Hợp nhất báo cáo tài chính – Đại lý thuế Luật Việt An

Để tóm tắt và trình bày một cách tổng quát và toàn diện về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động và tiền tệ lưu chuyển tiền tệ cuối năm tài chính, tập đoàn hoặc công ty phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Đại lý thuế Việt Nam xin cung cấp tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một công ty; được trình bày dưới dạng báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo này được lập trên cơ sở báo cáo hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con.

Theo Chuẩn mực số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và Kế toán các khoản đầu tư vào công ty con, một số điều khoản được giải thích như sau:

Nhóm : bao gồm các công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ : Doanh nghiệp có một hoặc nhiều công ty con

Công ty con : Là một doanh nghiệp, bao gồm một pháp nhân chưa được hợp nhất, chẳng hạn như công ty hợp danh; được kiểm soát bởi công ty mẹ.

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

 • Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết của công ty con có thể được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty con khác.
 • Tất cả các doanh nghiệp nhà nước được thành lập và hoạt động với tư cách là công ty con phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật Kế toán.
 • Yêu cầu đối với Báo cáo tài chính hợp nhất

  Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 202/2014 / tt-btc như sau:

  1. Tóm tắt và phản ánh toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Tập đoàn tại thời điểm cuối kỳ kế toán một cách độc lập mà không phụ thuộc vào tính độc lập của công ty mẹ hoặc các công ty con của nó Ranh giới pháp lý của các pháp nhân.
  2. Cung cấp thông tin kinh tế và tài chính để đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động và khả năng tạo tiền của Tập đoàn trong các kỳ kế toán trước đây, cũng như dự báo tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định. Kinh doanh hoặc đầu tư vào công ty bởi chủ sở hữu hiện tại và tiềm năng, nhà đầu tư, chủ nợ và những người sử dụng báo cáo tài chính khác
  3. Kỳ báo cáo tài chính hợp nhất

   Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 202/2014 / tt-btc như sau:

   1. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (báo cáo quý, bao gồm báo cáo quý IV và báo cáo bán niên). Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm được lập dưới dạng đầy đủ và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm tắt.
   2. Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ bao gồm:
    • Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
    • Báo cáo thu nhập hợp nhất;
    • Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp nhất;
    • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. “
    • Thời hạn nộp và công bố báo cáo tài chính hợp nhất

     Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 202/2014 / tt-btc như sau:

     1. Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phải được nộp cho chủ sở hữu và cơ quan nhà nước trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công bố trong một khoảng thời gian nhất định. Kỳ kế toán năm trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng trong ngành chứng khoán và phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
     2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải được nộp cho chủ sở hữu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Công ty mẹ là một tổ chức có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán và phải nộp và công bố báo cáo tài chính giữa niên độ của mình theo luật chứng khoán.
     3. Công ty đại lý thuế việt an cung cấp dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp và chính xác. Mọi nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ hotline: 0988.856.708 để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Related Articles

Back to top button