Chuyên mục
Tranh

Các cách giải quyết tranh chấp lao động

1. cách giải quyết tranh chấp lao động

theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012, các phương thức giải quyết tranh chấp lao động sau đây sẽ được áp dụng:

– dàn xếp cơ sở;

– đồng ý của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện;

– do hội đồng trọng tài lao động giải quyết;

– sự đồng ý của tòa án.

2. cách giải quyết xung đột lao động cá nhân

  • giải quyết trước hòa giải viên lao động:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải chấm dứt hòa giải.

+ Tại phiên họp hòa giải, cả hai bên tranh chấp phải có mặt. các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia cuộc họp hòa giải.

hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì hòa giải viên lao động sẽ đưa ra phương án hòa giải để hai bên cùng xem xét. Trong trường hợp hai bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trong trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải hoặc một trong các bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. .

hành động có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

một bản sao biên bản hòa giải thành hoặc không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

  • thỏa thuận tại tòa án :

Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong các bên không tuân thủ các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc thời hạn giải quyết quy định tại khoản 2 Điều này đã hết mà hòa giải viên lao động không tiến hành. hòa giải, mỗi bên tranh chấp có quyền khởi kiện ra tòa để thỏa thuận.

3. cách giải quyết tranh chấp lao động tập thể

  • dàn xếp cơ sở:

+ Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể phải tuân theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật lao động 2012. Biên bản hoà giải phải thể hiện rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

– trong trường hợp hòa giải không thành hoặc bất kỳ bên nào không tuân thủ các thỏa thuận trong đạo luật hòa giải thành, các quy định sau sẽ được áp dụng:

a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết;

b) Đối với xung đột lao động tập thể về lợi ích của các bên, các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

  • Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải giải quyết tranh chấp lao động.

+ Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quy định của pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã đăng ký và các quy định, thỏa thuận khác của pháp luật để xem xét, giải quyết tranh chấp lao động.

  • giải quyết tranh chấp lao động tập thể vì lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, Hội đồng trọng tài lao động phải chấm dứt hoà giải.

– Tại cuộc họp của hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện của hai bên xung đột. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động sẽ mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp.

Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, trường hợp hai bên không thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động sẽ đưa ra phương án để hai bên cùng xem xét.

Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được hoặc chấp nhận được phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động sẽ lập biên bản hòa giải thành, đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một trong các bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động sẽ đưa ra yêu cầu hòa giải không thành. .

Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, chủ tịch và thư ký hội đồng trọng tài lao động.

một bản sao biên bản hòa giải thành hoặc không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

– Sau 05 ngày kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập văn bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện đúng thỏa thuận thì tập thể lao động có quyền tiến hành thủ tục đình công.

Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hòa giải không thành thì sau 03 ngày, tập thể lao động có quyền làm thủ tục tuyên bố đình công.

Liên hệ với luật sư để được tư vấn:

địa chỉ: 12 mac dinh chi, da kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.