Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán thực tế

Giải thích cách sử dụng hàm subtotal trong excel trong thực tế công việc kế toán như: tính tổng số tiền phát sinh kỳ hiện tại, tính tổng số tiền tồn cuối ngày, tính tổng số tiền tồn từng khoản kế toán trên sổ kế toán trên Template.excel

1. Sử dụng hàm tổng phụ trong excel kế toán:

– Tính tổng một dải ô với các tiêu chí sau:

Tổng số tiền được tạo ra trong quá trình tính toán.

Tính tổng cho từng tài khoản cấp 1.

Tính tổng số dư cuối ngày.

2.Vai trò của hàm tổng phụ trong excel:

– Hàm tổng phụ là hàm tính toán tập hợp con của danh sách hoặc bảng dữ liệu dựa trên phép tính bạn chọn trong đối số đầu tiên.

– Tham số đầu tiên của hàm tổng phụ buộc bạn phải nhớ con số đại diện cho phép tính sẽ được thực hiện trên tập dữ liệu. Tham số này xác định chức năng nào thực sự được sử dụng khi tính toán trong danh sách bên dưới.

cách sử dụng hàm subtotal trong excel kế toán

Ví dụ: Nếu đối số là 1, thì hàm tổng phụ hoạt động như một hàm tính trung bình và nếu đối số đầu tiên là 9, thì hàm tổng phụ hoạt động như một hàm tính tổng.

Lưu ý: Mặc dù có nhiều đối số từ 1 đến 11 nhưng trong kế toán chúng ta thường sử dụng đối số 9, và thường dùng nó để tính tổng từng tài khoản, tính tổng số tiền công nợ, có , tổng số tiền vào cuối ngày

– Cú pháp hàm:= subtotal(9; phạm vi ô tính tổng)

(số 9 là cú pháp mặc định cho hàm tính tổng)

hướng dẫn sử dụng hàm subtotal trong kế toán excel

Ví dụ:

– Tổng số tiền con nợ phải chịu: = subtotal(9;h13:h190)

– Tổng số tín chỉ:= Tổng phụ(9;h13:h190)

– Cột số dư tiền mặt cuối ngày sử dụng tổng phụ:

Cú pháp hàm:= $j$9+subtotal(9,h$11:h11)-subtotal(9,i$11:i11)

Lưu ý:

– Nếu các hàm tổng con khác được lồng trong các tham số ref1, ref2,… thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua để tránh tính trùng.

– Nếu tham số function_num từ 1 đến 11, hàm tính tổng phụ bao gồm các giá trị ẩn trong tập dữ liệu (hàng ẩn). Nếu đối số function_num nằm trong khoảng từ 101 đến 111, hàm tổng phụ chỉ đếm các giá trị không ẩn trong tập dữ liệu (các giá trị ẩn được bỏ qua).

– Hàm tổng phụ sẽ bỏ qua tất cả các hàng bị ẩn bởi lệnh lọc (bộ lọc tự động), bất kể tham số function_num được sử dụng.

– Hàm subtotal được thiết kế để đếm các cột số theo chiều dọc, không được thiết kế để tính theo chiều ngang.

– Hàm này chỉ tính dữ liệu 2 chiều, vì vậy nếu dữ liệu tham chiếu là 3 chiều (ví dụ tham chiếu 3 chiều: =sum(sheet2:sheet13!b5) thì hàm tổng phụ sẽ báo lỗi #value!. (loại tham chiếu Xem bài viết tiếp theo)

Chúc các bạn thành công!

Ngoài ra: Kế toán Thiên Ưng thiết kế mẫu sổ sách kế toán trên excel phù hợp với các công ty không có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán. Download tại đây: mẫu sổ kế toán trên ecxel (theo thông tư 200 và 133 đây là 2 mẫu)

Các bạn muốn tìm hiểu thêm, hoặc các bạn muốn học làm kế toán trên excel không dùng phần mềm kế toán, hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính có thể tham gia: lớp học kế toán excel và thực hành

mạnh mẽ>

Related Articles

Back to top button