Pháp là gì?| Giác Ngộ Online

gn-

hỎi: Tôi học Phật Pháp từ hai bộ kinh: “Người thấy pháp, thấy pháp Duyên khởi” (Kinh Điển 28 Dấu Chân Voi Đại Nghiệp), “Những ai thấy pháp là thấy Như Lai; ai thấy Như Lai là thấy pháp (kinh tương ứng). Bạn có thể giải thích giải pháp là gì không? Có phải là Phật giáo không?

(Tianhao, nguyenhoang…@gmail.com)

“Trong đạo Phật, chân pháp là Pháp” – Thiền sư viên minh

Trả lời: Bạn thân mến!

Pháp (tiếng Pali: dhamma, tiếng Phạn:dharma) là một thuật ngữ quan trọng trong Phật giáo. Tiếng Pháp có nhiều nghĩa, với các nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Theo Từ điển Phật học, nghĩa của pháp là “tất cả những gì thấy được gọi là sắc pháp, những gì không thấy được gọi là tinh pháp. Có thể gọi là pháp nhưng không thể gọi là pháp”. .Không thể nào, gọi chung là Pháp giới.”

Theo Weixue, Pháp là chung cho vạn vật và mọi hiện tượng—cụ thể hay trừu tượng—đều có bản chất riêng của chúng, có một bản chất duy nhất làm cơ sở và có một khuôn mẫu. Khuôn mẫu làm cho con người cảm nhận và lĩnh hội (nhận ra tự tánh, nguồn gốc của sự sống).

Tương tự, theo Đại từ điển Phật giáo của Đinh Phúc Bảo, pháp có nghĩa là “mọi thứ có đặc tính riêng của nó – không lẫn lộn với những thứ khác – đều có khuôn khổ phát triển riêng của nó. Các khái niệm về nó sẽ xuất hiện trong tâm trí”.

Theo Phật Minh Từ điển và Từ điển Đào Viên, Phật giáo có những ý nghĩa chính như sau:

– Pháp luật, tập quán, phong tục, chuẩn mực ứng xử, bổn phận, nghĩa vụ, quy tắc xã hội…

– Tốt, tốt, đức hạnh.

– Đối tượng của tâm (pháp trần).

– Giáo lý của Đức Phật bao gồm kinh sách.

– Chân, Thực Tại Tối Hậu, Bản Chất, Tự Ngã.

Hai bản kinh trên nói: “Ai thấy được pháp Duyên khởi thì thấy được Pháp; ai thấy được Pháp thì thấy được Pháp Duyên khởi” ( Kinh, Số. 28 Dấu Chân Voi Đại Pháp), “Ai thấy Pháp là thấy Như Lai; thấy Như Lai là thấy Pháp” (sahāna Sutra) không nói đến Pháp hay Pháp (Tam Tạng), mà là Pháp tối thượng. .

Thiền sư Minh nói trong Thực tại: “Trong đạo Phật, cái thực là Pháp. Từ tiếng Pali là dhamma, và từ tiếng Phạn làdharma, được dùng để chỉ cái thực này .’Thấy Pháp là Như Lai, thấy Như Lai là thấy Pháp’, nói cách khác: ‘Ai thấy thật là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy thật’. Pháp là chân lý, là chân lý Pháp do Đức Thế Tôn dạy là thực tại hiện tại (tôi thấy), không có thời gian, chúng ta hãy bắt đầu, xem, ngay trên đất này, mọi người đều có thể tự mình chứng nghiệm.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *