Phòng tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì?

Ngày nay, để hòa vào quá trình hội nhập quốc tế, việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và công việc ngày càng trở nên phổ biến. Tăng sự quan tâm đến ý nghĩa của bất kỳ thuật ngữ hoặc chủ đề nào được dịch sang tiếng Anh? Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc Môi trường sử dụng tiếng Anh và phòng tài nguyên là gì?

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Tiếng Anh Là Gì

Bộ Môi trường và Tài nguyên tiếng Anh là gì?

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là gì?

Văn phòng Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh

Phòng tài nguyên và môi trường được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý quốc gia về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường. .Trường học, đại dương và hải đảo (vùng ven biển).

Bộ Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và số tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng như hoạt động sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên Môi trường

Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường của cả nước; Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện sau khi ban hành.

Lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổng thể cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển nhượng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng đất gắn liền với đất tài sản của chủ thể thuộc thẩm quyền của mình.

Theo dõi biến động đất đai; cập nhật, chỉnh lý tài liệu, bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; chỉ đạo kiểm tra đối với các quận, huyện, thị xã. công chức chuyên môn tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là công chức chuyên môn tài nguyên và môi trường thị xã) thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; sản xuất, quản lý hồ sơ địa chính và thiết lập hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xác định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản (nếu có).

Đăng ký, xác nhận và kiểm tra cam kết bảo vệ môi trường tại địa phương và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường; báo cáo thường xuyên hiện trạng môi trường; đề xuất kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu du lịch trong vùng; thu gom, quản lý lưu trữ dữ liệu tài nguyên nước và môi trường của địa phương; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp thị xã xây dựng quy chế hoạt động để tạo điều kiện cho tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

Điều tra, thống kê, tổng hợp, phân loại giếng cần trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, quy trình và yêu cầu kỹ thuật bơm nước.

Tham gia kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân huyện chỉ định.

Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý quốc gia đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc công khai, công khai, giáo dục pháp luật, thông tin tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi công tác được giao.

Hướng dẫn nghiệp vụ ở cấp cộng đồng cho công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường.

Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. .

Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tài chính, tài sản của Sở được quản lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc pháp luật có quy định.

4. Câu hỏi thường gặp

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành tài nguyên và môi trường?

Thông báo số 05/2021 / tt-btnmt hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

p>

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 3 Luật Đất đai năm 2013: “3. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân chia thời điểm của quy hoạch sử dụng đất được thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất.”

Bộ Tài nguyên Môi trường tiếng Anh là gì?

Department of natural resource and environment tên tiếng anh là Department of natural resource and environment.

Đây là những gì chúng ta đang nói về Bộ Môi trường và Tài nguyên tiếng Anh là gì? Mọi thắc mắc cần giải đáp thắc mắc về bài viết Các vấn đề pháp lý khác như dịch vụ luật sư, tư vấn bất động sản, cơ sở kinh doanh,… vui lòng sử dụng thông tin bên dưới liên hệ với acc để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư và chuyên gia. Nhiều năm kinh nghiệm pháp lý của chúng tôi. acc với đối tác hợp pháp của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *