Những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018

Trước hết, cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết là giữ vững cương lĩnh, điều lệ Đảng, bảo vệ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên của đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. chủ động, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực chính trị, đạo đức, lối sống và các quy định, pháp luật của Nhà nước. xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân là nhân tố quyết định thành công của công tác bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. trong bảo vệ chính trị trong nước, mối quan hệ giữa bên trong và bên ngoài, yếu tố bên trong đóng vai trò quyết định. cùng với việc phòng chống sai lầm về đường lối, chính sách, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị, vi phạm nguyên tắc, tổ chức, kỷ luật đảng là vô cùng quan trọng.

nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảng viên. thực hiện tốt phương châm công tác bảo vệ nội chính, lấy phòng ngừa là chính. gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng đảng, nhất là xây dựng đảng về tổ chức và cán bộ.

Thứ hai, phải thay đổi trọng tâm của bảo vệ chính trị trong nước để hiểu và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay. thực tiễn cho thấy đây là một vấn đề khó nắm bắt và còn nhiều điểm cần tiếp tục làm rõ, từ việc xác định nội dung cụ thể đến phương pháp xác định và xử lý. đã có những vấn đề trong quy định của đảng nhưng không thể xác định được để đưa ra kết luận mặc dù nó xảy ra rất nhiều trong thực tế, thậm chí thường xuyên, phổ biến, ví dụ như bọn cơ hội chính trị, thì phải xác định rõ thế nào là cơ hội chính trị, những biểu hiện cơ hội chính trị, cách nhìn nhận và kết luận trường hợp cơ hội chính trị… là những vấn đề cần tiếp tục làm rõ về lý luận và thực tiễn. chẳng hạn như vấn nạn tham nhũng, từ cơ hội thực dụng chuyển sang cơ hội chính trị. Hiện nay, nhiều ý kiến ​​cho rằng tham nhũng là hành vi kinh tế, không phải chính trị và do đó không thuộc phạm vi bảo vệ chính trị nội bộ. Ở góc độ chính trị, khi tham nhũng chỉ xảy ra ở một số trường hợp, một số cơ quan, địa phương, thì đó không phải là vấn đề chính trị. nhưng nếu tham nhũng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thì rõ ràng sẽ trở thành vấn đề chính trị của đảng. và nếu là vấn đề chính trị của đảng thì cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ phải cùng với các cơ quan chuyên môn của đảng và nhà nước xem xét, giải quyết.

thứ ba, một trong những vấn đề đe dọa trực tiếp đến sự lãnh đạo của đảng, sự tồn vong của chế độ là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. vì vậy, phải gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. chăm lo xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xây dựng đảng, nhất là bốn nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X).

Thứ tư, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, hoạt động của cán bộ, đảng viên có yếu tố nước ngoài rất phức tạp, khó quản lý. Đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch, cơ quan đặc nhiệm nước ngoài tăng cường hoạt động lôi kéo, mua chuộc, khống chế cán bộ, đảng viên hoạt động cho mình. công tác quản lý cán bộ, dân quân hoạt động có yếu tố nước ngoài đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết (bổ sung, ban hành quy chế, quy định, tổ chức thực hiện), nhằm bảo vệ cán bộ, chiến sĩ bộ, dân quân, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời. xử lý các trường hợp lôi kéo, xúi giục các hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch. việc theo dõi, quản lý lưu học sinh, người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài cũng là một vấn đề cần hết sức quan tâm. đây là nhóm đối tượng mà các cơ quan đặc nhiệm nước ngoài và các thế lực thù địch tập trung móc nối, lôi kéo để phục vụ cho hoạt động của chúng trong và ngoài nước.

Thứ năm, tìm hiểu tình hình chính trị trong nước đang là khâu yếu trong công tác bảo vệ chính trị trong nước, nhất là về những vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay. . Nhiều vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên xảy ra hàng ngày nhưng tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo chưa hiểu rõ, nhất là những vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến công tác, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên. Cơ quan chuyên trách bảo vệ chính trị nội bộ không thường xuyên giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên nên rất bị động trong việc rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời những vụ việc có vấn đề về chính trị. thời gian qua, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện Sổ theo dõi tình hình chính trị nội bộ, nhưng quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả chưa cao. vì vậy, trong công tác quản lý cán bộ đảng viên, dân quân cần tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình chính trị nội bộ.

Thứ sáu, cần đánh giá đúng tiêu chuẩn chính trị của đội ngũ cán bộ trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm theo thứ bậc quản lý cán bộ. việc thẩm định phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. bảo đảm mọi trường hợp cán bộ, đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm đều được đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, không chỉ vấn đề lịch sử chính trị, đặc biệt chú trọng vấn đề chính trị. quá trình đánh giá tiêu chuẩn chính trị không gây khó khăn, vướng mắc cho công tác cán bộ, đồng thời không bỏ lọt những trường hợp cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nhưng được đề bạt, bổ sung. với những người đảm nhiệm các vị trí tương ứng theo quy định.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ theo Quyết định số 1. 140-qd / tw ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Cần nghiên cứu, xem xét bổ sung các quy định chủ yếu của quy chế phối hợp cả về nội dung và phương thức phối hợp, nhất là cung cấp, trao đổi thông tin. quy định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính sách nội bộ.

thứ tám, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp. Cần tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp cả về tổ chức bộ máy, cán bộ, phương thức hoạt động và bảo đảm bảo vệ chính trị nội bộ có đủ các điều kiện để bảo vệ chính trị nội bộ. nguồn lực, cơ chế điều hành và quyền lực nắm chắc tình hình chính trị nội bộ thuộc về tổ chức và đảng viên. Cần xem xét kiện toàn cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm, bảo đảm tính độc lập tương đối của cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên trong việc theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên. Kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ đảng (kể cả những vấn đề chính trị nội bộ liên quan đến cán bộ, đảng viên và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng bộ).

tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *