Tiêu chuẩn cơ sở- Tiền đề của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế – Chi tiết tin tức – Sở Khoa học và Công nghệ

Theo Điều 23 của “Luật Chất lượng Hàng hóa và Sản phẩm”: 1. Người sản xuất và nhập khẩu phải khai báo các đặc điểm cơ bản, thông tin cảnh báo, số tiêu chuẩn hoặc một trong các phương pháp của chính hàng hóa: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, sản phẩm 2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được mâu thuẫn với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn địa phương do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

p>

Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn của nước ta chỉ có hai cấp: tiêu chuẩn quốc gia (tcvn) và tiêu chuẩn cơ sở (tccs). Tổ chức sản xuất, kinh doanh tối thiểu phải có tiêu chuẩn cơ sở, sản phẩm, dịch vụ chưa áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài. Khi đó tiêu chuẩn cơ bản là cơ sở pháp lý để tiến hành sản xuất và vận hành.

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 21/2007 / tt-bkhcn ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

– Thông tư số 29/2011 / tt-bkhcn ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 21/2007 / tt-bkhcn.

2. Khái niệm:

2.1. Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu tccs) là các tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường do lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và công bố để áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

2.2. Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường …

3. Các bước:

Tùy theo quy mô và loại hình sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tccs có thể bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tccs;

Bước 2: Biên dịch bản nháp tccs;

Bước 3: Tổ chức tham vấn về bản thảo tccs;

Bước 4: Tổ chức hội thảo về bản thảo tccs;

Bước 5: Xử lý nhận xét và hoàn thành bản thảo tccs;

Bước 6: Tạo bản nháp tccs;

Bước 7: Xác thực bản nháp tccs;

Bước 8: Xuất bản tccs;

Bước 9: In tccs.

Người quản lý cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc phát hành tccs. Các tệp tccs nháp được lưu trữ trên trang web.

ký hiệu tccs như sau:

– vấn đề tccs và năm được phân tách bằng dấu hai chấm (:) theo sau là ký hiệu tccs;

– Tên viết tắt của tên cơ quan đã ban hành (xuất bản) tiêu chuẩn cơ sở, sau năm tiêu chuẩn cơ sở được xuất bản, được phân tách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: tccs 27: 2021 / xxx là ký hiệu cho tiêu chuẩn cơ sở số 27, được thành lập và xuất bản vào năm 2021 bởi công ty viết tắt là xxx.

Theo công bố chất lượng sản phẩm của tccs, doanh nghiệp cần lưu ý:

Đầu tiên, theo tccs để xác định sản phẩm có thuộc nhóm đã xuất bản hay không? Đây là bước quan trọng nhất. Việc xác định đúng nhóm sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp lập được hồ sơ xuất xưởng chính xác theo quy định. Tuy nhiên, đây cũng là bước khó nhất, vì thực tế có rất nhiều sản phẩm mới và không có tài liệu, hướng dẫn về quy định hoặc thông báo hoặc các nhóm sản phẩm mới, có thể khó xác định sản phẩm thuộc nhóm nào. Việc xác định nhóm sản phẩm chính xác thường dựa vào: thành phần sản phẩm, công dụng, cách sử dụng sản phẩm, văn bản pháp luật hướng dẫn, kinh nghiệm của người lập hồ sơ công bố …

Đối với các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan nào, thông báo thường được đưa ra theo tccs.

Thứ hai, xây dựng các tiêu chuẩn thử nghiệm. Việc xác định chỉ tiêu thử nghiệm là tùy thuộc vào tổ chức / doanh nghiệp lựa chọn nhóm sản phẩm từ bước 1 và sau đó đặt chỉ tiêu thử nghiệm theo tcvn / qcvn của nhóm sản phẩm. Đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn Việt Nam, việc lựa chọn tiêu chí kiểm tra phần lớn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người xây dựng hồ sơ công bố và ý chí của lãnh đạo tổ chức (chủ đơn). .

Việc thiếu kiểm tra các tiêu chuẩn cần thiết có thể dẫn đến các vấn đề đối với các cơ quan quản lý trong tương lai. Ngược lại, việc kiểm tra các tiêu chuẩn không cần thiết sẽ gây tốn kém và lãng phí cho doanh nghiệp.

Các tiêu chuẩn cơ bản có xu hướng chiếm một tỷ lệ lớn trong hệ thống phân cấp tiêu chuẩn, điều này dễ hiểu vì mỗi đơn vị đòi hỏi nhiều người, nhiều bộ phận trong và ngoài công ty / tổ chức, có cùng mối quan tâm và nhiều vấn đề được sử dụng qua và nhiều lần, tài liệu được họ cho là một giải pháp hay, hợp lý, cần được áp dụng thống nhất.

Tiêu chuẩn cơ sở là mức tiêu chuẩn rất quan trọng, là tiền đề để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Cụ thể, các tiêu chuẩn cơ sở là nguồn tham khảo đa dạng và tiềm năng cho cơ sở dữ liệu để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, và trong nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn cơ sở là cụ thể. Chuẩn hóa các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế và giúp chúng tôi xác minh tính hợp lệ và hữu ích của các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nếu có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở vui lòng liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ) Địa chỉ: phường giang, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang phường giang hồ ly tự, tầng 2, liên cơ sở khoa học công nghệ, sở giáo dục và đào tạo ĐT: 0204.3854331./.

tnt-pgdr cho bộ phận

Related Articles

Back to top button