Thế nào là chi thường xuyên? Các lĩnh vực chi thường xuyên theo Luật Ngân sách nhà nước

Thế nào là chi thường xuyên? Các lĩnh vực chi thường xuyên theo Luật Ngân sách nhà nước

Chi phí chung là gì? Các lĩnh vực chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

Về câu hỏi này, Faku đã trả lời như sau:

1. Chi phí chung là gì?

Theo Điều 4 Khoản 6 Luật NSNN 2015, chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện nhà nước trong kinh tế – xã hội Phát triển các nhiệm vụ hàng ngày để đảm bảo quốc phòng và an ninh.

2. Lĩnh vực thường sử dụng NSNN

Đặc biệt tại Điều 3 Khoản 3 Nghị định-Luật số 163/2016/nĐ-cp quy định ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho các lĩnh vực sau:

– Quốc phòng;

– An ninh trật tự, an toàn xã hội;

– Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề;

– Sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ;

– Sự nghiệp Y tế, Dân số và Gia đình;

– Sự nghiệp văn hóa thông tin;

– Nghề phát thanh, truyền hình, báo chí;

– Sự nghiệp thể thao;

– Kinh doanh môi trường;

– hoạt động kinh tế;

– Hoạt động của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội bao gồm:

+Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Liên đoàn Lao động Việt Nam

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

+ Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam

+ Hội Nông dân Việt Nam

+ Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Chi đảm bảo xã hội, bao gồm cả các khoản chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

– Các khoản phí thông thường khác theo quy định của pháp luật.

3. Vụ chi thường xuyên ngân sách trung ương và địa phương

3.1. Chi thường xuyên của chính quyền trung ương

Chi thường xuyên theo tỉnh, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương được phân bổ theo các lĩnh vực sau:

– Quốc phòng;

– An toàn và trật tự, an toàn xã hội;

– Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề;

– Sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ;

– Sự nghiệp Y tế, Dân số và Gia đình;

– Sự nghiệp văn hóa thông tin;

– Nghề phát thanh, truyền hình, báo chí;

– Sự nghiệp thể thao;

– Kinh doanh môi trường;

– Hoạt động kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp; giao thông vận tải; tài nguyên; phân giới cắm mốc biên giới; lập kế hoạch kinh doanh, du lịch; các khoản chi do nhà nước đảm nhận về xuất nhập khẩu, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm, v.v. của dự trữ nhà nước; hoạt động kinh tế khác;

– Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Công đoàn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam;

– Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp ở trung ương, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Chi đảm bảo xã hội, bao gồm cả các khoản chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

– Các khoản phí thông thường khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 14(3) Nghị định-Luật số 163/2016/nĐ-cp)

3.2. Các lĩnh vực chi tiêu hiện tại trong ngân sách địa phương

Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị địa phương phân bổ trên các lĩnh vực sau:

– Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề;

– Sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ;

– Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội giao một phần cho chính quyền địa phương;

– Sự nghiệp Y tế, Dân số và Gia đình;

– Sự nghiệp văn hóa thông tin;

– Kinh doanh phát thanh, truyền hình;

– Sự nghiệp thể thao;

– Kinh doanh môi trường;

– Hoạt động kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; giao thông vận tải; tài nguyên; phân vùng; hoạt động du lịch; hoạt động xây dựng lớn; hoạt động kinh tế khác;

– Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam ở địa phương;

– Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

– Chi đảm bảo xã hội, bao gồm các khoản chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

– Các khoản phí thông thường khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 16 Khoản 2 Nghị định-Luật số 163/2016/nĐ-cp)

>>Xem thêm:

Thu ngân sách nhà nước theo luật ngân sách nhà nước

Hệ thống danh mục ngân sách cập nhật năm 2022

Mức hỗ trợ chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 được xác định như thế nào?

Đan Lâm

Related Articles

Back to top button