Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

đối tượng 4 được xác định là nhóm đối tượng phải tham gia bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh. hậu thu hoạch là kết quả được phản ánh sau quá trình lão hóa, được thực hiện như một thử nghiệm. trong đó, chủ thể phải dựa vào kiến ​​thức, ý tưởng và quan điểm của mình để trình bày bài viết. chủ đề của bài viết liên quan mật thiết đến việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng ý thức quốc phòng, an ninh cho nhóm đối tượng 4. và từ đó đưa nhận thức, giá trị tư tưởng sâu sắc của các chủ đề này vào các hoạt động của trận đấu. .

cơ sở pháp lý:

– nghị định 13/2014 / nĐ-cp điều chỉnh luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

– hướng dẫn 90 / hd-hĐgdqpan danh sách các môn học nâng cao kiến ​​thức quốc phòng và an ninh.

tư vấn pháp luật trực tuyến tổng đài miễn phí: 1900.6568

1. đối tượng 4 bao gồm:

theo hướng dẫn 90 / hd-hĐgdqpan về danh mục các môn học nâng cao kiến ​​thức quốc phòng và an ninh.

“4. bảng câu hỏi đối tượng 4:

a) các chuyên gia không thuộc đối tượng 1, 2, 3; các nhà xuất bản báo, đài trung ương và địa phương, báo ngành; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn, giáo sư đại học, cao đẳng; chuyên viên, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giám đốc, phó giám đốc các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; giáo viên THCS, TH & THCS; Bí thư, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các công ty thuộc các thành phần kinh tế thuộc tỉnh, huyện và các chức danh tương đương thuộc các cơ quan, ban ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, huyện.

b) cán bộ bán thời gian ở cấp cộng đồng (không thuộc đối tượng 3); bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, cụm dân cư, phường (sau đây gọi chung là cấp thôn). chủ tịch, phó chủ tịch hợp tác xã ở xã; trưởng các đoàn thể thôn.

xem thêm: quy định về khám sức khỏe và tập huấn kiến ​​thức an toàn thực phẩm

c) người quản lý các công ty ngoài khu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh quốc gia, hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng sâu, vùng xa; người quản lý các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

d) đại biểu trong Hội đồng bình dân ở cấp xã.

d) đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. ”

Hướng dẫn trước đã liệt kê các chủ đề của đối tượng 4. do đó giúp xác định các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan của các chủ đề này. Đặc biệt, cần tham gia vào việc nâng cao kiến ​​thức quốc phòng, an ninh và tham gia viết các bài báo cổ.

2. mẹo về cách viết một bài báo hay:

trong nội dung bài đăng, bạn cần:

– xác định mục đích của việc nâng cao kiến ​​thức về quốc phòng và an ninh. cần đề ra các chính sách và quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược an ninh và quốc phòng của quốc gia hiện nay và trong tương lai. cung cấp các quan điểm chỉ đạo bên cạnh nhận thức của chính đối tượng khi viết.

nội dung:

Nội dung đào tạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014 / TT-bqp của Bộ Quốc phòng.

xem thêm: hậu thu hoạch là gì? làm thế nào để viết một bài luận với một mẫu chuẩn?

– mỗi đối tượng sẽ được đào tạo trong một thời lượng khác nhau, với các chủ đề khác nhau. Kinh thánh thu hoạch là môn học cuối cùng theo tiêu chuẩn của Bộ. chủ thể sử dụng kiến ​​thức nhận được để trình bày ý kiến ​​của mình về chủ đề này.

– cần chỉ ra tính cấp thiết của đề tài, nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế và giải pháp. Bài thu hoạch được xây dựng trên cơ sở ý tưởng được các cá nhân tiếp cận và phản ánh. do đó, cần làm nổi bật chất lượng đào tạo và ý thức tham gia.

kết thúc:

Liên hệ với chính bạn và trình bày các giải pháp. phần liên quan đến bản thân, thể hiện nhận thức, quan điểm của bản thân là yếu tố quan trọng có thể đáp ứng tiêu chí đánh giá của bài văn. cung cấp những góc nhìn, chiều sâu trong nhận thức tư tưởng của các chủ đề khác nhau. do đó cũng đánh giá và phản ánh chất lượng tiếp cận và khắc sâu tư tưởng dân tộc. đây cũng là yếu tố quyết định kết quả thu hoạch.

3. chủ đề của bài viết được thu thập cho khán giả 4:

– đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam tại qpan;

– chính sách đối ngoại;

– văn hóa, hệ tư tưởng, quốc gia, tôn giáo;

– phòng ngừa và kiểm soát diễn biến hòa bình, bạo loạn và lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

xem thêm: một số mẫu hậu sưu tập sau chuyến đi thực tế

– luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự

4. ví dụ tiểu luận về chủ đề quốc phòng an ninh 4:

tên và họ: ………….

