Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu? – Luật Việt An

Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh nếu tuân thủ đầy đủ các điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cá nhân, tổ chức phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Đối với các mô hình kinh doanh khác nhau, các cơ quan khác nhau tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Công ty 2020;
 • Nghị định 01/2021 / nĐ-cp về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh:

 • Đăng ký và thành lập doanh nghiệp gia đình;
 • Đăng ký và thành lập doanh nghiệp do cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam tài trợ: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, có một số loại hình doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • công ty cổ phần;
 • công ty đã đăng ký do các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ.
 • ul>

  Giúp bạn hiểu rõ hơn về các cơ quan nhận và cấp giấy phép kinh doanh.

  Đăng ký Giấy phép Kinh doanh Gia đình

  Quyền xử lý tệp:

  Phòng Kế hoạch Tài chính UBND cấp huyện (Phòng Đăng ký Công thương cấp huyện)

  Nơi đăng ký thành lập tài khoản doanh nghiệp:

  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng dịch vụ một cửa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ doanh nghiệp đặt trụ sở.
  • Gửi trực tuyến địa điểm đặt trụ sở chính của công ty trên trang Dịch vụ của Ủy ban nhân dân quận.

  Chủ doanh nghiệp thiết lập tệp

  • Đơn đăng ký công thương;
  • Hồ sơ pháp lý để cá nhân nộp đơn đăng ký công thương đối với chủ công thương và thành viên hộ gia đình;
  • Nếu hộ khẩu là hộ kinh doanh, thành lập hộ khẩu. Bản sao biên bản họp;
  • Bản sao giấy ủy quyền của chủ hộ, nếu người nhà được đăng ký như một doanh nghiệp gia đình;
  • Bằng cấp (bản sao có công chứng) của một ngành nghề có điều kiện.

  Thời gian xử lý:

  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện có trách nhiệm trao giấy biên nhận trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ về thông tin cá nhân hoặc chủ tài khoản. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu (nếu có) đối với việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký công nghiệp và thương mại.

  Đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty do cá nhân, tổ chức đầu tư tại Việt Nam

  Quyền xử lý tệp:

  Phòng Đăng ký Thương mại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Phòng Đăng ký Thương mại).

  Nơi nộp đơn:

  Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

  Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau trong toàn tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

  Các tệp được đăng ký trong Cơ quan đăng ký thương mại bao gồm:

  • Đơn đăng ký kinh doanh;
  • Các điều khoản của Hiệp hội;
  • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần công ty cổ phần và Danh sách cổ đông nhà đầu tư nước ngoài.
  • Bằng chứng cá nhân của người đại diện theo pháp luật / chủ sở hữu / thành viên / cổ đông sáng lập;
  • văn bản ủy quyền;
  • bằng chứng địa chỉ: nếu đăng ký kinh doanh trong tòa nhà, bằng chứng về địa chỉ phải được xuất trình khi nhận phòng, chỉ có trụ sở công ty không phải là “căn hộ”.

  Cách thực hiện:

  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền phải đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký công thương theo các cách sau:

  • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trực tiếp với Cơ quan đăng ký thương mại;
  • Đăng ký doanh nghiệp của bạn thông qua Dịch vụ Bưu điện;
  • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trực tuyến theo phương thức điện tử.
  • ul>

   Thời gian xử lý:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký công nghiệp và thương mại xem xét tính hợp lệ của đơn đăng ký công thương và chấp thuận đăng ký doanh nghiệp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì đăng ký công thương cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với người sáng lập. Trường hợp doanh nghiệp từ chối đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và giải thích rõ lý do.

   Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty do cá nhân, tổ chức nước ngoài tài trợ

   Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

   Bước đầu tiên: xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
   • Khu công nghiệp xây dựng và các dự án đầu tư, kết cấu hạ tầng thương mại trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
   • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
   • Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư, địa điểm hoặc sở kế hoạch và đầu tư nơi thành lập văn phòng điều hành. Dự án đầu tư hiện có cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư sau:
    • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
    • Trong khu công nghiệp, khu chế xuất Đầu tư dự án thực hiện trong và ngoài nước, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
    • Dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa thành lập hoặc chưa thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu kinh tế quận, huyện, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

    Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

    Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

    • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
    • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
    • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
    • Đề xuất đầu tư dự án ;

    Nếu luật xây dựng yêu cầu lập nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư có thể nộp nghiên cứu tiền khả thi thay vì đề xuất dự án đầu tư;

    • Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác xác định quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như dự án đầu tư không phải nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng.
    • Đối với dự án phải thẩm định kỹ thuật và trưng cầu ý kiến ​​kỹ thuật theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ, giải trình nội dung công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư;
    • bcc đầu tư hợp đồng dự án theo hình thức hợp đồng bcc;
    • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư (nếu có).

    Khung thời gian xử lý đơn đăng ký:

    Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

    Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

    Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

    Cơ quan cấp phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

    Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký công thương tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

    Gửi đơn đăng ký thành lập, bao gồm các tài liệu sau:

    • Đơn đăng ký kinh doanh.
    • Các bài báo của Hiệp hội.
    • Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên là danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có danh sách đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức).

    Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh tư cách thành viên cá nhân hợp pháp;

   • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác và văn bản ủy quyền của tổ chức tương đương; thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.li> Đối với tổ chức thành viên nước ngoài phải chứng thực lãnh sự bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng thực tương đương;
   • Quyết định góp vốn và cử người quản lý điều hành; danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với tổ chức);
   • Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

   Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy đăng ký kinh doanh; nếu hồ sơ không hợp lệ thì đăng ký ngành công thương. cơ quan có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung nội dung Thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp từ chối đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và giải thích rõ lý do.

   Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Một số lưu ý sau khi xin giấy phép kinh doanh

   Chủ doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quận / huyện để biết hồ sơ nộp thuế sơ bộ và nộp thuế tiêu thụ, thuế ấn định theo thông báo của cơ quan thuế.

   Các công ty được tài trợ bởi các cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài cần:

   • Chữ cái;
   • Niêm yết tại trụ sở công ty;
   • Mở tài khoản ngân hàng công ty và tài khoản đầu tư vốn (đầu tư nước ngoài của các công ty có vốn) và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền quốc gia ;
   • Đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử;
   • Thông báo điện tử về việc sử dụng hóa chất;
   • Báo cáo và nộp thuế môn bài;
   • li>
   • Góp đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc góp vốn theo số thông báo đã cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
   • Đăng ký Giấy phép kinh doanh và Giấy phép đáp ứng điều kiện Điều kiện hoạt động của ngành, nghề kinh doanh.

   Dịch vụ của các công ty luật Việt Nam trong lĩnh vực đăng ký giấy phép kinh doanh

   • Tư vấn loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
   • Tư vấn chi tiết về ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp khi khách hàng đăng ký kinh doanh;
   • Soạn thảo các tài liệu và đại diện cho khách hàng trong các thủ tục pháp lý trước các cơ quan có thẩm quyền quốc gia;
   • tư vấn về các thủ tục sau đăng ký;
   • tư vấn về các thủ tục thuế, bảo hiểm, tài chính và kế toán trong doanh nghiệp quy trình, sở hữu trí tuệ, quản lý, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *