Trung vị (Median) là gì? Ví dụ về trung vị

Trung vị

Khái niệm

median trung bình trong tiếng Anh.

Trung vị là số chính giữa trong tập dữ liệu số được sắp xếp. Để xác định giá trị trung bình của một chuỗi số, trước tiên bạn phải sắp xếp các giá trị từ thấp đến cao hoặc cao xuống thấp. Giá trị trung bình có thể được sử dụng để xác định giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình gần đúng, nhưng trung bình không được nhầm lẫn với giá trị trung bình thực tế.

Nếu tập dữ liệu có số điểm dữ liệu là số lẻ, giá trị trung bình là số ở giữa của cùng số điểm dữ liệu ở trên và dưới.

Nếu tập dữ liệu có số điểm dữ liệu chẵn, việc tìm giá trị trung bình yêu cầu xác định cặp điểm dữ liệu ở giữa, sau đó cộng hai số và chia cho hai.

Sử dụng

giá trị trung bình thay vì giá trị trung bình khi có các giá trị ngoại lệ trong chuỗi dữ liệu, điều này có thể làm sai lệch giá trị trung bình của các giá trị. Giá trị trung bình của một chuỗi ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ hơn giá trị trung bình.

Ví dụ về trung vị

Để tìm giá trị trung vị trong danh sách có số lẻ, số ở giữa có cùng số điểm dữ liệu ở cả hai bên là trung vị. Để tìm giá trị trung bình, trước tiên hãy sắp xếp các số theo thứ tự, thường là từ thấp đến cao.

Ví dụ: trong tập dữ liệu {3, 13, 2, 34, 11, 26, 47}, thứ tự được sắp xếp lại thành {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}. Trung vị là số ở giữa {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}, trong trường hợp này là 13 vì nó có ba số ở hai bên.

Để tìm giá trị trung bình trong danh sách có số chẵn, cặp này phải được đặt ở giữa tập dữ liệu, được cộng và chia cho 2. Một lần nữa, đặt các số trong tập hợp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Ví dụ: trong tập dữ liệu {3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47}, thứ tự được sắp xếp lại thành {2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47}. Trung vị là trung bình cộng của hai số ở giữa {2, 3, 11, 13, 17, 26 34, 47}, trong trường hợp này trung vị là mười lăm {(13 + 17) 2 = 15}.

Những điểm chính

– Trung vị là số ở giữa trong danh sách các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần và có thể mô tả tập dữ liệu nhiều hơn giá trị trung bình.

– Giá trị trung bình được sử dụng thay vì giá trị trung bình khi có các giá trị ngoại lệ trong chuỗi dữ liệu có thể làm sai lệch giá trị trung bình của các giá trị.

– Nếu tập dữ liệu có số điểm dữ liệu là số lẻ, giá trị trung vị là số ở giữa của cùng một số điểm dữ liệu ở trên và dưới.

– Nếu tập dữ liệu có số điểm dữ liệu chẵn, hãy thêm cặp điểm dữ liệu ở giữa và chia cho 2 để xác định giá trị trung bình.

(theo investmentopedia )

Related Articles

Back to top button