Đảng cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu?

Câu hỏi:

Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở đâu?

Tiếng Indonesia

b.Cambodia

c.Laos

d. Việt Nam

Câu trả lời đúng a.

Đảng Cộng sản ra đời đầu tiên ở In-đô-nê-xi-a, ở In-đô-nê-xi-a, từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhiều tổ chức yêu nước với tư tưởng tư sản tiến bộ trí thức ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Sau năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn được thành lập, và chủ nghĩa Marx ban đầu lan rộng đến Indonesia.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng là a

Từng bị thực dân phương Tây xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á đã kiên cường chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, trước sức mạnh của quân xâm lược, chính quyền phong kiến ​​của nhiều nước đã đầu hàng và làm theo, cuộc kháng chiến lại thất bại, cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tổ chức và sự lãnh đạo chặt chẽ.

Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á và biến các nước này thành thuộc địa của phương Tây, họ thực hiện chính sách cai trị hà khắc là cướp bóc, đàn áp, chia để trị.

Tùy theo tình hình cụ thể, mỗi nước thuộc địa có chính sách thống trị, bóc lột khác nhau, nhưng tựu chung lại là cướp đoạt tài nguyên đem về nước, không phát triển công nghiệp ở thuộc địa, tăng thuế, khai khẩn đồn điền, doanh trại, và đàn áp các môn thể thao yêu nước.

Cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân các nước Đông Nam Á giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển rộng khắp.

Ở In-đô-nê-xi-a, cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tiểu tư sản tiên tiến ra đời, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Kể từ năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn đã được thành lập và bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác đến Indonesia.

Năm 1905, công đoàn đường sắt đầu tiên được thành lập. Năm 1908, Liên đoàn Công nhân Indonesia ra đời. Tháng 5 năm 1920, Đảng Cộng sản Indonesia được thành lập.

Ở Phi-líp-pin, phong trào đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha diễn ra sôi nổi.

Cách mạng 1896-1898 nổ ra, dẫn đến sự ra đời của Cộng hòa Philippines, sau đó bị Đế quốc Mỹ sáp nhập.

Hoa Kỳ gây chiến với Tây Ban Nha và sau đó sáp nhập đất nước này với lý do “giúp đỡ” người dân Philippines chống lại Tây Ban Nha.

Nhân dân Philippines tiếp tục kháng chiến Hoa Kỳ, nhưng không thành công. Mỹ đưa 70.000 quân sang đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân Philippines, giết hại hơn 60.000 người yêu nước. Phong trào giải phóng dân tộc chùng xuống một thời gian, rồi bùng cháy trở lại.

Related Articles

Back to top button