Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật 2022)

Có thể nói, đối với một doanh nghiệp, doanh thu luôn là vấn đề được quan tâm nhất. Vì mức thu nhập có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng của doanh nghiệp, ngoài ra đây còn là cơ sở để xác định lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp. Doanh thu tài chính là một phần quan trọng của thu nhập kinh doanh. Vậy doanh thu tài khóa là gì? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua các bài viết sau: Doanh thu tài chính là gì? (Cập nhật năm 2022).

Doanh Thu Tài Chính Là Gì?

Doanh thu tài chính là gì? (Cập nhật vào năm 2022)

1. Khái niệm thu nhập

Doanh thu là tổng số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được trong quá trình mua và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác. Thu nhập, còn được gọi là thu nhập, dựa trên thu nhập thực tế của đơn vị. Có thể làm báo cáo thu nhập.

Thu nhập kinh doanh bao gồm lợi nhuận từ dịch vụ, bán hàng, hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hoặc thu nhập bất thường. Trong đó:

– Thu nhập từ các dịch vụ bán hàng được cung cấp

là tất cả lợi nhuận kiếm được hoặc nhận được từ việc bán hàng hóa, bao gồm cả tiền gốc và phụ phí (nếu có).

– Doanh thu Nội bộ

Tiền kiếm được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và tiêu dùng nội bộ giữa các công ty hoặc chi nhánh của nhóm.

– Thu nhập Tài chính:

 • Thu nhập từ bất động sản cho thuê.
 • Lãi suất: trả góp, đầu tư trái phiếu, lãi tiền vay, lãi tiền gửi …
 • Chênh lệch lợi nhuận do chuyển vốn, bán ngoại tệ.
 • Giao dịch Chứng khoán.
 • Cho thuê hoặc chuyển giao cơ sở hạ tầng.
 • – thu nhập bất thường

  Nguồn vốn từ các hoạt động không thường xuyên như: bán vật tư hàng hóa thừa, phân phối công cụ dụng cụ, phải trả nhưng không phải trả, thanh lý tài sản …

  Theo Chuẩn mực kế toán số 14, các loại thu nhập được phân loại như sau: Thu nhập theo nội dung, Thu nhập bao gồm:

  – Thu nhập bán hàng: Là thu nhập của doanh nghiệp từ việc bán sản phẩm, bán hàng hóa và mua bán bất động sản đầu tư.

  – Thu nhập lao động mang lại: là thu nhập do hoàn thành công việc đã thoả thuận trong hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán, như kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định bằng phương tiện đi lại, cho thuê hoạt động kinh doanh …

  – Doanh thu bán hàng nội bộ: Là doanh thu do số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong doanh nghiệp và là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Các đơn vị thuộc cùng một công ty, công ty được tính theo giá bán nội bộ.

  -Thu nhập tài chính: Đề cập đến tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và thu nhập tài chính khác của doanh nghiệp.

  2. Thu nhập tài chính là gì?

  Thu nhập hoạt động tài chính là thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính hoặc hoạt động vốn. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, lãi trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, hối phiếu, lãi chuyển nhượng chứng khoán, lãi bán ngoại tệ), lãi cho thuê tài sản, lãi cổ phần nhận được, lãi được chia liên doanh, lãi chuyển nhượng vốn. , chênh lệch tỷ giá hối đoái và thu nhập khác (thu nhập từ bán bất động sản, cho thuê, đất).

  3. Doanh thu tài chính bao gồm những gì?

  Thu nhập tài chính bao gồm:

  • Tiền lãi: lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, hối phiếu, chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ …
  • Phân phối lợi nhuận;
  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn và dài hạn;
  • Tiền thu hồi hoặc thanh lý các khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con và các khoản đầu tư vốn khác;
  • Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác;
  • Tỷ giá hối đoái;
  • Lợi nhuận do bán ngoại tệ;
  • Sự khác biệt của chuyển nhượng vốn;
  • Thu nhập kinh tế khác
  • 4. Nguyên tắc kế toán doanh thu hoạt động tài chính

   a) Tài khoản 511 dùng để phản ánh thu nhập từ hoạt động đầu tư cho phép bhtg Việt Nam đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thu nhập từ các hoạt động tài chính khác của đơn vị, bao gồm :

   p>

   – Lợi nhuận từ việc mua trái phiếu và ghi chú;

   – Lãi tiền gửi cố định;

   – Thu nhập đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác, bao gồm cả lợi nhuận từ việc thanh lý hoặc nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

   – Thu nhập tài chính khác như lãi tiền gửi không kỳ hạn, ghi chú đầu tư và thu nhập tài chính khác.

   b) Thu nhập hoạt động tài chính phản ánh trong khoản mục này là thu nhập thực hiện trong kỳ hiện tại có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế khi được ghi nhận trong quá trình giao dịch và có thể xác định được. Xác định số tiền được nhận theo giá trị hợp lý, đã hoặc chưa nhận.

   c) Tài khoản 515 phải hạch toán chi tiết 2 loại: thu nhập hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi và thu nhập hoạt động tài chính khác và theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư, kỳ đầu tư.

   d) Đối với doanh thu bán đầu tư, doanh thu được ghi nhận là chênh lệch giữa giá bán và giá vốn , trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ được xác nhận bằng cách sử dụng quyền Phương pháp bình quân dựa trên Giá trị hợp lý của các khoản thu được sử dụng để tính giá bán.

   đ) Đối với các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn trái phiếu, trái phiếu hoặc các khoản đầu tư khác nhận được lãi đầu tư , chỉ phần lãi của khoảng thời gian đơn vị mua lại khoản đầu tư được ghi nhận là thu nhập kỳ hiện tại, trong khi thu nhập đầu tư thu được từ thu nhập đầu tư dồn tích trước khi đơn vị mua lại khoản đầu tư được ghi giảm. Giá gốc của khoản đầu tư.

   e) Cuối kỳ, tất cả các chi phí liên quan đến việc đầu tư các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ hiện tại sẽ được chuyển vào bên nợ tài khoản 5151 – thu nhập đầu tư của các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi, và các hoạt động xác định thu nhập đầu tư của các quỹ tạm thời nhàn rỗi được lấy làm thu nhập từ hoạt động tài chính, một phần thu nhập được trích ra để trang trải chi phí hoạt động và trích lập dự phòng nghiệp vụ.

   g) Tất cả các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính ngoài thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động để xác định kết quả hoạt động của đơn vị cho kỳ hiện tại.

   Đây là câu trả lời của chúng tôi cho Doanh thu là gì? (Cập nhật năm 2022). Trong quá trình tra cứu, nếu bạn cần văn phòng luật sư hướng dẫn giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Related Articles

Back to top button