Tờ khai hải quan (Customs declaration) là gì? Giá trị pháp lí của tờ khai hải quan

tờ khai hải quan

khái niệm

Khai báo hải quan trong tiếng Anh là hải quan.

Tờ khai hải quan là loại giấy tờ mà chủ hàng phải khai báo hàng hóa với lực lượng kiểm soát khi xuất nhập khẩu hàng hóa vào nước ta (hay còn gọi là xuất cảnh). >

chức năng cơ bản của tờ khai hải quan

– là tài liệu dùng để khai báo thông tin về đối tượng, đối tượng bị kiểm tra giám sát hải quan

– nó là một tài liệu pháp lý để kiểm tra hải quan

– là chứng từ kế toán cho chủ hàng

– là cơ sở thống kê hải quan

giá trị pháp lý của tờ khai hải quan

trong hồ sơ hải quan, tờ khai hải quan là văn bản pháp lý cơ bản và bắt buộc nhất, nếu không có tờ khai hải quan thì sẽ không hình thành, do đó, hồ sơ hải quan thiết lập và không phân biệt được hồ sơ hải quan với các hồ sơ thương mại khác. nói tờ khai hải quan là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ hải quan vì:

trước tiên, từ chức năng khai báo hải quan

thứ hai, với các chức năng trước đây, tờ khai hải quan là nơi phản ánh, ghi nhận toàn bộ thông tin, dữ liệu liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu mà người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan (kể cả pháp và thông tin nghề nghiệp)

Thứ ba, Tờ khai hải quan là bằng chứng để gắn trách nhiệm pháp lý của người khai hải quan và công chức hải quan khi thực hiện nội dung của thủ tục hải quan

thứ tư, tờ khai hải quan là nơi phản ánh, ghi nhận kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan đối với từng lô hàng cụ thể.

như vậy, nếu bạn nộp một bộ hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan, không có tờ khai hải quan mà chỉ có hợp đồng thương mại, vận đơn, hóa đơn thương mại … thì cơ quan hải quan chính thức là không thể làm thủ tục hải quan cho lô hàng đó.

Vì lý do này, hồ sơ hải quan phải có tờ khai hải quan hay nói cách khác là tờ khai hải quan là chứng từ pháp lý bắt buộc trong hồ sơ hải quan của Bộ Tài chính. . Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tờ khai hải quan được gọi là hồ sơ cơ bản và các tài liệu khác được gọi là hồ sơ khai hải quan kèm theo.

thì về nguyên tắc, khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, chủ hàng không được ghi nợ tờ khai hải quan. việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tờ khai hải quan được thực hiện theo thủ tục pháp lý chặt chẽ do pháp luật quy định. Tờ khai hải quan sau khi đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan trong vòng 15 ngày (kể từ ngày đăng ký).

Đặc biệt đối với hàng hóa thương mại xuất nhập khẩu, tờ khai hải quan luôn theo mẫu in chuẩn do cơ quan hải quan cấp và đăng ký, phản ánh đầy đủ thông tin và dữ liệu cần thiết để đảm bảo rằng cơ quan hải quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hải quan.

(tham khảo: giáo trình hải quan cơ bản, nhà xuất bản tài chính)

Related Articles

Back to top button