Thể chế kinh tế thị trường là gì?

Hệ thống kinh tế thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị của mỗi quốc gia. Hệ thống kinh tế thị trường là gì? Để biết thông tin cụ thể về các vấn đề trên, mời các bạn quan tâm theo dõi bài viết dưới đây của công ty luật acc.

1. Hệ thống kinh tế là gì?

Thể chế kinh tế là tổng thể các quy tắc chính thức và không chính thức của trò chơi điều chỉnh và chi phối các mối quan hệ kinh tế và hoạt động của mọi người trong xã hội.

Có thể hiểu cụ thể hơn, hệ thống kinh tế là một tập hợp các quy tắc, luật lệ, quy định nhằm quản lý, điều chỉnh hành vi, hoạt động và các quan hệ kinh tế; là tập hợp các công cụ điều chỉnh các chủ thể tham gia vào hành vi kinh tế. Vị trí, vai trò, chức năng, năng lực, mối quan hệ và mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế (nhà nước, doanh nghiệp, người dân, hiệp hội…); cơ chế, cách tiếp cận và pháp luật nhằm đạt được mục tiêu mong muốn của các chủ thể tham gia trong các hoạt động kinh tế.

Nội dung của chế độ kinh tế không chỉ bao gồm các quy luật điều chỉnh các quan hệ và hoạt động kinh tế hiện nay mà còn bao gồm cả phong tục tập quán tồn tại từ ngàn đời nay, bao gồm các luật lệ, quy định và quy tắc thành văn cũng như các quy tắc và quy tắc bất thành văn. trong quan hệ kinh tế và hoạt động kinh tế.

Các thể chế kinh tế trong tiếng Anh là các thể chế kinh tế.

2. Nội dung của hệ thống kinh tế

Hiểu Hệ thống kinh tế là gì? Có thể thấy hệ thống kinh tế là một khái niệm rộng bao hàm nhiều vấn đề phức tạp và liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống, quốc tế,…

Vì vậy, nội dung của hệ thống kinh tế là gì không dễ thống nhất trên thực tế, bởi nó phụ thuộc vào lập trường, quan điểm, sự nghiên cứu, cân nhắc của mỗi người. Ví dụ:

Ban Kinh tế Trung ương cho rằng hệ thống kinh tế bao gồm ba hệ thống cơ bản:

– Thể chế liên quan đến sở hữu, phát triển thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh;

– Cơ quan bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường;

– Thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.

Đinh Văn An và Lê Xuân Bá (2006) cho rằng, hệ thống ngành kinh tế có 4 nội dung:

– Tập hợp các quy tắc cấu thành “luật chơi” của nền kinh tế thị trường, bao gồm khuôn khổ pháp luật kinh tế và các quy phạm pháp luật kinh tế;

– Chủ thể (đối tượng) tham gia cuộc chơi kinh tế thị trường bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế; doanh nghiệp, tổ chức xã hội;

– Cơ chế thực hiện thể chế kinh tế thị trường (cách thức vận hành), bao gồm cơ chế thị trường cạnh tranh; cơ chế phân cấp quản lý kinh tế; cơ chế phối hợp và tham gia; cơ chế giám sát, đánh giá;

– Thể chế kinh tế thị trường cơ bản (sân chơi) bao gồm thị trường hàng hóa; thị trường tài chính; thị trường công nghệ và thị trường bất động sản.

3. Hệ thống kinh tế thị trường

Đã có nhiều loại thể chế kinh tế trong suốt lịch sử loài người. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại có hai loại chính:

+ Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung hiện nay chỉ có một nước áp dụng, đó là Hàn Quốc.

+Kinh tế thị trường được áp dụng ở mức độ khác nhau ở hầu hết các quốc gia.

Hệ thống kinh tế thị trường là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, không phải bản thân nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Chỉ có hệ thống kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hay việc vận dụng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản.

Nền kinh tế thị trường có thể là một công cụ hữu hiệu để các mô hình xã hội khác nhau tạo ra và chia sẻ của cải.

Các đặc điểm quan trọng nhất của kinh tế thị trường bao gồm: nền kinh tế có sự điều tiết của thị trường, quan trọng nhất là phân bổ nguồn lực, sở hữu tư nhân, tính độc lập của các chủ thể kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước), cạnh tranh tự do và giá cả do thị trường quyết định.

Ngoài ra còn có các đặc điểm khác như: doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, liên doanh, liên kết là xu hướng tất yếu, hoạt động kinh tế liên quan đến kiểm soát vĩ mô quốc gia…

Nói chung, có 3 loại hình kinh tế thị trường chính:

(1) Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và các biến thể của nó, như: kinh tế thị trường tự do (tiêu biểu là Mỹ và Anh), kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (tiêu biểu là Đức, Thụy Điển…), kinh tế thị trường sơ khai/man rợ (một số nước châu Phi …) .

(2) Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc.

(3) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4. Hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một vấn đề lý luận và thực tiễn tương đối mới, phức tạp, đã trải qua quá trình tìm hiểu và phát triển cả về lý luận và thực tiễn trong những năm qua. Luyện tập từ thấp đến cao, từ chưa hoàn chỉnh đến hoàn thiện hơn, sâu hơn, hoàn thiện hơn.

Cho đến nay, từ các văn kiện đảng, nghị quyết đến chính sách quốc gia, đảng bộ các cấp và toàn xã hội hầu hết đều thống nhất quan điểm cho rằng, hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là một hệ thống gồm nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đều có nó. cũng là một hệ thống phức tạp với nhiều yếu tố.

Các bộ phận cơ bản của hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm:

(1) các luật và quy định điều chỉnh nền kinh tế;

(2) Các thực thể tham gia vào hoạt động kinh tế;

(3) Cơ chế thực thi pháp luật, quy tắc, điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể;

(4) Hệ thống thị trường.

Pháp luật và các quy định của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của nước ta, bao gồm hệ thống pháp luật do nhà nước ban hành và các quy tắc, quy chế xã hội như công đoàn, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…

Trong hệ thống các quy tắc, chuẩn mực đó, hệ thống do nhà nước ban hành có vai trò quyết định đối với hành vi kinh tế của các chủ thể kinh tế thị trường, còn các quy tắc, chuẩn mực của các xã hội khác cũng đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động kinh tế.

Chủ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cộng đồng dân cư và quần chúng nhân dân. Gần đây, một số tài liệu đã xếp các tổ chức nghề nghiệp và hiệp hội là tổ chức xã hội dân sự.

Ba loại chủ thể này đều có vai trò quan trọng đối với sự vận hành, tồn tại và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong trường hợp doanh nghiệp là trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến ​​tạo và phát triển, xây dựng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn để buộc các chủ thể khác xây dựng, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các tổ chức xã hội dân sự và nhân dân có vai trò giám sát, phản biện các thể chế nhà nước và doanh nghiệp.

Trên đây là câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi kinh tế thị trường là gì mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Mọi thắc mắc cần giải đáp cụ thể vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của công ty luật acc:

Hotline: 1900.3330zalo: 0846967979gmail: info@accgroup.vn Website: accgroup.vn

Related Articles

Back to top button