Kiểu unsigned char là gì ? – Thienmaonline

các kiểu dữ liệu chính tiêu chuẩn trong c

Các kiểu dữ liệu cơ bản tiêu chuẩn trong c có thể được chia thành 2 kiểu: kiểu số nguyên, kiểu số thực.

đang xem: ký tự không dấu là gì?

kiểu số nguyên

kiểu số nguyên là kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị số nguyên, còn được gọi là kiểu có thể liệt kê. kiểu số nguyên trong c được chia thành các kiểu con, mỗi kiểu có một phạm vi giá trị khác nhau

kiểu số nguyên một byte (8 bit)

kiểu số nguyên một byte có hai loại:

kiểu dữ liệu stt giá trị miền (miền) 1 ký tự không dấu từ 0 đến 255 (tương đương 256 ký tự trong bảng mã ascii)

2 ký tự từ -128 đến 127

ký tự không dấu: lưu trữ các số nguyên dương từ 0 đến 255.

= & gt; Để khai báo một biến là một ký tự, chúng ta khai báo một biến kiểu char không có dấu. mỗi số trong miền giá trị char không dấu tương ứng với một ký tự ascii.

type char: lưu trữ các số nguyên từ -128 đến 127. type char sử dụng bit ngoài cùng bên trái làm bit dấu.

= & gt; nếu bạn chỉ định giá trị & gt; 127 đối với biến char, giá trị của nó có thể âm (?).

xem thêm: nhóm làm việc là gì – mục đích của windows

kiểu số nguyên 2 byte (16 bit)

kiểu số nguyên 2 byte bao gồm 4 kiểu sau:

kiểu dữ liệu stt miền giá trị (miền) 1 liệt kê từ -32768 đến 32767 2 int không dấu từ 0 đến 65535

3 mục nhập ngắn từ -32,768 đến 32,767 4 mục từ -32,768 đến 32,767

kiểu liệt kê, short int, int: lưu trữ các số nguyên từ -32768 đến 32767. sử dụng bit ngoài cùng bên trái làm bit dấu.

= & gt; nếu bạn gán giá trị> 32767 cho biến có một trong ba loại trên, giá trị của biến này có thể là số âm.

unsigned int: kiểu int unsigned lưu trữ các số nguyên dương từ 0 đến 65535.

kiểu số nguyên 4 byte (32 bit)

Kiểu số nguyên 4 byte, còn được gọi là kiểu số nguyên dài, bao gồm hai loại sau:

kiểu dữ liệu stt miền giá trị (miền) 1 chưa ký dài từ 0 đến 4,294,967,295

2 chiều dài từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647

long type: lưu trữ các số nguyên từ -2147483658 đến 2147483647. sử dụng bit ngoài cùng bên trái làm bit dấu.

= & gt; nếu bạn gán giá trị> 2147483647 cho một biến loại long, giá trị của biến này có thể là số âm.

xem thêm: maket là gì – thiết kế trang điểm đẹp 2020

unsigned long: Kiểu dài unsigned lưu trữ các số nguyên dương từ 0 đến 4294967295

số thực

kiểu số thực dùng để lưu số thực hoặc số có dấu thập phân bao gồm 3 kiểu sau:

kiểu dữ liệu stt kích thước 1 float 4 byte từ 3,4 * 10-38 đến 3,4 * 1038

2 đôi 8 byte từ 1,7 * 10-308 đến 1,7 * 10308

3 nhân đôi dài 10 byte từ 3,4 * 10-4932 thành 1,1 * 104932

Mỗi loại số thực ở trên có phạm vi giá trị và độ chính xác (xác suất) khác nhau. tùy theo nhu cầu sử dụng mà ta có thể khai báo biến thuộc một trong ba kiểu trước.

ngoài ra, chúng tôi cũng có kiểu dữ liệu trống, kiểu này có nghĩa là kiểu trống không chứa bất kỳ giá trị nào.

Mục nhập này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *