Thủ tục xin chuyển sinh hoạt Đoàn đến Đoàn cơ sở mới

Hiện tại, đoàn viên không thể tham gia sinh hoạt công đoàn để thực hiện nghĩa vụ đoàn viên do nhiều yếu tố khách quan như chuyển nơi ở, nơi công tác, pháp luật cho phép thay đổi hoạt động để đoàn viên chuyển đến cơ sở mới. đoàn ở bất cứ đâu .An tâm thực hiện nghĩa vụ cao cả và thắc mắc về việc cấp chứng từ điều chuyển khi xin chuyển công tác đoàn đến cơ quan mới. Hoạt động của các Liên đoàn thanh niên chuyển sang chương trình Liên đoàn cơ sở mới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này theo quy định của pháp luật.

1. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này, đảng là lãnh đạo và công đoàn là một trong các tổ chức thành viên. Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn đã phối hợp với các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội làm tốt công tác giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh niên.

2. Thủ tục chuyển hoạt động của nhóm sang nhóm cơ sở mới

Theo quy định của pháp luật, nếu công đoàn viên chuyển sinh hoạt thì phải làm đơn gửi ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi sinh sống để được chuyển sinh hoạt công đoàn. Nơi ở, học tập, làm việc theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được đơn xin việc của đoàn viên, ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau để chuyển sinh hoạt công đoàn cho đoàn viên.

+ Ban chấp hành chi đoàn nhận xét đoàn viên vào sổ đoàn viên và thu đoàn phí cho đến khi chuyển sinh hoạt đoàn (nếu đoàn viên sinh hoạt ở chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn thu đoàn phí). Thủ tục xét, thu đoàn phí và chuyển sinh hoạt trực tiếp cho đoàn viên theo quy định của pháp luật).

+ Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm giới thiệu đoàn viên vào công đoàn cơ sở và tiếp tục làm thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn. Khi công đoàn viên thay đổi nơi cư trú, học tập, công tác, làm việc thì công đoàn viên là sinh viên đang học, nghỉ hè, thực tập, thực tập không quá 03 tháng. Đối với cơ sở công đoàn nơi chuyển đến học tập, công tác, làm việc, sinh hoạt, Đoàn cơ sở có trách nhiệm giải quyết các thủ tục giới thiệu, tiếp nhận nhân sự tạm thời chuyển đi.

Khi chuyển đổi thành đoàn viên công đoàn toàn phần hoặc tạm thời sẽ được thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc thẻ đoàn viên tạm thời chuyển đổi theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền trong nước ban hành

p>

+ Sau khi ban công đoàn mới nhận được thông tin chuyển hoạt động thì tiếp nhận giới thiệu đoàn viên từ công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cơ sở về tham gia sinh hoạt.

– Ban chấp hành công đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở mới có trách nhiệm bố trí công đoàn viên về nơi ở cũ sau khi nhận thay đổi công tác, học tập, nơi cư trú mới. Đoàn cơ sở và Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu hoạt động của chi đoàn mới cho đoàn viên.

+ Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác không cùng công đoàn cơ sở, nếu đoàn viên chuyển sang công đoàn cơ sở khác thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở mới. ủy ban hành động theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm: Trình tự và Thủ tục Yêu cầu Thay thế Hồ sơ Thành viên trong Trường hợp Mất mát, Mất mát, Thiệt hại

+ Trong phạm vi quyền hạn, Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên cho chi đoàn trực thuộc theo quy định của pháp luật khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác đến. .

Vì vậy, các quy định của pháp luật quy định rất đơn giản về quy trình, thủ tục và trình tự chuyển hoạt động của chi đoàn sang công đoàn cơ sở mới, cụ thể để giúp đoàn viên trong quá trình thực hiện. Các thủ tục giúp đỡ đoàn viên vẫn được thực hiện theo chức năng của tổ chức công đoàn, giúp tổ chức công đoàn phát triển và phát huy hơn nữa sức mạnh hiệu quả của đảng.

3. Cấp chứng chỉ để chuyển giao quyền lực của các hoạt động liên kết

Tóm tắt Câu hỏi:

Tôi sẽ vào đại học năm nay. Trong số các giấy tờ cần thiết để đăng ký, tôi cần có giấy chứng nhận là thành viên của nhóm. Có một phần giới thiệu về các hoạt động nhóm trong sổ nhóm của tôi. Đây có phải là phiếu chuyển nhượng cho các hoạt động nhóm không? Nếu không được thì tôi phải đến đâu để xin cấp chứng chỉ chuyển tuyến.

Chuyên gia tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban biên tập công ty luật duong gia – phòng tư vấn trực tuyến. Trả lời câu hỏi của bạn, công ty luật duong gia xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Hiến pháp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Số x

Xem thêm: Quy định Tổ chức Sinh hoạt Tiệc hàng tháng

– Chỉ thị số 22 hd / twdtn ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc chỉ đạo thực hiện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

2. Nội dung yêu cầu:

Điều 21 (x) của Hiến pháp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định việc chuyển giao hoạt động của đoàn thanh niên thuộc thẩm quyền của đoàn thanh niên cấp cơ sở, như sau:

“Các công đoàn của Al Qaeda có quyền:

1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt công đoàn; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng đào tạo, kết nạp; giới thiệu kế hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ đối với cán bộ, công đoàn viên của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể. và các tổ chức kinh tế xã hội. “

Order 22 hd / twĐtn trình bày chi tiết quá trình chuyển giao hoạt động liên minh như sau:

– Khi đoàn viên thay đổi sinh hoạt thì làm đơn gửi ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi sinh hoạt.

