Quản lý thị trường là gì? Chức năng của quản lý thị trường?

Ngày nay, rất nhiều doanh nhân nghe nói về quản lý tiếp thị. Vai trò điều chỉnh pháp luật của quản lý thị trường là gì?

Khái niệm

– Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ trung ương đến cấp huyện, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên thị trường nội địa. nước.

– Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ và lãnh đạo thống nhất quản lý lực lượng Quản lý thị trường về tổ chức, tiêu chuẩn công vụ, trang thiết bị nghiệp vụ… bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. giao.

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương. Đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh pháp luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống tổ chức quản lý chợ

-Cấp Trung ương: Trên cơ sở sáp nhập các cơ quan chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương về trực thuộc Bộ Thương mại và Cục Quản lý thị trường, thành lập Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Thương mại. Việc kinh doanh.

– Ở tỉnh: Trên cơ sở sắp xếp lại các thiết chế nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường cấp tỉnh, thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại.

– Tại đô thị, nông thôn, thị xã, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là huyện): Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ quản lý. Trên cơ sở đội kiểm tra thị trường hiện có của vùng, sắp xếp lại các phân ngành kinh doanh liên vùng, liên tỉnh.

Con dấu và tài khoản của cơ quan Quản lý thị trường các cấp (Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Tổ Quản lý thị trường) ở kho bạc.

Tính năng quản lý thị trường

Quản lý tiếp thị

– là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường để chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. thương mại thị trường trong nước.

——Thanh tra việc thực hiện luật pháp, chính sách, hệ thống và các quy định trong hoạt động công nghiệp và thương mại trên thị trường và thực hiện các nhiệm vụ thanh tra kinh doanh đặc biệt. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương các chủ trương, biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật, chính sách và thể chế trong lĩnh vực này. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại

– Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như quản lý tổ chức giám sát thị trường, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, quy chế giám sát thị trường, chế độ chính sách công chức quản lý thị trường các cấp, báo cáo Bộ Thương mại gửi chính phủ hoặc các bộ ngành ban hành theo thẩm quyền.

– Phát hiện và kiến ​​nghị với Bộ trưởng Bộ Thương mại giải quyết các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, các cấp có nội dung trái pháp luật trong quản lý thị trường theo nhiệm kỳ của mình. Trường học trong kinh doanh.

– Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động; kiểm tra Đội quản lý thị trường, Kiểm soát viên thị trường việc chấp hành nội quy thị trường.

– Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về kinh doanh; đề xuất với cơ quan quản lý cấp tỉnh các biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật về thương mại, ngăn ngừa vi phạm; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý thị trường.

– Thường trực Cục, giúp Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức phối hợp hoạt động liên ngành; chống buôn lậu ở địa phương; chống sản xuất – buôn bán hàng giả; hàng cấm và các hoạt động thương mại trái pháp luật khác xảy ra tại địa phương.

– Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; tố cáo hoạt động kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính của Tổ quản lý thị trường; của Chi cục quản lý thị trường.

– Tổng hợp tình hình thực thi thị trường và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu.

– Theo phân cấp quản lý cán bộ, quản lý và thực hiện chính sách công chức của ngành; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm soát viên; quản lý tài chính, tài sản, cấp con dấu theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ mọi hoạt động của ngành và quản lý quỹ, và đảm bảo các Điều kiện làm việc cần thiết, trấn áp các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của các quản lý thị trường địa phương.

Kiểm soát thị trường

– Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Thương mại thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm soát thị trường, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Kiểm tra việc chấp hành các hoạt động thương mại theo pháp luật; ngành nghề của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra đặc biệt về thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ban ngành tỉnh các phương án; biện pháp tổ chức thị trường; bảo đảm lưu thông hàng hóa đúng pháp luật; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

– Thành lập và trực tiếp chỉ đạo Đội Quản lý thị trường thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại công vụ.

– Quản lý công vụ; Biên chế; Chi phí; Trang thiết bị; Đào tạo nghiệp vụ;

– Giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại phối hợp hoạt động liên ngành; có chức năng quản lý thị trường ở địa phương; chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi kinh doanh bất hợp pháp.

Công chức kiểm soát thị trường

– Được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại trong nước. Thi hành công vụ phải chấp hành pháp luật và quy chế công tác có liên quan đến quản lý thị trường; chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.

– Khi có dấu hiệu không chấp hành, công chức quản lý thị trường có quyền:

+ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thử nghiệm.

+ Khám nghiệm hiện trường nơi xuất xứ, nơi cất giấu hàng hóa và tang vật vi phạm pháp luật.

+ Lập biên bản vi phạm hành chính; quyết định áp dụng hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định; đương nhiên xử lý vi phạm;

– Được trang bị; sử dụng vũ khí; công cụ hỗ trợ; phương tiện chuyên dùng khác (kể cả ô tô; mô tô phân khối lớn; thiết bị thông tin liên lạc) theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

>>Xem thêm: Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Còn pháp luật thì sao?

Trên đây là quy định của pháp luật về chức năng quản lý thị trường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Related Articles

Back to top button