Sự cố môi trường là gì? Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường

Sự cố môi trường là gì? Trách nhiệm phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường

Vấn đề môi trường là gì? Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường (ảnh từ Internet)

1. Các vấn đề môi trường là gì?

Theo Điều 3 Khoản 14 Luật Bảo vệ môi trường 2020, sự cố môi trường là sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái, biến đổi môi trường.

2. Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường

Trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường thuộc về các chủ thể sau:

– Chủ cơ sở sản xuất, vận hành, tổ chức dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

+ Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường;

+ Đào tạo, tư vấn, xây dựng năng lực hiện trường ứng phó sự cố môi trường;

+ Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;

+ Tiến hành các biện pháp loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện dấu hiệu của sự cố môi trường.

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện những nội dung sau:

+ Điều tra, thống kê, đánh giá rủi ro sự cố môi trường có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, vùng miền, địa bàn;

+ Nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro và ứng phó sự cố môi trường;

+ Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường hàng năm và 5 năm.

(Mục 122 của Đạo luật bảo vệ môi trường 2020)

3. Tổ chức ứng phó sự cố môi trường

– Thông tin về sự cố môi trường phải được thông báo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố.

– Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp thị trấn nơi xảy ra tai nạn trực tiếp xác minh, tổ chức ứng cứu khẩn cấp kịp thời và báo cáo cấp huyện. Uỷ ban nhân dân. Theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 123 Khoản 1 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Ủy ban nhân dân cấp dưới công bố sự cố môi trường hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để tổ chức ứng phó.

– Ứng phó sự cố môi trường bao gồm các yếu tố chính sau:

+ Xác định nguyên nhân gây ra sự cố môi trường; chủng loại, số lượng, khối lượng các chất ô nhiễm phát tán, phát tán ra môi trường;

+ Đánh giá sơ bộ phạm vi, đối tượng và mức độ tác động đến môi trường đất, nước, không khí, con người và sinh vật;

+ Thực hiện các biện pháp cách ly nhằm hạn chế phạm vi, đối tượng, mức độ ảnh hưởng; thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn về người, tài sản, sinh vật và môi trường;

+ Thu hồi, xử lý và loại bỏ các chất gây ô nhiễm hoặc nguyên nhân của chúng;

+ Thông báo, cung cấp thông tin cho cộng đồng về sự cố môi trường nhằm phòng, tránh tác hại của sự cố môi trường.

– Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau:

+ Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở mình quản lý, trường hợp vượt quá khả năng khẩn cấp phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp thị trấn và lực lượng Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. và ban chỉ huy cứu nạn, cứu hộ nơi xảy ra sự cố phối hợp xử lý ;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ đạo việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng vùng, người phát ngôn của – sự cố môi trường cấp vùng;

+ Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, cử người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. diện tích;

+ Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo công tác ứng phó sự cố, huy động lực lượng, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố và bổ nhiệm người chỉ huy, người phát ngôn quốc gia về sự cố môi trường.

– Người chịu trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo cấp trên nếu việc ứng phó vượt quá khả năng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm điều phối, hỗ trợ ứng phó sự cố môi trường khi cần thiết.

– Trường hợp ô nhiễm, suy thoái môi trường do sự cố môi trường vượt ra ngoài cơ sở, đơn vị hành chính thì người được ủy quyền chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo cấp trên. Ứng phó sự cố trực tiếp đến trực tiếp.

– Người chịu trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại khoản 4 mục này quyết định thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố môi trường và tổ công tác xác định nguyên nhân sự cố môi trường tại nhà trường. cần thiết.

– Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá phạm vi, đối tượng, mức độ ảnh hưởng của sự cố môi trường đến sức khỏe con người và có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động.

(Mục 125 của Đạo luật bảo vệ môi trường 2020)

Tôi chết mất

Related Articles

Back to top button