đơn vị công việc: ……………

câu hỏi

Đồng chí nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân và lực lượng an ninh nhân dân? trách nhiệm cá nhân?

công việc:

Dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Sau chiến tranh, cả nước tiến hành xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp với an ninh nhân dân để tạo thành và nhân lên lực lượng to lớn nhất của cả quốc phòng và an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi học tập, nâng cao kiến ​​thức về quốc phòng và an ninh, tôi hiểu: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bao gồm 3 nội dung chính sau:

xem thêm: ấn phẩm mới nhất về quốc phòng và an ninh (liên hệ)

(1). xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

do đó, cần tập trung vào việc thực hiện đúng một số điều cơ bản như:

+ chính trị – tinh thần

tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần cho cán bộ, dân quân và nhân dân. giáo dục, tuyên truyền, quốc phòng, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên.

là bắt buộc:

+ giáo dục về chủ trương, chính sách và pháp luật của đảng.

+ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân. kết hợp chăm lo, xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước, tích cực lao động sản xuất.

+ đấu tranh kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực của tham nhũng. phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ quê hương.

xem thêm: tuyển tập nội dung hay từ nỗ lực rèn luyện của các đảng viên

+ giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. chủ động phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

+ xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở

xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là ở các tổ chức cơ sở đảng.

làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nhân cách của người đảng viên. chú trọng công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những cán bộ, chiến sĩ của Đảng phải hợp lòng dân, đại diện cho lực lượng tiến bộ nhất ở địa phương. từ đó phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân gương mẫu, lôi cuốn mọi người cùng làm giàu.

+ xây dựng chính quyền cấp cơ sở.

thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm và phát huy quyền thống trị của nhân dân.

Định kỳ kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hành chính và nền công vụ đất nước. Do đó, mỗi tổ chức có nghĩa vụ phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các thành viên và đơn vị liên kết.

xem thêm: bộ sưu tập công việc của nhân viên và mối quan hệ cá nhân

thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và chiến đấu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

(2). xây dựng lực lượng quốc phòng và lực lượng an ninh nhân dân.

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, trước hết tập trung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh trên địa bàn huyện, xã, khu phố, thành phố trực thuộc Trung ương.

– về thành phần của các lực cơ bản của tòa nhà, chẳng hạn như:

+ dự bị động viên, dân quân, công an xã. thực hiện đúng chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân. sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh;

+ Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật để các lực lượng vũ trang từng bước trang bị hiện đại.

+ thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự và an ninh. giúp thắng lợi trong chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh nhân dân.

xem thêm: bài học chính trị mẫu mới nhất của tầng lớp trung lưu

– về nội dung xây dựng lực lượng quân đội và an ninh:

phải được xây dựng toàn diện cả về đường lối chính sách, tư tưởng và tổ chức cán bộ. không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội mà không có chính trị thì như cây không có gốc”. do đó, lực lượng vũ trang quần chúng phải được xây dựng có tổ chức, có bộ tổng tham mưu gọn nhẹ. có số lượng hợp lý, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

– về vũ khí, thiết bị và các công việc an ninh khác:

Sử dụng tối đa nguồn cung cấp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với nguồn của địa phương.

đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo dưỡng, sửa chữa tốt vũ khí, trang bị, tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, tái tạo vũ khí thô sơ. .

tuân thủ yêu cầu tác chiến, chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân khi có tình huống.

– trong việc triển khai đào tạo:

xem thêm: hồ sơ xác nhận kiến ​​thức an toàn thực phẩm

Phương châm chỉ đạo (cơ bản thiết thực, chính xác, coi trọng phục vụ, chiến thuật nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, huấn luyện sát với yêu cầu thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, sát với yêu cầu của đất nước nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của từng địa phương)…

(3). xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần có sức mạnh tổng hợp. phải có nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Điều này chỉ có được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân cho các dân tộc. vận dụng để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

tự nhận thức:

Là một đảng viên, tôi cần tự mình làm một số việc sau:

+ các bạn phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, dân quân tốt đóng góp cho đất nước.

+ phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng và cách mạng.

+ phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

xem thêm: điều kiện cung cấp dịch vụ đào tạo, nâng cao kiến ​​thức chuyên môn, quản lý và vận hành nhà ở

+ giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ luôn hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân.

+ ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ trong cơ quan.

+ không ngừng học hỏi để tạo ra nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. vận động các thành viên trong gia đình và học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng. không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, từ đó tham gia cộng đồng dân cư tại địa phương nơi cơ quan cư trú.

Related Articles

Back to top button