Thế đẳng áp – đẳng nhiệt Năng lượng tự do Gibbs Cách tính biến thiên thế đẳng áp – Tài liệu text

xác định địa chỉ của quá trình. do đó, cần tìm một hàm phản ánh đồng thời hai yếu tố này, dấu và giá trị của hàm này có thể dùng làm tiêu chuẩn để xác định phương hướng và mức độ tiến triển của quá trình.

2. thế đẳng áp – đẳng nhiệt năng lượng tự do gibbs

3. cách tính toán sự biến thiên của thế đẳng áp của quá trình

i.1. đốt cháy một mol benzen lỏng ở 25

ii.2. trộn 50 ml dung dịch 0,2 m hcl với 50 ml dung dịch 0,2 m trong

iv.4. Xác định năng lượng liên kết trung bình của liên kết c-h trong mêtan.

v.5. tính toán

trong 6. tính toán

ix.9. tính toán

x.10. tính toán

i.1. xác định bậc và tốc độ của phản ứng trong pha khí ở 300 k:

iv.4. cho phản ứng 2nocl

v.5. tan 10

chương trình cân bằng hóa học

Related Articles

Back to top button