Ý thức chính trị là gì? – LyTuong.net

Ý thức chính trị và vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay?

Ý thức chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế – xã hội, phản ánh lợi ích và địa vị cơ bản của các giai cấp và mối quan hệ qua lại của chúng trong quản lý, bảo vệ xã hội, bảo vệ Tổ quốc, v.v. ý thức chính trị được chia thành hai cấp độ: cấp độ thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày và cấp độ lý luận – tư tưởng.

Ý thức chính trị của cuộc sống hàng ngày nảy sinh tự phát từ hoạt động thực tiễn, kinh nghiệm của con người, xã hội và môi trường xung quanh trực tiếp phụ thuộc vào thực tế kinh tế khách quan cụ thể hàng ngày. do đó, nó không có tính khái quát về mặt trí thức, lý luận, … trong khi hệ tư tưởng, lý luận chính trị là hệ thống các quan điểm thể hiện lợi ích cơ bản của một giai cấp nhất định, được dùng làm cơ sở lý luận cho đường lối, chính sách chiến lược và chiến thuật đấu tranh giai cấp của các giai cấp khác nhau.

Hệ tư tưởng chính trị phản ánh tồn tại xã hội về địa vị của một giai cấp nhất định một cách trực tiếp và sâu sắc nhất. hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. nó hoạt động trên cơ sở kinh tế thông qua các thể chế nhà nước. nó giữa vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và ảnh hưởng trực tiếp của mỗi cá nhân đối với các hình thái ý thức xã hội khác. vai trò, tác dụng của hệ tư tưởng của giai cấp nào do vai trò lịch sử của giai cấp đó quyết định và tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định.

Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức, bóc lột, khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản. Đảng ta tuyên bố lấy chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cánh tả làm kim chỉ nam cho hành động và giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là tư tưởng về giải phóng con người khỏi chế độ bóc lột. vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, tất nhiên phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm kim chỉ nam cho hoạt động của đảng và cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, do Đảng cộng sản lãnh đạo, bảo đảm nhân dân là chủ nhân thực sự của xã hội; quyền lực xã hội thuộc về nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *