Triết học ra đời sớm nhất ở đâu?

Câu hỏi:

Triết học ra đời sớm nhất ở đâu?

A. Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp

b Ấn Độ, Châu Phi, Nga

c. Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc

Câu trả lời đúng a.

Triết học ra đời đầu tiên ở Ấn Độ, Trung Quốc và Hy Lạp, triết học Ấn Độ phát triển sớm hơn và sâu sắc hơn triết học phương Tây, và chỉ đạt được những thành tựu trong thời kỳ Khai sáng. Một số thành tựu của triết học Ấn Độ có từ hàng nghìn năm trước.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng là a

Triết học Mác là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác, do Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XX và sau đó được các nhà mácxít như Lê-nin phát triển thêm.

Triết học Mác ra đời từ những năm 1940 gắn liền với những thành tựu khoa học và thực tiễn của phong trào cách mạng công nhân. Sự ra đời của triết học Mác – Lê-nin là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng và triết học nhân loại.

Triết học ra đời đầu tiên ở Ấn Độ, Trung Quốc và Hy Lạp.

– Triết học Ấn Độ phát triển sớm hơn và sâu sắc hơn Triết học phương Tây, chỉ đến thời Khai sáng, Triết học phương Tây mới đạt được một số thành tựu của Triết học Ấn Độ cách đây hàng nghìn năm.

Ở Ấn Độ, rất khó để nói chính xác các hệ thống triết học bắt nguồn từ khi nào, chỉ có thể ước tính khoảng thời gian mà chúng xuất hiện.

– Triết học Hy Lạp cổ đại là nền triết học được hình thành từ thế kỷ thu nhỏ trước Công nguyên đến thế kỷ thu nhỏ của Hy Lạp. Triết học Hy Lạp cổ đại được coi là thành tựu rực rỡ của nền văn minh phương Tây và là cơ sở của triết học châu Âu sau này.

– Triết học Trung Quốc ra đời sớm, con người nhận thấy tính quy luật của một số hiện tượng tự nhiên, sau này phát triển thành quan điểm triết học.

Triết học Mác ra đời và hoàn thiện, góp phần quan trọng vào ý thức và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và giai cấp vô sản.

Max nói: Cũng như triết học coi giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, thì giai cấp vô sản cũng coi triết học là vũ khí tinh thần của mình. Tinh thần cách mạng của triết học Mác – Lê-nin là điều mà Mác đã nói: Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới theo những cách khác nhau, trọng tâm là cải tạo thế giới.

Sự xuất hiện của triết học Mác là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học. Đó là kết quả tất yếu của quá trình phát triển lịch sử của triết học, tư tưởng khoa học nhân loại và phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế – xã hội mà trực tiếp là thực tiễn của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Đây cũng là kết quả của sự thống nhất giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *