MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

Tranh chấp đất đai luôn là một chủ đề nóng, ngày nay chúng trở nên phổ biến nhất. Hầu hết các bên tranh chấp chọn con đường khởi xướng để tòa án có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp tranh chấp; tranh chấp đất đai được đưa ra tòa án; các bên phải trải qua quy trình hòa giải . Vậy mô hình hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất năm 2021 là gì? Quy trình hòa giải hoạt động như thế nào? Luật Mạnh 0976.985.828 sẽ làm sáng tỏ những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Hòa giải Tranh chấp Đất đai là gì? Tầm quan trọng của Hòa giải Tranh chấp Đất đai

Hòa giải Tranh chấp Đất đai là gì?

Mục 202 Luật Đất đai 2013 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Nếu các bên tranh chấp đất đai không hòa giải được thì làm đơn yêu cầu ủy ban nhân dân cấp thị xã nơi có đất tranh chấp hòa giải. “

Có thể hiểu được; hòa giải đề cập đến việc chấm dứt tranh chấp hoặc xích mích giữa các bên thông qua thương lượng lẫn nhau hoặc thông qua trung gian của người khác. Đó là thuyết phục các bên trong tranh chấp giải quyết vấn đề của họ một cách thân thiện.

Hòa giải thường xảy ra sau khi các bên tranh chấp không thương lượng hiệu quả. Một cuộc hòa giải thành công sẽ giữ cho các bên đoàn kết và tránh kiện tụng kéo dài và tốn kém.

Theo đó, có hai hình thức hòa giải tranh chấp đất đai:

– Loại 1: Hòa giải tự nguyện (do Nhà nước cung cấp).

Khi tranh chấp đất đai xảy ra, các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải;

– Loại 2: Hòa giải bắt buộc tại xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Phải chứng minh rằng nếu tranh chấp đất đai (tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất) không được giải quyết tại thị xã, quận, huyện, thị xã nơi có đất tranh chấp thì Tòa án sẽ trả lại đơn. Khởi kiện khi một bên có đơn khởi kiện; hoặc cấp huyện, cấp tỉnh từ chối nhận đơn giải quyết tranh chấp đất đai mặc dù thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan này.

Ý nghĩa của Hòa giải Tranh chấp Đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai là một phương thức giải quyết tranh chấp rất linh hoạt. Hình thức này giúp các bên tranh chấp có được giải pháp thống nhất, các bất đồng trong tranh chấp đất đai được giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận.

Hòa giải tranh chấp đất đai là đặc biệt quan trọng ; nếu hòa giải thành công, điều đó có nghĩa là tranh chấp đất đai sẽ kết thúc. Chi phí ít phức tạp hơn và ít làm việc với tòa án hơn. Đồng thời, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phù hợp với đạo lý của dân tộc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hòa giải giúp các bên hiểu và thông cảm hơn, giảm xung đột, ngăn ngừa tội phạm trong tranh chấp đất đai. Do đó, Luật Đất đai năm 2003 quy định hòa giải là thủ tục đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Hòa giải và Hàm ý đối với trật tự xã hội . Nếu hòa giải tranh chấp không thành công; cũng giúp các bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; giảm xung đột. Vì vậy, hòa giải các tranh chấp đất đai, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, công bằng xã hội. Mặt khác, hòa giải còn giúp nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai - Luật Hùng Bách - 0976.985.828

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai – Luật Hùng Bách – 0976.985.828

Các trường hợp phải có biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới được khởi kiện.

Điều 3, khoản 2, Nghị quyết số 04/2017 / nq-hĐtp quy định các trường hợp không đủ tư cách kiện tụng sau đây:

  • Trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất tranh chấp không tiến hành hòa giải được xác định là không có đủ điều kiện. đâm đơn kiện.
  • Các tranh chấp khác về quyền sử dụng đất như: tranh chấp giao dịch quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất; thủ tục hòa giải của ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã không phải là điều kiện để được sử dụng đất các quyền. đệ đơn kiện. sự phán xét.

Điều này; đối với tranh chấp về “ai có quyền sử dụng đất”; yêu cầu tiến hành hòa giải ở thị trấn hoặc huyện nơi sự cố xảy ra. .

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai?

Vào thời điểm hòa giải; Biên bản Cuộc họp Giải quyết Tranh chấp Bắt buộc. Luật Đói cung cấp mô hình giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất vào năm 2021.

Ủy ban nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

xÃ…. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

phút

Hòa giải tranh chấp đất đai giữa Ông (Bà) …………. Với bạn …

Căn cứ vào đơn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ngày…. thưa quý vị và các bạn. )…. địa chỉ …. …….

Hôm nay, lúc … giờ … ngày … tháng … năm …, tại …………, gồm:

Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Đất đai:

– Ông (bà) …………………… ..Chủ tịch hội đồng, Chủ tịch

– Ông (bà) …………………… .. Vị trí …………. …………

– Ông (bà) …………………… .. Vị trí …………. …………

Bên đang tranh chấp:

– Ông (Bà) ………… ..tiểu ………… .., đơn vị …………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà) ……………… Số ……………….

Địa chỉ hiện tại: ……………….

Người có tranh chấp đất đai:.

– Ông (bà) …………………… .tiêu …………, đơn vị ………… .. (nếu là tổ chức).

– Mr.

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………

Các bên liên quan có liên quan (nếu có):

– Ông (bà) …………………… ..Địa bàn …………., đơn vị …………. (nếu là tổ chức).

– Ông (bà) ……………… Số ……………….

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………. .

Nội dung:

– Người điều hành: Giải thích rõ lý do hòa giải, giới thiệu việc hòa giải với hòa giải viên và sự tham dự của các bên tranh chấp, các bên tranh chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công khai nội dung hòa giải, hướng dẫn các bên hòa giải, phương thức hòa giải, bảo đảm quá trình hòa giải có trật tự, hiệu quả.

– Bản tổng hợp kết quả xác minh do cán bộ địa chính báo cáo (lưu ý không nêu rõ hướng hòa giải).

– Hòa giải của các bên:

+ Ý kiến ​​và tuyên bố của các bên tranh chấp (mô tả, yêu cầu hòa giải, tài liệu chứng minh …);

+ Nhận xét và tuyên bố của người tranh chấp (phản đối nhận xét của người tranh chấp, tài liệu hỗ trợ, yêu cầu …);

+ Ý kiến ​​của các bên liên quan;

+ Nhận xét của các thành viên trong ban hòa giải.

-Kết luận: Căn cứ vào các ý kiến ​​đóng góp và các thông tin, tài liệu thu thập được tại cuộc họp hòa giải, chủ tọa tóm tắt như sau:

+ Chính quyền quy định chi tiết về diện tích đất đang có tranh chấp hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014 / nĐ-cp ngày 15 Tháng 5 năm 2014 Mô tả việc thi hành một số quy định của Luật Đất đai;

+ Hòa giải những gì các bên đồng ý, không có thỏa thuận. Nếu thương lượng không thành công, lý do sẽ được giải thích;

+ Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp hòa giải không thành.

+ Trường hợp hòa giải thành phải ghi rõ trong biên bản phiên họp: sau 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến ​​bằng văn bản về việc nội dung khác với nội dung đã thỏa thuận. Nếu thống nhất được nội dung tổng hợp cuộc hòa giải thành trong ngày hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp cộng đồng) tổ chức, triển khai thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản cuộc họp đã được đọc lại để những người nêu trên nghe và ký xác nhận; một bản sao của biên bản cuộc họp được cung cấp cho bên tranh chấp và bên tranh chấp tại … và một bản sao được giữ trên ubnd ….

Người điều hành viết biên bản

(Chữ ký, Dấu, Họ và Tên) (Chữ ký, Họ và Tên)

Các bên trong tranh chấp đất đai Thành viên của ủy ban hòa giải

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Các bên liên quan

(Ký, ghi rõ họ tên

Nội dung của biên bản hòa giải tranh chấp đất đai.

Biên bản hòa giải bao gồm các nội dung sau: thời gian, địa điểm hòa giải; thành phần tham gia hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp, nêu rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tranh chấp, lý do tranh chấp (căn cứ kết quả xác minh, điều tra); ý kiến ​​sử dụng đất của Ủy ban giải quyết tranh chấp; các bên tranh chấp đã đồng ý hoặc chưa đồng ý.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch hội đồng; các bên tranh chấp tham gia hòa giải; các thành viên tham gia hòa giải. Biên bản cuộc họp phải có đóng dấu của Ủy ban nhân dân thị trấn. Đồng thời gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân thị trấn.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổng hợp hòa giải thành mà các bên liên quan có ý kiến ​​bằng văn bản khác với ý kiến ​​đã thống nhất trong bản tổng hợp hòa giải thành thì Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức họp Ban hòa giải để xem xét. và giải quyết các ý kiến ​​bổ sung, và phải ghi lại việc hòa giải thành hoặc không thành.

