc Bộ Tài chính: Kho bạc: Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước. đầu tư phát triển dưới hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, kho bạc có vai trò, chức năng quan trọng trong ngân sách quốc gia và quỹ tài chính quốc gia, việc xác định kho bạc là một trong những địa điểm nộp thuế là hoàn toàn hợp lý và thuận tiện cho cả người nộp thuế và nhà nước.

Xem thêm: Khi nào thì bản khai thuế được gia hạn?

– Cơ quan thuế trực tiếp kê khai thuế cũng là một trong những nơi nộp thuế, điều này cũng hợp lý, để đảm bảo tính thống nhất, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ thuế. Tổng quan, nắm bắt số thuế, thời hạn nộp hồ sơ và các yêu cầu về thuế, dễ thực hiện và hiệu quả.

– Ngoài hai địa điểm trên, người nộp thuế còn có thể nộp thuế qua các ngân hàng thương mại (ngân hàng hoạt động vì lợi nhuận thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và kinh doanh khác); các tổ chức tín dụng khác (tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng nhỏ và Quỹ tín dụng nhân dân) – Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Việc quy định nhiều địa điểm thuế tạo ra sự linh hoạt cho người nộp thuế. Điều quan trọng là người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ của mình tại một trong các địa điểm thuế nêu trên và việc quản lý sẽ thuộc trách nhiệm của nhà nước đối với cơ quan thu thuế. Cơ quan thu thuế phải cung cấp cho người nộp thuế trong việc Tạo điều kiện bảo vệ quyền lợi trong quá trình nộp thuế. Trong số các thiết chế nêu trên, kho bạc là cơ quan chủ chốt và có vai trò quan trọng nhất trong việc tổ chức công tác thuế.

So sánh địa điểm khai thuế và quy định về địa điểm nộp thuế thì quy định về địa điểm khai thuế phức tạp hơn. Điều này càng chứng tỏ tầm quan trọng của việc xác định chính xác địa điểm nộp hồ sơ khai thuế để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, ghi chép và làm cơ sở để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ trung tâm nộp hồ sơ khai thuế. Thuế.

Related Articles

Back to top button