Thống kê (Statistics) là gì? Phân loại Thống kê

Ảnh minh họa: Hướng tới Khoa học Dữ liệu

Thống kê

Khái niệm

Statistics thống kê bằng tiếng Anh.

Thống kê là một dạng phân tích toán học sử dụng các mô hình định lượng, biểu diễn và tóm tắt cho một tập hợp dữ liệu thử nghiệm hoặc nghiên cứu nhất định. Nghiên cứu thống kê Phương pháp thu thập, xem xét, phân tích và rút ra kết luận từ dữ liệu. Một số biện pháp thống kê bao gồm:

– Trung bình

– Phân tích hồi quy

– Sự thiên vị

– Sự rõ ràng

– phương sai

– ANOVA

Thống kê là một thuật ngữ được sử dụng để tóm tắt các quy trình mà các nhà phân tích sử dụng để mô tả các tập dữ liệu. Nếu tập dữ liệu mẫu liên quan đến quy mô dân số lớn, nhà phân tích có thể giải thích dân số dựa trên kết quả thống kê của mẫu. Phân tích thống kê bao gồm quá trình thu thập và đánh giá dữ liệu, sau đó tổng hợp dữ liệu thành dạng toán học.

Số liệu thống kê được sử dụng trong tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, khoa học xã hội, nhân văn và các lĩnh vực đa ngành khác … Dữ liệu thống kê chủ yếu được thu thập bằng cách chọn mẫu. Hai loại phương pháp thống kê được sử dụng trong phân tích dữ liệu, đó là thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thống kê mô tả được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu từ một mẫu để tính giá trị trung bình hoặc độ lệch chuẩn. Thống kê tham chiếu được sử dụng để xem dữ liệu được đánh giá là một phần của một số cụ thể.

Phân loại thống kê

Thống kê là một thuật ngữ chung và rộng. Vì vậy, tất nhiên tồn tại một số mô hình thống kê khác nhau.

Giá trị trung bình : Giá trị trung bình là giá trị trung bình toán học của một tập hợp hai hoặc nhiều mẫu. Trung bình của một tập hợp số nhất định có thể được tính theo một số cách, bao gồm cả trung bình số học cho biết một mặt hàng cụ thể đã hoạt động như thế nào theo thời gian. Giá trị trung bình hình học cho thấy hiệu suất của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian.

Phân tích hồi quy : Phân tích hồi quy xác định mức độ mà các yếu tố cụ thể như lãi suất, giá sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc các ngành hoặc lĩnh vực cụ thể ảnh hưởng đến những thay đổi trong giá tài sản. Đây được mô tả như một đường thẳng được gọi là đường hồi quy tuyến tính.

Skew : Sự khác biệt mô tả một tập dữ liệu khác với phân phối chuẩn trên cùng một tập dữ liệu thống kê như thế nào. Hầu hết các bộ dữ liệu, bao gồm lợi nhuận hàng hóa và giá cổ phiếu, đều có độ lệch dương – trong đó đường cong lệch về bên trái của trung bình dữ liệu hoặc độ lệch âm – trong đó đường cong lệch về bên phải của trung bình dữ liệu. Vật chất.

Kkurtosis : Tính kịp thời đo lường xem dữ liệu có đuôi nhẹ (chênh lệch nhỏ) hay nặng (chênh lệch lớn) so với phân phối số bình thường. Bộ dữ liệu tăng đột biến lớn với nhiều đuôi mang lại rủi ro đầu tư lớn hơn dưới dạng lợi nhuận không thường xuyên. Các tập dữ liệu có kurtosis nhỏ và đuôi nhẹ có ít rủi ro đầu tư hơn.

Phương sai : Phương sai là thước đo phạm vi số trong tập dữ liệu. Phương sai đo lường mỗi số trong tập hợp cách giá trị trung bình bao xa. Phương sai giúp xác định rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận khi mua một khoản đầu tư.

ronald fish đã phát triển phương pháp phân tích phương sai. Nó được sử dụng để xem ảnh hưởng của biến độc lập đối với biến phụ thuộc. Nó có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các cổ phiếu khác nhau trong một khoảng thời gian.

(Theo Bách khoa toàn thư về đầu tư

Related Articles

Back to top button