Từ khoá const trong JavaScript là gì? | Học JavaScript

Từ khóa const trong javascript

Từ khóa const (viết tắt của constant) trong javascript có nghĩa là hằng số. Dùng để xác định giá trị của một biến không thể thay đổi sau khi gán. Tất nhiên, nó cũng không thể được khai báo lại.

Phạm vi của const là phạm vi khối, có nghĩa là nó không thể được truy cập từ bên ngoài phạm vi khối. Trong khi ở phạm vi khối, các biến được khai báo bởi các hàm const không khác gì let .

>> Xem tài liệu java core để giúp bạn “nâng cao” kỹ năng lập trình của mình

cú pháp hằng javascript

Đây là cú pháp xác định giá trị const trong javascript:

Chúng ta không cần sử dụng từ khóa var hoặc let trong khi sử dụng từ khóa const. Chúng ta cũng có thể gán giá trị const bằng cách sử dụng mảng hoặc giá trị đơn giản hoặc chuỗi v.v. như một hằng số.

Ví dụ về hằng trong javascript

Tìm hiểu cách tạo hằng số trong javascript. Xem ví dụ bên dưới:

Kết quả:

Hãy thử một ví dụ khác, khi chúng ta muốn thay đổi giá trị của const, hãy thử gán lại giá trị cho const xem có được không nhé:

Kết quả:

Phạm vi không đổi trong javascript

Phạm vi của các biến được khai báo bằng từ khóa const cũng giống như phạm vi của các biến được khai báo bằng từ khóa let. Vì vậy, một const được khai báo bên trong một khối sẽ không thể truy cập được bên ngoài khối đó. Xem ví dụ bên dưới:

Kết quả:

Đây là một ví dụ chi tiết, tôi đã thêm một số lệnh. Trong đó, tôi đã khai báo giá trị const, đặt cho nó một phạm vi khác và đang cố gắng thay đổi giá trị const.

Để xem lỗi, bạn có thể mở công cụ dành cho nhà phát triển trình duyệt của mình (nếu bạn đang sử dụng trình duyệt chrome, edge hoặc firefox). Sau đó, bạn mở bảng điều khiển và nhấp vào tab Kết quả trong ví dụ của bài viết này. Cuối cùng, bạn sẽ thấy thông báo lỗi “uncaught typeerror: gán cho lỗi biến không đổi” trong bảng điều khiển.

Phân biệt giữa var, let và const trong javascript

Ngoại lệ

Giá trị mặc định là const, là hằng số không thể thay đổi, nhưng vẫn có những ngoại lệ. Trên thực tế, const được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp này. Điều này có thể gây sốc vì có vẻ như const nhưng không phải vậy.

Đã xảy ra ngoại lệ khi thay đổi giá trị của thuộc tính const. Bởi vì, const chỉ định nghĩa một hằng số tham chiếu đến một giá trị, không phải thuộc tính bên trong của chúng.

Trong ví dụ trên, khi bạn tạo một đối tượng student là const, đối tượng này không thể thay đổi thành đối tượng khác, nhưng các thuộc tính của nó vẫn có thể thay đổi được. Trường từ “codegym” thành “codegym.vn”. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định lại giá trị của đối tượng sinh viên làm dòng mã tiếp theo, nó sẽ không hoạt động.

Kết luận

Phần này tóm tắt nội dung chính về const trong javascript. Hãy ghi nhớ định nghĩa, cách sử dụng và đặc biệt là các ví dụ trong phần ngoại lệ để hiểu rõ hơn về const trong javascript. Mặc dù nó khá cơ bản, nhưng có thể khi bạn đi phỏng vấn, người ta sẽ hỏi những câu hỏi cụ thể như thế này.

Cảm ơn đã xem!

Bạn có thể tìm thấy một bài viết hay về javascript tại đây.

Tham gia nhóm Học viết mã để thảo luận về các sở thích chung khác.

Tài liệu lập trình chung cho người mới bắt đầu

Khóa trại huấn luyện java/php/.net 5-6 tháng để trở thành lập trình viên

Related Articles

Back to top button