Thủ tục Hòa giải Tranh chấp Đất đai.

Căn cứ Điều 202 Luật Đất đai 2013 và Điều 88 Nghị định 43/2014 / nĐ-cp (một số điều đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017 / nĐ-cp); hòa giải thủ tục như sau:

Bước 1: Gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến thị trấn nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
Bước thứ hai: ubnd cấp cộng đồng để kiểm tra và xác minh các tranh chấp

Khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, ủy ban nhân dân cấp cộng đồng có trách nhiệm:

  • Xác minh và xác minh nguyên nhân của tranh chấp;
  • Thu thập các tài liệu, tư liệu liên quan do các bên cung cấp: về nguồn gốc đất, đất sử dụng và hiện trạng của đất.
Bước 3: Thành lập Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Đất đai

Các thành viên Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, huyện, xã; tổ trưởng tổ dân phố ở thành thị; trưởng thôn, buôn ở nông thôn. địa bàn; một số người dân cư trú lâu năm tại xã Đại diện hộ nông dân ở xã, huyện, thị trấn biết rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, huyện, thị trấn.

Tùy trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Bước 4: Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

Cuộc họp hòa giải phải có sự tham gia của tất cả các bên tranh chấp; các thành viên của Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Đất đai và các bên liên quan có liên quan. Hòa giải chỉ có thể diễn ra với sự có mặt của các bên tranh chấp. Nếu một bên vắng mặt lần thứ hai thì việc hòa giải được coi là không thành.

Bước 5: Hòa giải tranh chấp đất đai và nộp hồ sơ

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân thị trấn được giải quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Các tranh chấp liên quan đến đất đai thường phức tạp và khó giải quyết. Do tính chất của loại tài sản và các quy định pháp luật điều chỉnh đất đai thường rất nhiều và thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề về đất đai, bạn có thể liên hệ với luật sư Hùng Luật theo số điện thoại 0976.985.828 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ.

Luật sư đại diện trong việc hòa giải tranh chấp đất đai.

Tranh chấp đất đai được coi là tranh chấp phức tạp, đa dạng, mâu thuẫn nảy sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các tranh chấp đất đai. Sau khi nhận được tài liệu và thông tin của khách hàng, Luật sư Đất đai sẽ tiến hành nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu nhằm tư vấn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn trong vụ việc tranh chấp.

Ngoài ra, luật sư cũng có thể tham gia trực tiếp vào các phiên hòa giải, đối thoại với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm tra, xác minh và ghi chép để giải quyết tranh chấp; để giải quyết tranh chấp nhanh hơn, công bằng hơn và tuân thủ hơn.

Luật sư đất đai có thể tham gia thương lượng để giải quyết tranh chấp đất đai. Được ủy quyền tham gia hòa giải cấp cơ sở (cộng đồng / huyện) thay mặt cho khách hàng. Đây là bước quan trọng và cũng là bắt buộc nếu thân chủ muốn đưa vụ việc ra tòa.

Phí Luật sư khi Tham gia Hòa giải Tranh chấp Đất đai: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Liên hệ với luật sư đất đai ngay hôm nay theo số 0976.985.828 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá phí dịch vụ.

Liên hệ với luật sư giải quyết tranh chấp đất đai.

Nếu bạn có vấn đề liên quan đến đất đai hoặc cần luật sư giải quyết tranh chấp đất đai, bạn có thể liên hệ với Hungry Laws , người làm việc tại văn phòng hoặc chi nhánh của họ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản, … qua:

  • Điện thoại (zalo / viber / whatsapp): 0 976.985.82 8 > – 0979.884.828
  • f a npage: https://www.facebook.com / luathungbach – https://www.facebook.com/lhb.hcm
  • Trang web: https://lhblaw.vn/ – https://luathungbach.vn/
  • Email: luathungbach.hcm@gmail.com

hung bai law là một trong những công ty luật đất đai hàng đầu tại Việt Nam. Có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi tự tin có thể đưa ra giải pháp, giải quyết nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Xin chào!

Related Articles

Back to top button