-Trách nhiệm của Ủy ban điều hành Club:

Xem thêm: Giá nước nhà trọ là bao nhiêu? Tính tiền điện nước có bị phạt không?

+ Nêu ý kiến ​​về đoàn viên vào sổ đoàn viên và thu đoàn phí chuyển sinh hoạt (nếu đoàn viên sinh hoạt ở chi đoàn cơ sở thì Ban chấp hành chi đoàn có ý kiến, thu đoàn phí và trực tiếp xử lý chuyển sinh hoạt. thủ tục sinh hoạt đoàn viên)

+ Giới thiệu thành viên cho các đoàn cơ sở và tiến hành bàn giao các hoạt động của liên minh.

+ Chấp nhận đoàn viên do công đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở giới thiệu tham gia sinh hoạt.

– Trách nhiệm của công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở:

+ Trường hợp đoàn viên chuyển về sinh hoạt trong cùng chi đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ báo cáo tóm tắt cho đoàn viên về tình hình sinh hoạt ở chi đoàn mới.

+ Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu ban chấp hành công đoàn cơ sở mới.

+ Khi ban chấp hành đoàn cơ sở tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác đến giới thiệu sinh hoạt trong chi đoàn cho đoàn viên.

Một số hoạt động nhóm đặc biệt khác được chuyển giao như sau:

Xem thêm: Sự kiện theo chủ đề là gì? 2022 Hướng dẫn tổ chức sự kiện theo chủ đề?

– Đoàn viên là quân nhân xuất ngũ, chuyển ngành, đang là sinh viên, học sinh ra trường, nếu thời gian chờ từ 03 tháng trở lên phải chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên sinh sống.

-Chuyển hoạt động nhóm tạm thời:

+ Đoàn viên tham gia học tập, công tác, lao động, sinh viên hoặc đoàn viên sinh viên nghỉ hè, thực tập, thực tập không quá 3 tháng thì tạm thời chuyển sang sinh hoạt tập thể. đến cơ quan công đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới. Công đoàn cơ sở (Công đoàn cơ sở) có trách nhiệm giải quyết các thủ tục giới thiệu, tiếp nhận đoàn viên tạm thời vào công đoàn.

+ Việc chuyển sinh hoạt nhóm tạm thời có thể được xử lý bằng thẻ thành viên, hoặc việc chuyển hoạt động nhóm tạm thời có thể được xử lý theo hình thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chấp thuận.

hoi-ve-viec-cap-giay-chuyen-sinh-hoat-doan

& gt; & gt; & gt; Luật sư tư vấn Về việc cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng cho công ty liên danh : 1900.6568 >

+ Đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian sinh hoạt tạm thời, nhưng có quyền được bầu cử, đề cử và bầu cử vào tổ chức công đoàn mà mình. tạm trú.

– Trường hợp công đoàn viên chuyển đến nơi chưa có tổ chức thì vẫn phải làm thủ tục chuyển công tác theo quy định. Khi đến nơi ở mới, trình diện và báo cáo với tổ chức đảng, nếu chuyển đi nơi khác thì đề nghị tổ chức đảng đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và giới thiệu Ban chấp hành công đoàn cơ sở nơi tổ chức công đoàn. thành viên được đặt. . Trường hợp không có đảng, tổ chức công đoàn nơi công đoàn công tác, học tập, công tác thì đoàn viên công đoàn phải sinh hoạt tại nơi cư trú.

Xem Thêm: Điều kiện làm việc cho các hoạt động của công đoàn công chức đã nghỉ hưu

– Nếu hồ sơ đoàn viên bị thất lạc thì phải báo cáo thủ tục chuyển sinh hoạt và có xác nhận của tổ chức đoàn chuyển đi, đồng thời có thể làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Nếu còn thẻ đoàn viên hoặc giấy tờ xác nhận đoàn viên, trên cơ sở đảm bảo các quy định của điều lệ công đoàn thì cấp lại sổ đoàn viên tại địa điểm chuyển đi. Các trường hợp khác, đoàn viên được tu dưỡng và xét kết nạp theo quy định tại Điều 1 của Hiến pháp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Các hoạt động của Đoàn thanh niên ở nước ngoài và từ nước ngoài trở về phải thực hiện theo sự chỉ đạo chung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cấp ủy đảng ở nước ngoài.

Vì vậy, khi bạn là đoàn viên lần đầu tiên đến trường đại học, bạn phải chuyển hoạt động của YMCA cho trường đại học. Trong trường hợp bình thường, giấy chuyển sinh hoạt chính là “giấy giới thiệu hoạt động đoàn” nằm ở mặt sau của sổ đoàn viên. Khi đến trường đại học, bạn cần yêu cầu thư ký của YMCA nơi bạn sống ký tên vào giấy giới thiệu cho các hoạt động trong khuôn viên trường mới.

Nếu bạn tham gia hội thanh niên cấp 3 thì bí thư đoàn trường cấp 3 ký giấy giới thiệu, nếu bạn ở xã, phường, thị trấn thì nhờ bí thư đoàn trường ký giấy giới thiệu. giấy giới thiệu của Đoàn thanh niên khu dân cư xã, phường, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *